simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܝܟ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܂ ܢܗܘܐ ܒܣܪܐ ܘܢܣܬܝܟ ܒܒܬܘܠܬܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܟܠ ܕܬܣ̇ܦܩ ܠܗ ܂ ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܣܦ̣ܩ ܕܢܥܒܕ ܗܕܐ ܂ ܕܟܕ ܡܠ̣ܐ ܡܢܗ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ̣ ܂ ܟܕ ܛܒ ܫܘܚܠܦܐ ܕܐܝܬ ܒܟܝܢܐ̣ ܠܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܟܠ ܐܠܗܘܬܐ ܂ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠܗ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܂ ܘܠܘܬ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܠܗܐ̇ ܂ ܐܠܐ ܐܡܝܪ ܕܝܗܒܗ ܒܠܚܘܕ ܐܠܗܐ ܝܝ ܠܦܪܥܘܢ̇ ܘܟܕ ܟܠ ܛܝܒܘܬܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܂ ܘܫܡܗܗ ܐܦ ܐܠܗܐ ܂ ܟܕ ܠܘ ܒܟܝܢܐ ܐܘ ܥܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢܢ ܂ ܘܢܫܪܐ ܡܢ ܐܝܟܐ ܡ ܂ ܫܪܝܢܢ ܂ ܐܕܡ ܓܝܪ ܡܢ ܠܘܩܕܡ ܟܠ ܢܒܪܝܘܗܝ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܂ ܠܐ ܐܫܬ̣ܐܠ ܕܢܗܘܐ ܐܦ ܒܛܟܣܐ ܕܗܘ̇ܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܡܪܚܡܢܐ̇ ܝ ܘܒܣܝܡܐ̣ ܘܛ ܂ ܒܐ ܂ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܟܠ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܘܕܝ̇ܢܐ̣ ܘܡܪܝܐ̣ ܥܒܘܕܐ̇ ܘܒܪܘܝܐ̣ ܘܙܐܢ̇
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܠܗ ܒܡܪܝܡ̣ ܘܟܠܗ ܒܒܪܬܐ ܂ ܘܟܘܠܗ ܟܠ ܕܗ̇ܘ ܕܝܠܕܗ ܆ ܘܟܕ ܐܣܬܒܪ ܕܐܣܬܝܟ ܒܗ̇ ܂ ܡܠ̣ܐ ܗܘܐ ܡܢܗ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܢܬܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܝܠܕܬ ܕܐܬܝܠܕ ܕܢܣܝܒ ܡܢ ܐܠܗܐ ܆ ܐܘ ܟܠ ܂ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܬܘܠܬܐ ܕܠܐ ܚ̣ܟܡܬ ܙܘܘܓܐ ܘܐܝܟ ܕܡܬܚܫܒܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܘܗ̣ܘ ܡܢ ܡܕܡ ܠܐ ܐܬܚܒܫ ܢܫܪܐ ܒܒܬܘܠܬܐ ܘܣ̇ܦܩܬ ܠܗ ܂ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܂ ܒܝܕ ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܬܝܕܥ ܣܘܪܩܐ ܂ ܝ ܕܗ̇ܘ ܕܡܠܐ̣ ܡܢܗ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢ ܗܠܝ̣ܢ ܂ ܒܗܝ̇ ܕܒܗ̇ ܡܬܝܕܥ ܂ ܂ X · ܂ ܘܬܘܒ ܐܦ ܐܠܗܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܦܓܪܐ ܕܝܠܗ ܂ ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܐܘ ܒܣܪܐ ܂ ܝܝ ܐܠܐ ܡܟܬܪ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܙܒܢܐ̈ ܘܥܠܡܐ̈ ܂ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܘܐܡܪܗ ܢܢܒܝܒܐ ܂ ܕܢܠܦ ܕܡܢ ܟܠ ܘܠܐ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܕܝܠܝ ܐܝܬܘܗܝ ܩܕܡ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܥܠ ܒܝܬ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܪܘܫܡܐ ܕܨܠܝܒܐ ܆ ܝ ܘܚܐܪ ܬܘܒ ܟܠ ܘܓܥܪܝܢ ܒܡܪܘܕܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܠܘܬܗ ܡܬܕܒܪܝܢ ܂ ܘܬܘܒ ܘܕܢܣ̇ܒ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܘܪܟܐ ܕܫܡܝܢܐ̈ ܘܕܐܪܥܢܐ̈ ܘܕܠܬܚܬ ܝܝ ܡܢ ܐܪܥܐ ܂ ܐܢ ܟܠ ܕܝܠܢ ܂ ܕܠܗ ܢܣܓܕܘܢ ܟܘܠܗܘܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܕܟܦܐ ܠܗ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܨܒܘ ܂ ܘܐܝܟ ܕܢܚ̣ܬ ܠܐܪܥܐ ܟܕ ܠܐ ܣܦܩ ܫܡܝܐ ܂ ܗܟܢܐ ܘܗܘ̣ܐ ܟܠ ܡܬܗܝܡܢ ܕܐܝܟ ܕܥܡ̣ܪ ܒܟܪܣܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܠ ܕܘܟ ܘܠܘܬ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܘܟ ܐܬܚܫܒܬ ܒܬܘܠܬܐ ܕܝܠܕܬ ܠܢ ܃ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܟܠ ܕܟܠ ܕܟܪܐ ܦܬܚ ܡܪܒܥܐ ܩܕܝܫܐ ܠܡܪܝܐ ܢܬܩܪܐ ܂ ܠܚܕ ܗܟܝܠ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕܐ ܡܢܗܝ̣ܢ ܠܐ·ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܂ ܝܝܕ ܕܝܢ ܐܦܘܠܝܢܪܝܣ ܂ ܟܠ ܢܦܫܐ̣ ܂ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܬܒܣܪ ܘܐܬܢܦܫ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܂ ܘܟܬܪ ܠܘܬ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܪܝܬܐ ܡܢ ܫܡܥܐ ܒܠܚܘܕ ܒܝܕ ܝX ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܩܒܠܐ ܝܘܠܦܢܐ ܟܠ ܚܬܝܬܐ ܕܣܘܥܪܢܘܗܝ̈ ܥܡ ܐܒܘܗܝ ܘܪܘܚܗ ܩܕܝܫܐ ܂ ܘܕܫܪܟܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ·X ܡܢܗܘ̣ܢ̣ ܘܐܡܪ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܗ̣ܘ ܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܟܠ ܘܠܒܪ ܕܝX ܂ ܘܬܘܒ ܐܦ ܠܗ ܠܐܘܛܘܟܐ ܂ ܕܡܫܬܪܓܪܓ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܓܝܪ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܗܘܬ ܡܫܬܟܚܐ ܂ ܐܢ ܬܦܘܩ ܟܠ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܂ ܘܗܝܡܢܘܬ ܐ ܕܝܠܢ ܕܩܒܠܢܢ ܡܢܗܘܢ̇ XX
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢܗܘܢ̇ ܣܘܟܠܐ ܝ ܕܩܠܐ̈ ܂ ܘܗ̣ܘ ܡܬܗܝܡܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܠ ܟܠ ܕܗܘܘ ܂ ܘܟܕ ܗ̣ܘ ܘܥܒܕܐ̈ ܕܐܝܬܗܘܢ ܡܬܐܡܪܝܢ ܂ ܡܫܚܠܦ ܠܘܬ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܫܘܕܥܐ ܂ ܐܢ ܂ X ܙ X ܂ ܐܝܬܝܟ ܝܕܘܥܐ ܚܬܝܬܐ ܟܠ ܂ ܘܒܝܕ ܕܠܩܐ ܕܢܗܝܪܐ̈ ܘܕܡܙܡܘܪܐ̈ X ܡܙܕܝܚ ܂ ܕܡܢܐ