simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܕܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܂ ܘܡܕܡ ܢܘܟܪܝܘܬ
Ps-Zach:EccHist ܦܨܝܚ ܗܘܐ ܥܡ ܟܠ ܐܢܫ ܘܡܫܝܢ 1ܒܥܢܝܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܠܠܝܐ ܂ ܘܫܟܒܘ ܟܠ ܕܒܒܝܬܐ ܂ ܘܗ̣ܝ
Ps-Zach:EccHist ܡܢ ܚܘܒܬܗ ܂ ܟܠ ܚܠܦ ܟܠܢ ܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܃ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܐܬܬܟܝܢ ܇ ܐܚܪܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܫܐ ܂ ܘܩܕܡ ܟܠ ܡܕܡ̣ ܠܢܛܝܪܘܬܐ ܕܕܚܠܬ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܟܠ ܡܘܗܒܢ̈ ܕܦܘܛܝܦܪܥ ܐܒܝ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܒܗ ܗ̣ܘܐ ܟܠ ܡܕܡ ܂ ܝܕܝܥܐ
Ps-Zach:EccHist ܕܗ̇ܘ ܕܒܡܠܬܗ ܒܪܐ ܟܠ ܂ ܕܡܬܚܙܐ ܘܕܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܓܒܪ ܕܐܪܥܐ ܂
Ps-Zach:EccHist ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܟܠ ܝܘܡ ܚܙܝܢ ܗܘܘ
Ps-Zach:EccHist ܕܡܠܟܐ ܂ ܕܢܚܪܘܒ ܟܠ ܩܘܡܐ̈ 2ܘܡܘܫܚܢ̈ ܂
Ps-Zach:EccHist ܝ ܐܠܗܐ ܐܚܝܪ ܟܠ 2ܚܝܕ ܠܗ ܩܢܘܡܐܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܝ ܟܠ ܂ ܠܐ ܓܝܪ
Ps-Zach:EccHist ܬܐ ܂ ܕܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܂ X
Ps-Zach:EccHist ܘܫܪܟܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܂ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܥܒܕܝܢ ܠܟܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܢܡܘܣܐ ܆ ܕܢܬܒܛܠܢ̈ ܟܠ ܕܣܥܪ ܝ ܒܣܝܠܝܣܩܣ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܠܐܚܫܡܝܬܝ ܡܢ ܟܠ ܡܐܟܠܢ̈ ܠܟܠܒܐ̈ ܢܘܟܪܝܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܗܘ
Ps-Zach:EccHist 0ܝ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ ܂ ܘܠܘ ܗܕܐ