simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ ܂ ܡܒܪܟܐ ܕܠܥܠܡ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܗ̇ܘ ܕܒܪܐ ܟܠ ܘܡܣܝܟ ܥܠܡܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܘܒܪܘܝܗܘܢ ܂ ܘܡܚܐ ܟܠ ܂ ܗ̇ܘ Xܕܗ̇ܘX
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܗܟܘܬ ܢܬܚܟܡܘܢ ܟܠ ܝܕܘܥܝ̈ ܂ ܕܠܘ
Ps-Zach:EccHist ܡܬܘܡܐܝܬ ܂ ܕܒܐܝܕܗ ܟܠ ܡܕܡ ܗܘܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܆ ܬܩܒܠ ܡܢܗ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܒܕܓܘܢ ܡܫܟܚ ܟܠ ܐ ܢܐ ܕܒܗܠܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܠܠܝܐ ܂ ܘܫܟܒܘ ܟܠ ܕܒܒܝܬܐ ܂ ܘܗ̣ܝ
Ps-Zach:EccHist ܡܢ ܚܘܒܬܗ ܂ ܟܠ ܚܠܦ ܟܠܢ ܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܟܪܣܛܝܢܐ̣̈ ܘܚܢܢ ܂ ܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܨ̇ܒܐ̣
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܒܐܝܕܗ ܗܘܐ ܟܠ ܂ ܘܗ̣ܘ ܣܒܠ
Ps-Zach:EccHist ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܗܘ
Ps-Zach:EccHist ܬ ܗܘܐ ܒܗ ܟܠ ܐܕܫܝܢ̈ ܂ ܘܟܠ
Ps-Zach:EccHist ܕܗ̇ܘ ܕܒܡܠܬܗ ܒܪܐ ܟܠ ܂ ܕܡܬܚܙܐ ܘܕܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܩܘܝ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܐܒܘܗܝ ܕܛܠܝܐ ܒܡܨܪܝܢ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܘܗܝ̈ ܀
Ps-Zach:EccHist ܕܡܠܟܐ ܂ ܕܢܚܪܘܒ ܟܠ ܩܘܡܐ̈ 2ܘܡܘܫܚܢ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܂ ܃ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܐܬܬܟܝܢ ܇ ܐܚܪܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܘܢ ܒܚܘܠܛܢܐ̣ ܡܢ ܟܠ ܬܓܡܝܢ̈ ܂ ܘܐܬ̇ܟܢܫܘ
Ps-Zach:EccHist ܠܩܕܝܫܘܬܟܘܢ ܂ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܡܩܕܘܢ