simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܐܢܘܢ ܚܕܘܓܘܗܝ̈ ܕܐܚܝܕ ܟܠ ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ
Ps-Zach:EccHist ܐ ܗܫܐ ܐܚܪܡܬ ܟܠ ܕܐܬܡܠܠ ܘܐܣܬܒܪ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܩܘܝ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ 1ܐܘܚܕܢܐ ܕܥܠ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܟܠ ܝܘܡ ܚܙܝܢ ܗܘܘ
Ps-Zach:EccHist ܆ ܘܚܙܝܐ ܗܘܬ ܟܠ ܕܥܒ̇ܕ ܗܘܐ ܓܒܪܐ
Ps-Zach:EccHist ܡܠܠ ܠܗ ܢ ܟܠ ܥܠܝܡ ܂ ܂
Ps-Zach:EccHist ܘܬܠܬܐ ܣܗܕܢ̈ ܬܩܘܡ̣ ܟܠ ܡܠܐ ܂ ܝ
Ps-Zach:EccHist ܡܠܬܗܘܢ ܚܝܬܐ ܥܠ ܟܠ ܕܓܕܫ ܂ ܘܒܪ
Ps-Zach:EccHist ܂ 2ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܟܠ ܡܝܬܪܬܗ̈ ܘܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܡܠܐܟܝܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܂ ܗ̇ܘ ܕܣܥܪ ܟܠ ܂ ܚܛܝܬ ܘܒܝܫܬܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܠܠܝܐ ܂ ܘܫܟܒܘ ܟܠ ܕܒܒܝܬܐ ܂ ܘܗ̣ܝ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܂ ܘܡܘܕܝܢ ܐܢܚܢܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܒܗ ܗܘܐ ܟܠ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܗ̇ܘ ܕܒܪܐ ܟܠ ܘܡܣܝܟ ܥܠܡܐ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܟܠ ܪܘܚܐ ܕܡܘܕܐ ܕܝܫܘܥ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܢܫܥܒܕ ܠܟܘܢ ܟܠ ܥܡܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܘܒܪܒܪܝܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܘܥܠ ܠܡܨܪܝܢ ܥܡ ܟܠ ܐ ܠܝܕܝ̈ ܒܝܬܗ
Ps-Zach:EccHist ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܐܦܩܘ ܟܠ ܐܒܢܝܢ̈ ܝX ܘܐܕܫܝܢ̈
Ps-Zach:EccHist ܕܡܢ ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܐܬܝܠܕ ܀ ܘܣ