simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc Xܢ ܡܠܐ ܡܢܗ ܟܠ ܂ ܪܗܛܝܢ ܒܗ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܘܕܪܐ ܕܟܘܠ ܂ ܟܠ ܡܠܬܐ ܡܙܕܟܝܐ ܡܢܗ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܒܪܝ̣ܢ̈ ܂ ܐܝܬܘܗܝ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܘܐܝܟ ܕܩܛܝܢ ܡܢ ܟܠ ܥ̇ܒܕܐ̈ ܩܛܝܢ ܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܩܛܝܢ ܐܦ ܡܢ ܟܠ ܪܥܝܢܐ̈ ܂ ܠܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܕܡܢܗ ܫ̇ܪܝ ܟܠ ܘܠܘܬܗ ܫ̇ܠܡ ܪܗܛܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܆ ܕܡܢܗ ܝ̇ܠܦ̣ ܟܠ ܥ̇ܒܕܐ ܡܠܝܠܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܢܗ ܓܝܪ ܐܬܝܗ̇ ܟܠ ܒܨܬܐ ܂ ܘܒܥ̇ܒܕܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܕܡ ܐܟܚܕܐ ܢܥܒܕ ܟܠ ܡܕܡ ܂ ܐܠܗܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܥܒܘܕܐ̇ ܘܒܪܘܝܐ̣ ܘܙܐܢ̇ ܟܠ ܂ ܡܪܚܡܢܐ̇ ܝ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܘ ܟܝܢܗ ܡܢ ܟܠ ܥ̇ܒܕܐ̣̈ ܂ ܘܪܒܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܝ ܐܝܬܘܬܗ ܡܢ ܟܠ ܒܕ̈ ܬܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܕܟܣܝ̣ܢ̈ ܡܢ ܟܠ ܥܟ ܇ ܕܐ