simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܘܐܡܝܬܬ̇ ܒܗ ܪܓܝܓܬܗ̈ ܟܠ ܟܠܗ ܆ ܐܘ̇
PhiloxMab:TenMem : ܕܡܢܝ ܘܡܪܩܝܘܢ ܟܠ ܟܠܗ ܡܒ̇ܛܠܝܢ XX
PhiloxMab:TenMem ܡܘܠܕܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܟܠ ܟܠܗ ܟ̇ܦܪܝܢ ܆
PhiloxMab:TenMem ܟܕ ܡܠ̣ܐ ܡܢܗ ܟܠ : ܒܡܫܘܚܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈
PhiloxMab:TenMem . ܬܡ̇ܠܠܝܢ ܡܢ ܟܠ ܡܘܫܚܢ̈ . ܐܢ
PhiloxMab:TenMem ܪܗܘܡܝܐ ܝܘܢܝܐ ܐܘ̇ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܠܫܢܝܢ̈
PhiloxMab:TenMem ܦܓܪܐ . ܡܢ ܟܠ ܦܘܪܘܣ . ܐܢܐ
PhiloxMab:TenMem ܆ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܬܪܬܝܢ̈
PhiloxMab:TenMem ܠܗ . ܡܕܝܢ ܟܠ ܕܗ̇ܘܐ . ²⁷ܠܘ
PhiloxMab:TenMem ܩܘܪܒܐ . ܕܐܢ ܟܠ ܕܗ̇ܘܐ . ²⁸ܠܘ
PhiloxMab:TenMem ܐܝܬܝܐ ܆ ܐܦܠܐ ܟܠ ܕܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ .
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܐܦ X ܟܠ ܕܗܘ . ܕܐܝܬܘܗܝ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܬܐܡܕ̇ ܘܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ ܕܐܝܬܘܗܝ
PhiloxMab:TenMem ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܟܠ ܠܫܢܝܢ̈ : ܡܐ
PhiloxMab:TenMem : ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܗܠܝܢ ܕܦܪܨܘܦܗܘܢ
PhiloxMab:TenMem ܘܗܘܝܘ ܕܗܘܐ ܒܗ ܟܠ . ܒܒܪܐ ܠܡ
PhiloxMab:TenMem ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܚܕܬ ܟܠ X ܦܪܘܣ .
PhiloxMab:TenMem . ܠܓܘܚܟܐ ܫܘܐ ܟܠ ܡܕܡ ܡܬܡܠܠ ܆
PhiloxMab:TenMem ܕܐ̇ܡܪܝܢ . . ܟܠ ܕܠܐ ܐ̇ܡܪ ܕܫܩܠ
PhiloxMab:TenMem ܘܐܢ ܚܝܠܐ̈ . ܟܠ ܡܕܡ ܒܐܝܕܗ ܘܒܗ