simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܡܠܐ ܂ ܝ ܐܠܐ ܗܕܐ ܒܥܝܬ ܡܢ ܡܪܢ ܆ ܕܐܢ ܗ̣ܘ ܕܡܢ ܠܘܬܗ ܐܫܬܕܪ ܟܠ ܐܠܗܝܐ ܕܐ̇ܡܪ ܂ ܕܥܠ ܦܘܡ ܬܪܝܢ̈ ܘܬܠܬܐ ܣܗܕܢ̈ ܬܩܘܡ̣
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܗ̣ܘܝ ܐܬܓܫܡ ܒܚܪܬܐ ܕܥܠܡܐ̈ ܂ ܘܐܬܝܠܕ ܡܢ ܡܪܝܡ ܝܠܕܬ ܟܠ ܚܫܐ̈ ܂ ܘܥ̣ܒܕ ܬܕܡܪܬ̈ ܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܐܬܝܠܕ ܡܢ ܝ ܐܒܘܗܝ ܩܕܡ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ X ܝ ܡܢ ܡܬܘܡ ܘܡܢ ܥܠܡ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ ܂ Xܡܢܗ ܟܠ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܗܘ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܂ ܕܒܗ ܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܓܒܪ ܕܐܪܥܐ ܂ ܘܒܗܠܝܢ ܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܐܚܪܒܬܘܢ ܠܫܟܝܡ ܟܠ ܕܦܪܥܘܢ ܇ ܝܕܥ̇ ܐܢܐ ܕܓܒܪܐ̈ ܐܢܬܘܢ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܐ ܠܝܕܝ̈ ܒܝܬܗ ܂ ܒܚܕ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܒܝܪܚܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܒܫܢܬܐ ܟܠ ܝܥܩܘܒ ܝ ܡܛܠ ܝܘܣܦ ܒܪܗ ܂ ܘܐܬܐ ܐܝܣܪܝܠ ܘܥܠ ܠܡܨܪܝܢ ܥܡ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܣܬܒܪ ܘܐܬܡܠܠ ܡܪܚܐܝܬ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܘܒܛܘܡܣܐ ܕܠܐܘܢ ܂ ܟܠ ܘܒܫܪܪܐ ܐܚܪܡ ܂ ܒܗܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܐܝܬ ܟܬ̇ܒ ܒܗܢܛܝܩܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܚܕܝ̣ ܘܐܡ̣ܪ ܂ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܝ ܠܟ ܆ ܕܐܢ ܟܠ ܡܛܝܘ ܠܣܗܕܘܬܐ ܂ ܘܐܝܬ ܐܢܘܢ ܚܕܘܓܘܗܝ̈ ܕܐܚܝܕ
Ps-Zach:EccHist ܐܚܐ 11ܚܣܝܐ ܕܬܒܥܬܐ̈ 12ܗܠܝܢ ܂ X·ܙ ′ ܟܠܩܝܕܘܢܝܬܐ̈ ܟܠ ܩܢܘܢܝܬܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܕܩܝܡܐ̈ ܂ ܕܥ ܕܝܢ ܐܘ X ܕܚܒܝܒ ܠܝ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܟܠ ܦܫܝܩ ܝܝ ܠܗ ܂ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܘܝ ܡܛܠܬܗ ܂ ܘܡܕܡ ܟܠ ܒܗܕܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠܝ ܒܪܒܘܬܗ ܚܝܠܬܢܘܬܗ ܒܟܠ ܚܘܝ ܂ ܘܐܝܟ ܐܚܝܕ
Ps-Zach:EccHist 1ܐܘܚܕܢܐ ܕܥܠ ܝ ܒܥܠܕܒܒܝܟܘܢ ܂ ܒܫܝܢܐ ܡܫܡܠܝܐ ܘܐܘܝܘܬܐ ܟܠ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܚܝܘܗܝ̈ ܕܕܝܪܝܐ ܂ ܢܬܠ ܠܟܘܢ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
Ps-Zach:EccHist ܡܕܡ ܂ ܝܕܝܥܐ ܕܡܫܝܚܐ ܝ ܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܕܥܠ 7ܟܘܠ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܟܠ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܘܐ̇ܡܪ ܂ ܕܚܕ ܗܘ ܡܪ ܐ ܝܫܘܥ ܝ ܡܫܝܚܐ ܂ ܕܒܗ ܗ̣ܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܐܬܝܠܕ ܀ ܘܣ ܠܒܣܛܪܘܣ ܐܡ̣ܪ ܂ ܕܚܕ ܗܘ ܒܪܐ ܡܫܝܚܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܟܠ ܕܐܠܗܐ ܂ ܚܕ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ̣ ܘܐܚܪܝܢܐ 3ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܐܒܐ ܐܚܝܕ
Ps-Zach:EccHist ܕܘܟ ܂ ܕܐܬܩܪܝܘ ܕܢܬܘܥܕܘܢ ܠܢܩܝܐ ܡܢ ܝX ܩܕܝܡ ܂ X3ܠܐ ܟܠ -0ܘܠܕܘܪܬܐܘܣ ܂ -1ܘܟܕ ܐܬܛܝܒܘ ܐܦܣܩܦܐ22̈ ܡܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܓܒܪܐ ܠܟܟܪܝܬܐ ܂ ܬ ܐ̣ ܘܐܬܚܙܝ ܝ ܟܠ ܗܘ̣ܐ ܕܡܐ ܂ ܘܐܣܝܬ ܩܝܡܐ ܗܘܬ ܡܢ ܣܡܠܗ ܆ ܘܚܙܝܐ ܗܘܬ
Ps-Zach:EccHist ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܥܒܕܝܢ ܠܟܘܢ ܂ Xܐ ܢܐX ܕܡܬ̣ܦܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܫܢܬܐ ܟܠ ܂ ܐܢܬܘܢ Xܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܘܩܠܝܪܝܩܐ̈ ܘܫܪܟܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܡ̇ܢ ܡܕܝܢ ܕܕܠܩܘܒܠܐ X ܡܬܪܥܐ ܕܗܢܐ ܬܚܘܡܐ ܕܗ ܡܢܘܬܐ ܟܠ ܒܗ ܂ ܘܗ̣ܢܘܢ ܓܝܪ ܗܟܘܬ ܥܡܕܘܢ5 ܘܡܗܝܡܢܝܢ ܐܟܘܬܢ ܂
Ps-Zach:EccHist ܥ ܢܝܟܘܢ̈ ܪ̈ ܡܝܢܐ ܂ ܘܐܣܝܡ ܚܣܕܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܂ ܥܠ ܟܠ ܦܢܝ ܦܬܓܡܐ ܂ ܝ ܒܗܕܐ X 1ܡܩܝܡ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܩܝܡܐ ܂ ܟܕ ܬܚܨܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܡܕܡ ܡܢ ܒܪܫܝܬ ܂ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܛܠ̣ܐ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠ ܕ ܢ ܡܫܝܚܐ ܒܪܢܫܐ ܗܘ ܂ ܘܠܘ ܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܒܪܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܚܛܝܬ ܘܒܝܫܬܐ̈ ܩܕܡܝܟ ܥܒܕܬ ܂ ܘܐܝܬܝ ܗܘܝܬ ܢܝܚܬ ܐ ܒܒܝܬ ܟܠ ܐܣܝܬ ܒܪܬ ܦܘܛܝܦܪܥ ܟܘܡܪܐ ܕܐܘܢ ܡܕ ܢܬ ܫܡܫܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܣܥܪ
Ps-Zach:EccHist ܥܡܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܘܒܪܒܪܝܐ̈ ܂ ܘܢܬܠ ܒܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܠܥܕܬܐ̈ ܟܠ 1ܐܘܚܕܢܐ ܝX ܕܦܘܠܝܛܝܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܢܫܥܒܕ ܠܟܘܢ