simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܝ ܡܕܡ ܕܐܡܪܬ ܠܟ ܂ ܐܢܐ ܕܝܢ ܥܢܝܬ̣ ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܂ ܫܒܘܩ ܠܝ ܡܪܝ ܟܠ ܠܐܘܪܫܠܡ ܂ ܠܘܬ - ܝܘܚܢܢ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܬܡܢ ܂ ܘܐܫܬܥܝܬ ܠܗ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܫ ܠܟܘܢ ܡܬܩܪܒ ܂ ܟܕ 3ܬܟܝܠ ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܐܒܘܢ ܚܣܝܐ ܟܠ ܠܝ ܗܢܐ XܐܝܬܘܗܝX ܂ 2ܐܝܩܪܐ ܗ̇ܘ · ܂ X X X ܕܟܐܢܐܝܬ ܡܢ