simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc ܪܥܐ ܠܘܬ ܢܛܝܬܐ ܟܘܠܗ ܕܐܝܟ ܒܪܗ ܐ[ܚܪܢܐܝܬ ܢܬܚܕܬ ܬܡܢ ܟܠ ܂ ܒܗܝ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܘ[ܬܚܬ] ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܙܒܢܐ̈ ܂ ܟܕ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܚ̇ܝܠܐ ܕܡܠܬܗ ܂ ܕܒܫܘܒܚܗ̣ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ ܫܠܝܚܐ̣ ܂ ܣܪܩ̇ ܟܠ ܘܒܪ ܦܚܡܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܒܐ ܂ ܘܨܡܚܐ ܘܨܠܡܐ ܕܩܢܘܡܗ ܂ ܘܐܚܝܕ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܘܟ ܐܬܚܫܒܬ ܒܬܘܠܬܐ ܕܝܠܕܬ ܠܢ ܃ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܟܠ ܕܟܠ ܕܟܪܐ ܦܬܚ ܡܪܒܥܐ ܩܕܝܫܐ ܠܡܪܝܐ ܢܬܩܪܐ ܂ ܠܚܕ ܗܟܝܠ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܂ ܕܠܐ ܒܩܢܘܡܐ̈ ܘܠܐ ܒܟܝܢܐ̣̈ ܂ X ܃ ܂ ܫܠܝܛ ܟܠ ܘܣܠ̣ܩ ܠܗܝܟܠܐ ܘܩܪܒ ܕܒܚܐ̈ ܂ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܐܬܝܕܥ ܠܘܬ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢܢ ܆ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܘܪܓܬܐ ܂ ܘܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܒܪ ܥܠܝ ܥܠ ܟܠ ܥܡ ܒܪܢܫܐ ܢܬܡܢܐ ܂ ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܗܘ̣ܐ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܘܐܠܗܐ ܪܒܐ ܂ ܘܬܘܒ ܝ ܂ X ܙ ܝܝ ܂ ܒܐܚܪܢܬܐ̈ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܠܗ ܟܕ ܟܠ ܂ ܐܝܟ ܡܐ ܕܒܟܠܕܘܟ ܡܫܡܗ ܠܝܫܘܥ ܘܐ̇ܡܪ ܠܗ ܐܠܗܐ ܕܥܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢ ܙܕܝܩܐ̈ ܂ ܐܝܟ ܡܫܘܚܬܐ ܕܡܘܗܒܬܐ ܕܠܘܬ ܟ̣ܠ ܝ ܚܕ ܟܠ ܐܠܐ ܒܨܝܪ ܡܢܗ̣ ܂ ܠܐܝܩܪܐ ܗܢܐ ܢܫܬܘܐ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܕܡܘܬ ܐ̣ ܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܘܟ̣ ܂ ܕܡܢ̣ ܗܕܐ ܕܢܥܡܪ ܐܠܗܐ ܐܘ ܪܘܚܐ ܝܝ ܒܒܪܢܫܐ ܆ ܐܘ ܟܠ ܡܫܘܚܬܐ ܕܡܘܗܒܬܐ ܕܡܬܝܗܒܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܂ ܐܬܚܙܝܬ ܡܕܝܢ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܡܗܘ̣ ܂ ܘ̇ܠܐ ܗܘܐ ܕܢܬܥܠܐ ܝܝ ܠܗܢܐ ܟܠ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܘܡܪܝܐ ܒܟܝܢܐ ܃ ܘܒܪ ܡܘܬܒܐ ܕܐܒܐ̣ ܂ ܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡ̇ܢ ܕܢ̣ܛܪ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܂ ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܡܪܢ ܂ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܪܚ̇ܡ ܠܝ ܟܠ ܗܘܐ ܕܢܬܥܠܐ ܝܝ ܠܗܢܐ ܐܝܩܪܐ ܂ ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝ̣ܢ ܂ ܐܠܐ ܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢ ܩܕܝܫܐ̈ Xܢܣܝܐ̈ ܂ ܐܝܬ ܕܡܫܬܘܚܪ ܗܘܐ ܢܣ̇ܒ ܪܘܚܐ ܟܠ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܂ ܘܠܐ ܝ ܂ ܐܬܚܫܒ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܠܗܐ ܃ ܘܬܘܒ̇ ܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܠܗܐ̇ ܂ ܐܠܐ ܐܡܝܪ ܕܝܗܒܗ ܒܠܚܘܕ ܐܠܗܐ ܝܝ ܠܦܪܥܘܢ̇ ܘܟܕ ܟܠ ܛܝܒܘܬܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܂ ܘܫܡܗܗ ܐܦ ܐܠܗܐ ܂ ܟܕ ܠܘ ܒܟܝܢܐ ܐܘ ܥܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ ܫܡܗܐ̈ Xܐܡܝܪܢ ܠܐܒXܬܐ̈ ܂ ܐܦ ܗ̇ܘ ܟܠ ܃ ܒܗ̇ ܟX ܒܗ̇ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܐܠXܐ ܗܘ ܥXܐ ܠܢ ܕܢܬܪܥܐ ܃ ܗܟܢܐ ܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܗ̇ܘ ܐܚܪܢܐ ܂ ܠܘ ܐܝܟ ·X X Xܝ · ܕܒܬܪܝܢ̈ ܟܠ ܗܘܐ ܂ ܘܒܓܘܫܡܐ ܘܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܓܫܡ Xܘܐ ܂ ܟܕ ܡܘܕܥ ܚXܝܬܐܝX
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢ̣ ܩܕ ܫܐ ܂ ܘܠܘ ܦܓܪܐ ܗܘ ܕܩܢܘܡܗ ܂ ܡܬܝܕܥ ܕܝܢ ܫܪܝܪܐ ܬ ܟܠ ܂ ܩܢܝܢܗ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܐ ܂ ܘܒܝܬܝܐ ܗܘ ܠܗ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܕܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢܗܘܢ̣ ܕܐܠܗܐ ܢܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܂ ܘܒܬܘܠܬܐ ܬܫܟܚ ܟܠ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܂ 0ܝ ܘܡܠ̣ܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܬܗܪܐ̣
PhiloxMab:memTrin&Inc ܦܪܘܣ̣ ܗܘܝܘ ܕܐܦ ܐܬܝܠܕ ܂ ܘܐܢ ܂ X X ܝܝ ܡܠܬܐ ܗܘ̣ܐ ܒܣܪܐ ܟܠ ܘ̇ܠܐ ܕܢܬܚܫܒ ܡܘܠܕܐ ܂ ܘܕܐܚܪܢܐ ܒܫܡܐ ܂ ܕܗ̇ܘ ܕܗܘ̣ܐ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܢܬܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܝܠܕܬ ܕܐܬܝܠܕ ܕܢܣܝܒ ܡܢ ܐܠܗܐ ܆ ܐܘ ܟܠ ܂ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܬܘܠܬܐ ܕܠܐ ܚ̣ܟܡܬ ܙܘܘܓܐ ܘܐܝܟ ܕܡܬܚܫܒܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܘܩܒܠ ܚܒܪܗ ܂ ܟܕ ܡܬܚܪܐ ܕܢܩܝܡ ܝX ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܟܠ ܕܠܘ ܫܪܪܐ ܐܡܪܘ ܡܢ ܗܝ̇ ܕܫܪܘ ܡܠܐ̈ ܕܚܕܕܐ̈ ܂ ܘܟܬܒ̣
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡ̇ܢ ܝܝ ܕܪܫ̇ܐ ܠܗ ܂ ܐܡܪ ܗܟܝܠ ܥܡ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܝܘܚܢܢ ܕܗܘ̣ܐ ܟܠ ܡܘܕܐ Xܝܪܩ ܡܢܗ ܥܕܠܝܐ̣ ܘܡܛܝܒ ܠܘܬܗ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܂ ܠܘܬ