simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢ ܙܕܝܩܐ̈ ܂ ܘܠܡܢܐ ܐ̇ܡܪ ܦܘܠܘܣ ܐܘ ܬܡܝܗܐ̈ ܂ ܕܟܕ ܟܠ ܚܕܐ ܙܒܢ ܗܘ̣ܐ ܐܠܗܐ̣ ܒܪܢܫܐ̣ ܐܠܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̇̈ ܥܡ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܡܠܬܐ ܠܡ ܒܣܪܐ ܝ ܗܘܐ̣ ܘܐܓܢ ܒܢ ܂ ܘܗܢܐ̣ ܕܗܘ̣ܐ ܒܣܪܐ ܒܝܕ ܟܠ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܠܗ ܐܟܪܙ ܦܘܠܘܣ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܒܪܟܐ ܘܐܠܗܐ ܕܥܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡ̇ܢ ܕܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘܐ ܗܘܐ ܂ ܘܐܢ ܠܘ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܂ ܐܦܢ ܥܡ ܟܠ ܗܘܬ ܕܐܠܗܐ ܒܪܢܫܐ ܢܗܘܐ ܂ ܟܒܪ ܡܢ ܫܘܪܝܗ ܝX ܕܥܠܡܐ ܥܡ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡ̇ܢ ܕܥ̇ܡܕ ܘܢܣ̇ܒ ܪܘܚܐ ܂ ܗܘ̇ܐ ܒܪܐ ܘܝܪܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܒܐ ܟܠ ܒܣܝܡܬ ܒܢܝܐ̈ ܒܝܕ ܓܠܝܢܗ ܕܒܪܐ ܂ ܘܥܠ ܝܝ ܗܕܐ ܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܝܟܐ ܕܟܬܝܒ ܕܢ̣ܣܒ ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܣܬܢܩܢܢ ܕܢܬܚܫܚ ܒܗܕܐ ܒܪܬ ܟܠ ܕܠܐ ܡܬܒܥܝܐ ܠܢ ܠܡܐܡܪ ܂ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܫܬܚXܦ ܂ ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܂ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܬܢܣܒ ܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܂ X X ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܐܦ̣ ܟܠ ܕܢܗܘܘܢ ܠܗ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܐ ܂ ܘܡܬܒܥܐ ܠܡܐܡܪ ܐܦ ܠܘܬ ܝ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܕܡ ܕܗܘ̣ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܗܘ̣ܐ ܂ ܘܒܪܐ ܬܘܒ ܐܝܟ ܟܠ ܃ ܘܥܘܦܐ ܫܝXܠܐ ܘܪܢܫܐ ܂ ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܠܗܠܝܢ ܕܡ̇ܐ ܂ ܘܐܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܘܘ ܒܝܕ ܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܒܝܬܝܘܬܐ̣ ܝ ܂ ܘܓܒܝܬܐ ܟܠ ܂ ܘܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܬܘܒ ܐܠܗܐ̈ ܐܫܬܡܗܘ ܂ ܐܠܐ ܗ̣ܢܘܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܝܟܐ ܂ X ܝ̇X ܂ ܕܢܨܒܐ ܠܡܗܘܐ ܂ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܡܫܬܟܚ ܗ̇ܘ ܟܠ ܠܐ ܡܬܥܘܟܐ ܂ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܨܒܝܢܐ ܐܠܐ ܐܦ ܒܟܝܢܐ ܂ ܘܥܠ ܗܕܐ̣
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܝܟܐ ܕܬܨܒܐ ܂ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܐ ܬܫܬܚܠܦ ܂ ܕܐܢ ܬܦܘܩ ܟܠ ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܘ̇ܠܐ ܕܬܬܚܫܒ ܝ ܫܪܝܐܝܬ ܢܐܪܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܬܗܘܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܣܪ ܐܘܪܚܗ̈ 1ܥܠ ܐܪܥܐ ܂ ܘܥܠ ܕܚ̣ܙܐ ܒܢܝܗ ܕܥܠܡܐ ܕܟܡܐ ܟܠ ܐܠܦ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ̣ ܥܠ ܕܪܐ ܕܩܕܡ ܛܘܦܢܐ ܂ ܘܐ̇ܡܪ ܂ ܕܚܒܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܘܒܝܕ ܚܘܒܗ ܐܣ̇ܬܪܩ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܚܠܦܝܢ ܂ ܘܐܝܟ ܕܠܢ 0ܒܪܢܫܐ ܟܠ ܐ ܘܚܫܐ̈ ܘܚܒ̇ܠܐ ܐܫܬܪܝ ܘܢܦ̣ܠ ܂ ܥܠ ܗܕܐ ܨܒ̣ܐ ܐܠܗܐ ܡܫܟܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܟܝܢܐ ܡܠܝܠܐ ܘܪܘܢܢܢܐ ܂ ܘܢܫܟܚ ܡܢ ܥܠܬ ܗܕܐ ܐܦ ܫܠܝܚܐ ܟܠ ܕܡܬܚܙܐ ܂ ܘܒܝܕ ܢܦܫܐ̣ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ ܂ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܕܝܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܪܐܝܠܝܢ̈ ܝ ܕܗܘ̇ܝܢ ܗܘܘ ܂ ܐܢ ܙܕܝܩܐ̈ ܐܢܘܢ ܘܐܢ ܟܠ ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܚܘܝ ܓܠܝܐܝܬ ܒܛܢܐ ܕܝܥܩ ܂ ܘܒ ܘܕܥܣܘ ܂ ܐܠܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܟܝܢܐ̣ ܘܟܠ ܒܪܝܬܐ ܂ ܠܘ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̇ܝܐ ܗ̇ܘ ܟܠ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ̣ ܂ X X ܂ ܥܠ ܗܕܐ ܗܘ̇ܐ ܕܗܘ ܢܗܘܐ ܂ ܘܒܗ ܒܙܢܐ ܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܕܡ ܡܢ ܕܪܝܫ ܚܕܬܐܝܬ ܪܒܘܬ ܚܘܒܗ ܕܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ ܂ ܐܝܟ ܟܠ ܠܗ̇ܘܝܐ ܓܠܝܐ̇ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܕܟܣܝܐ ܨܒ̣ܐ ܘܐܬ̣ܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗ̣ܝ̣ ܂ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܒܗܘܝܗ ܠܐ ܟܠ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢ ܙܕܝܩܐ̈ ܘܕܐܒܗܬܐ̈ ܘܕܢܒܝܐ̈ ܂ ܕܟܕ ܗܘܐ̣
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܝ ܕܣܝܡܢ ܃ ܘܐܡ̣ܪ ܕܟܠܗܝܢ ܡܛܠܬܟܘܢ̇ܓܠ̣ܐ ܟܠ ܡܛܠܬܟܘܢ̇ ܥܠ ܕܐܢܬܘܢ · · ܂ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܡܢ ܕܚܫ̣ܒ ܓܝܪ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܥܒܕܐ ܐܠܨܐ ܕܢܬܚܫܒ̣ ܐܦ ܗ̣ܘ ܂ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܟܠ ܃ ܐܠܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܕܚܕܬܐܝܬ ܐܬܒܪܝ ܟܕ ܠܐ · ܐܝܬܘܗܝ̣ ܂ ܥܡ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܘܪܟܐ ܕܫܡܝܢܐ̈ ܘܕܐܪܥܢܐ̈ ܘܕܠܬܚܬ ܝܝ ܡܢ ܐܪܥܐ ܂ ܐܢ ܟܠ ܕܝܠܢ ܂ ܕܠܗ ܢܣܓܕܘܢ ܟܘܠܗܘܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܕܟܦܐ ܠܗ