simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܗܕܐ ܕܠܐ . ܟܠ ܡܕܡ ܕܨܒܐ .
PhiloxMab:TenMem ܗ̇ܝ ܕܟܝܢܐ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܒܗܘܢ ܡܬܓܡܪܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܦܫܝܩ ܠܗ ܕܥܠ ܟܠ ܢܓܕܦ . ܐܡܕ̇
PhiloxMab:TenMem ܗܕܐ ܬܘܒ ܐܦ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܬܩܢ ܘܡܬܥܒܕ
PhiloxMab:TenMem ܡܝܘܬܐ . ܥܠ ܟܠ ܒܪܢܫ ܡܬܐܡܪܐ ܇
PhiloxMab:TenMem ܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ . ܚܘܝ ܬܘܒ
PhiloxMab:TenMem . ܐܝܬܘܗܝܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ . ܘܫܕܪܐܠܗܐ ܠܒܪܗ
PhiloxMab:TenMem ܕ ܠܗ ܥܠ ܟܠ ܒܪܢܫܐ . ܗ̣ܘ
PhiloxMab:TenMem XX X X106 ܟܠ ܪܒ ܗ̣ܘ .
PhiloxMab:TenMem ܘܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܕܥܠ ܟܠ ܆ ܝܫܘܥ ܗ̇ܘ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܡܪ ܪܗ̇ . ܟܠ ܠܡ . ܕܢܫܬܐ
PhiloxMab:TenMem ܬܘܒ ܢܨܗܐ . ܟܠ ܕܝܢ ܕܢܫܬܐ ܝX
PhiloxMab:TenMem ܡܠܬܐ ܕܗܘܐ ܒܗ ܟܠ ܗܘܝܘ ܝܫܘܥ ܆
PhiloxMab:TenMem ܗ̣ܘ ܕܗܘܐ ܒܗ ܟܠ ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘ
PhiloxMab:TenMem ܐܘ̇ ܣܟܠܐ ܇ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܣ̇ܥܪ ܐܠܗܐ
PhiloxMab:TenMem . . ܡܕܝܢ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܫܝܚܐ
PhiloxMab:TenMem ܘܐܝܟ ܕܒܦܣܝܩܬܐ̈ . ܟܠ ܡܢ ܕܟܝܢܐ ܡܝܘܬܐ
PhiloxMab:TenMem ܣܟܠܐ ܇ ܐܢ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐ
PhiloxMab:TenMem . ܀ . ܟܠ ܐܝܢܐ ܓܝܪ ܕܐ̇ܡܪ
PhiloxMab:TenMem ܟܠܗ̇ ܟܪܘܙܘܬܗܘܢ . ܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܒܥܐ