simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܪܗܛܝܢ ܒܗ ܟܝܢܐ̣̈ ܘܠܐ ܡܪܓܫܝܢ ܒܗ ܂ ܘܡܬܬܙܝܥܢ ܒܗ ܟܠ ܥܢܝܙ ܡܢ ܟܘܠ ܟܕ ܩܪܝܒ ܠܟܘܠ ܂ ܣܦܝܩ ܡܢ ܟܘܠ̣ ܟܕ Xܢ ܡܠܐ ܡܢܗ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܠܬܐ ܡܙܕܟܝܐ ܡܢܗ ܘܟܠ ܗܘܢܐ ܚܐܒ ܡܢ ܒܥܬܗ̣ ܂ ܐܦܠܐ ܟܠ ܓܫܦܢ ܒܗ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܥܘܒܐ ܕܟܘܠ̣ ܘܐܝܬܘܗܝ ܚܘܕܪܐ ܕܟܘܠ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܪܝ̣ܢ̈ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܠܓܘ ܡܢ ܟܘܠ ܡܠܝܢ̈ ܂ ܘܐܝܟ ܕܩܛܝܢ ܡܢ ܟܠ ܕܐܝܟܢܐ ܬܫܪܐ ܒܗ ܡܠܬܐ ܝܕܥܐ ܂ ܕܐܝܟ 0ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܗܠ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܥ̇ܒܕܐ̈ ܩܛܝܢ ܐܦ ܡܢ ܟܠ ܪܥܝܢܐ̈ ܂ ܠܐ ܐܚܕܐ ܠܗ ܝܕܥܬܐ ܟܠ ܒܪܝ̣ܢ̈ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܠܓܘ ܡܢ ܟܘܠ ܡܠܝܢ̈ ܂ ܘܐܝܟ ܕܩܛܝܢ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܪܥܝܢܐ̈ ܂ ܠܐ ܐܚܕܐ ܠܗ ܝܕܥܬܐ ܕܪܘܚܢܐ̣̈ ܥܠ ܕܩܛܝܢ ܗܘ ܐܦ ܟܠ ܡܢ ܟܘܠ ܡܠܝܢ̈ ܂ ܘܐܝܟ ܕܩܛܝܢ ܡܢ ܟܠ ܥ̇ܒܕܐ̈ ܩܛܝܢ ܐܦ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܘܠܘܬܗ ܫ̇ܠܡ ܪܗܛܐ ܕܟܠ ܂ ܣܓܝܕ ܘܡܫܒܚ ܐܝܬܝܐܝܬ ܂ ܝ ܡܪܡܪܡ ܟܠ ܐܠܗܐ ܗܘ ܘܣܓܝܕܐ̣ ܟܝܢܐ ܐܝܚܝܕܝܐ ܘܠܚܘܕܝܐ ܂ ܕܡܢܗ ܫ̇ܪܝ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܥ̇ܒܕܐ ܡܠܝܠܐ ܂ ܪܒ ܘܫܒܝܚ ܟܝܢܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܃ ܘܠܘ ܒܝܕ ܦܚܡܐ ܟܠ ܠܝ̣ܕܥܬܗ ܂ ܠܐ ܡܟܢ̇ܫ ܝܘܠܦܢܐ ܡܢ ܥ̇ܒܕܐ̈ ܆ ܕܡܢܗ ܝ̇ܠܦ̣
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܨܬܐ ܂ ܘܒܥ̇ܒܕܐ ·X ܝ· · ܒܠܚܘܕ ܗܡܣܐ ܂ ܠܥܠ ܡܢ ܕܪܫܐ ܗܘ̣ ܟܠ ܂ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܬܪܥܝܬܐ ܕܡܘܦܝܐ ܠܗ̇ ܂ ܠܟܐ ܡܢܗ ܓܝܪ ܐܬܝܗ̇
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܕܡ ܂ ܐܠܗܐ ܗܘ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܥܒܘܕܐ ܘܒܪܘܝܐ ܂ ܝ ܂ ܂ ܕܟܠ ܂ ܟܠ ܂ ܗܘ̣ ܒܠܚܘܕ ܐܬܡܨܝ ܕܡܢ ܠܐ ܡܕܡ̣ ܘܡܢ ܡܕܡ ܐܟܚܕܐ ܢܥܒܕ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܡܪܚܡܢܐ̇ ܝ ܘܒܣܝܡܐ̣ ܘܛ ܂ ܒܐ ܂ ܘܐܚܪܢܐ̈ ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܟܠ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܘܕܝ̇ܢܐ̣ ܘܡܪܝܐ̣ ܥܒܘܕܐ̇ ܘܒܪܘܝܐ̣ ܘܙܐܢ̇
PhiloxMab:memTrin&Inc ܥ̇ܒܕܐ̣̈ ܂ ܘܪܒܐ ܗܝ ܐܝܬܘܬܗ ܡܢ ܟܠ ܒܕ̈ ܬܐ ܂ ܘܠܐ ܡܫܟܚܢ̈ ܟܠ ܕܣ̇ܦܩ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܡܚܙܝܬ ܐ̣ ܂ ܡܛܘܠ̣ ܕܦ̣ܬܐ ܗܘ ܟܝܢܗ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܕ̈ ܬܐ ܂ ܘܠܐ ܡܫܟܚܢ̈ ܐܦܝܗ̇̈ ܕܒܪܝܬܐ̇ ܕܢܚܒ̣ܫܢ̈ ܒܗܝܢ ܟܠ ܕܦ̣ܬܐ ܗܘ ܟܝܢܗ ܡܢ ܟܠ ܥ̇ܒܕܐ̣̈ ܂ ܘܪܒܐ ܗܝ ܐܝܬܘܬܗ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܥܟ ܇ ܕܐ ܂ ܘܠܐ ܡܨ̣ܐ ܡܕܡ ܡܢ ܥܒܝܕܐ̈ ܕܢܕܥ̇ ܐܢܝܢ̈ ܂ ܟܝܢܐ ܟܠ ܇ ܘܥܕܡܐ ܠ̇ܐܝܟܐ ܂ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܝܕܝܥܐ̣ ܂ ܕܟܣܝ̣ܢ̈ ܡܢ