simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem . ܪܒ ܡܢ ܟܠ ܢܚ̣ܬ ܗܘܐ ܟܠܗ
PhiloxMab:TenMem ܕܥܝܟܐ̈ ܐ ܒܗܘܢ ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ . ܛܘܒܘܗܝ
PhiloxMab:TenMem ܠܗ ܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܟܠ ܙܝܢ ܕܟܣܝܢ ܗܘܘ
PhiloxMab:TenMem ܩܠܗ . ܪܥ̇ܐ ܟܠ ܐܡܪܐ ܗܘ̣ܐ ܒܗ̇
PhiloxMab:TenMem ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ . ܪܓܝܓ ܗܘܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܬܘܗܝ ܐ ܥܠ ܟܠ ܀ X 116ܕܐܛܝܩܘܣ
PhiloxMab:TenMem ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܝ̣ܕܥ ܟܠ ܡܕܡ . ܝܝ
PhiloxMab:TenMem . ܕܐܠܗܐ ܗܘܐ ܟܠ ܟܪ ܕܐܙܠ ܛܘܒܐ̈
PhiloxMab:TenMem ܒ . ܐ ܟܠ ܘܪܒܐ ܥܡ ܝܠܘܕܐ̈
PhiloxMab:TenMem ܗܕ̇X ܠܩܫܝܫ ܡܢ ܟܠ ܕܗܘ̣ܐ ܛܠܝܐ ܘܫܡܫ
PhiloxMab:TenMem ܚܙܘܗ ܘܝܘ ܡܕܒܪ ܟܠ ܒܪܝܬܐ̈ ܕܠܥܠ ܘܠܬܚܬ
PhiloxMab:TenMem . ܥ̣ܠ ܙ̇ܐܢ ܟܠ ܟ . ܦܢܐ
PhiloxMab:TenMem . ܥ̣ܠ ܡܫܩܐ ܟܠ ܘܩ̣ܢܐ ܨܗܝܐ .
PhiloxMab:TenMem X ⁷ܛܠܝܐ ܕܡܢ ܟܠ ܩܫܝܫ ܀ 161ܕܝܠܗ
PhiloxMab:TenMem ܕܢܩܒܠܢ ܠܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܀ X X
PhiloxMab:TenMem ܐܦ ܚܢܢ ܐܦ ܟܠ ܕܩ̇ܪܐ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ
PhiloxMab:TenMem ܘܐܘܒܕܗ̇ ܕܢܘܒܕ ܠܡܫܟܝܝ ܟܠ ܀ 217ܕܝܠܗ .
PhiloxMab:TenMem ܕܥܠܝ ܗ̣ܘ ܡܢ ܟܠ ܚܫܝܢ̈ . ܥܡ