simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc ܘܬܘܒ ܐܦ ܥܡ ܟܠ ܣܝܒܪܬܐ̈ ܆ ܘܗܠܝܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܠ̣ܝܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗ̣ܘ ܒܡܘܬܐ̣ ܐܝܟ ܟܠ ܐܢܫ ܂ ܩܡ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܒܐ ܂ ܠܗ ܟܠ ܒܘܪܟܐ ܟܦܐ ܐܝܟ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܐ ܕܐܬܚܙܝ ܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝܐ̈
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܠܢܦܫܗ ܐܝܟ ܟܠ ܒܪܢܫ ܗܘܐ ܐܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܝ ܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܟܠ ܒܪ ܐܢܫ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܐܝܟ ܕܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܐܬܒܪܢܫ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܘܒܣܪܐ ܂ ܘܡܫܬܟܚ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܘܒܗܢܐ ܙܢܐ ܡܬܓܒܠ ܟܠ ܒܣܪܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܒܠܚܘܕ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠܗ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܢܗܝܢ ܂ ܘܠܘܬ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ̣ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܠܗ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܝܚܝܕܐܝܬ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܐܠܐ ܠܘܬ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܡܬܕܥ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܚ̇ܙܐ ܒܗ̇ ܂ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܟܝܠ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܬܥܒܕ ܂ ܐܠܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܦܪܫܗ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܩܕܝܫܐ ܂ ܘܕܫܪܟܐ ܟܠ ܒܪܝܬܐ ܡܢ ܫܡܥܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܠܘܩܒܠܗ ܢ ܐܝܟ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܪܓܫܐ̈
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܬ̇ܬܩܢܘ ܃ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܟܠ ܕܠܐ ܫܘܢܝܐ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܠܐܘܛܘܟܐ ܂ ܕܡܫܬܪܓܪܓ ܟܠ ܚܕ ·X ܡܢܗܘ̣ܢ̣