simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܕܐܡܪ ܪܗ̇ . ܟܠ ܠܡ . ܕܢܫܬܐ
PhiloxMab:TenMem ܝܠܕܐ̈ ܡܦܪܫܐ̈ : ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܥܩܪܗ
PhiloxMab:TenMem ܠܗ : ܐܝܟ ܟܠ ܩܠܝܢ̈ ܫ̇ܡܥܐ ܠܗ
PhiloxMab:TenMem ܠܐ ܟܬܝܒܐ ܬܗܘܢ ܟܠ ܟܠܗ . ܡܠܬܐ
PhiloxMab:TenMem ܟܠܗ̇ ܟܪܘܙܘܬܗܘܢ . ܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܒܥܐ
PhiloxMab:TenMem ܠܗ ܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܟܠ ܙܝܢ ܕܟܣܝܢ ܗܘܘ
PhiloxMab:TenMem . ܘܢܚܫܒܘܢܝܗܝ ܐܝܟ ܟܠ ܐܢܫ : ܒܩܕܡܝܬܐ
PhiloxMab:TenMem ܘܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܕܥܠ ܟܠ ܆ ܝܫܘܥ ܗ̇ܘ
PhiloxMab:TenMem ܦܓܪܐ . ܡܢ ܟܠ ܦܘܪܘܣ . ܐܢܐ
PhiloxMab:TenMem ܗ̇ܝ ܕܟܝܢܐ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܒܗܘܢ ܡܬܓܡܪܐ
PhiloxMab:TenMem . . ܡܕܝܢ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܫܝܚܐ
PhiloxMab:TenMem ܘܐܢ ܚܝܠܐ̈ . ܟܠ ܡܕܡ ܒܐܝܕܗ ܘܒܗ
PhiloxMab:TenMem XX X X106 ܟܠ ܪܒ ܗ̣ܘ .
PhiloxMab:TenMem ܕܝܚܝܪܝܘܬ ܕ . ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܡܡܠܠܝܢܢ
PhiloxMab:TenMem ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬܟ ܟܠ . dd 2dd
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ . ܡܢܐ ܝXXX
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ . 66ܕܒܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ
PhiloxMab:TenMem ܆ XXX X38 ܟܠ ܥܕܢ ܡܬܕܠܚ ܗܘܐ
PhiloxMab:TenMem X ⁷ܛܠܝܐ ܕܡܢ ܟܠ ܩܫܝܫ ܀ 161ܕܝܠܗ
PhiloxMab:TenMem ܘܐܝܟ ܕܒܦܣܝܩܬܐ̈ . ܟܠ ܡܢ ܕܟܝܢܐ ܡܝܘܬܐ