simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܟܠܗ ܠܝܬ ܥܠܬܐ ܕܪܫܝܢܐ : ܐܝܢܐ XX X X X X ܗ ܪܝܢ̈ ܝܘ̈ ܕ ܪܝܣ ܟܠ ܕ . ܗ ܚܙ ܕ · ܘ X ܒܪ ܝܪ ܕܡܣܪܚ ܪ ܪ ܝܕ ܕܡܫܟܚ ܡܕܢܚ . ܗܪ ܕܝܝܢ X
PhiloxMab:TenMem ܡܕ ܒܫܪܪ . · ܒܟܠ ܡܢ . . . ܘܢ ܠܡ ܘܒܟܠ ܕܡܘܢ ܡܠܠ ܐܬܘܦܟ ܕ ܕܝܢ ܟܠ ܐܝܟ ܗܝ ܕܚܙܐ ܗܘܐ ܗܘܐ ܘܥܕܡܐ ܠܚܙܬܐ- ܕ ܒܠܚܘܪ . - ܗܪܟܐ ܕ
PhiloxMab:TenMem ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܡܡܠܠܝܢܢ : ܐܘ X ܘܟܬܐ . ܘܠܐ ܬܘܒ ܕܩܢܘܡܐܝܬ ܢܚܬ ܟܠ ܟܘܠܘ ܡܚܬܬܐ ܡ ܘ ܒܫܪܪ ܘ X ܕ : ܘ ܢ ܗܠܝܢ ܕܝܚܝܪܝܘܬ ܕ .
PhiloxMab:TenMem ܕܢܗܝܪ ܒܙܘ̈ ܕܚܘܫܒܘܗܝ X Xܘܘ ܕ ܡܪ ܕܢܗܝܡܢܘ ܫܚܢ ܕܒܗ ܒܗܕ ܟܠ ܫܬ ܘܫܠܝܝܐ : X ̈ ܕ ܕܪܙܝ ܐ ܚܘܕ ܒܐܦܘܘܝ̈ ܕ ܝܕ ܟܚ ܪ ܙ ܕܗ ܘ › -
PhiloxMab:TenMem ܟܠܗ ܡܢܐ ܡܢ ܚܟܡܬܗ ܕܥܠܡܐ ܩܪܝܒ ܠ . ܡܠܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܦܘܠܘܣ ܟܠ ܕܚܘܫܒܐ ܆ ܐ̇ܘܐܝܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܝܕܥܬܐ ܥܠܡܢܝܬܐ : ܐ̇ܘ
PhiloxMab:TenMem ܐܝܟܐ ܕܒܥܝܐ : ܡܦܟܪܐ ܘܐܣܪܐ XX X 23 ܛܐ ܕܚܘܫܒܝܗ̇̈ ܇ ܟܠ ܠܗܝܡܢܘܬܐ . ܐܝܕܥܬܐ . ܟ . ܕܐܝܬ ܠܗ̇ ܪܓܠܐ̈ ܕܬܗ̇ܠܟ
PhiloxMab:TenMem ⁴¹ܟܝܢܝܢ̈ ܛ̇ܝܣܐ ܆ ܡܟ̇ܢܫܐ ܒ . ܚܐܪܘܬܗ̇ ܆ ܘܥ̇ܐܠܐ ܟܠ ܟܘܠ ܐܝܟܐ ܕܒ̇ܥܝܐ : ܦܐ̈ ܩܠܝܠܐ̈ ܕܚܘܫܒܝܗ̇̈ ܢܗܝܪܐ̈ ܥܠ
PhiloxMab:TenMem ܐܢܫ ܐܦ ܝܕܘܥܐ̈ ܘܦܫܝܛܐ̈ . ܕܡܫܝܚܐ ܡܢܘ . ܩܢܘܡܐ ܘ . ܐܘ ܠܐ ܟܠ ܩܢܘܡܐ ܗܘ : ܘܠܘ ܗܘ ܣܦܝܩܐ . ܕܠܝܬ ܠܗ ܩܢܘܡܐ ܀ X ܢܫܬܐܠ
PhiloxMab:TenMem ܐܡܬܝ ܕܡܕܪܟܝܢܢ ܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܆ ܫܥܬܗ ܡܬܪܫܡܐ ܨܘܪܬܗܘܢ ܟܠ ܒܝܕ ܪܓܫܐ̈ ܆ ܘܒܕܓܘܢ ܩ̇ܒܠ ܗܘܢܐ ܕܥܬܗܘܢ . ܘܡܛܠ ܗܕܐ .
PhiloxMab:TenMem ܩܢܘܡܐ ܕܡܣ̇ܝܟ ܥܒܝܕ : ܐܢ ܕܪܘܚܢܐ̈ ܘܐܢ ܕܦܓܪܢܐ̈ ܆ ܐܡܬܝ ܟܠ ܘܠܐ ܐܝܟܐ XX X X26 ܬܐ . ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ . ܘܐܝܟ ܕܒܦܣܝܩܬܐ̈ .
PhiloxMab:TenMem ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܟܠܗ ܡܡ̇ܠܠ : ¹0⁴ܐܠܐ ܒܡܢܘܢ̈ ܡܢܘܢ̈ ܟܠܗܘܢ ܟܠ ܕܬܠܬܐ . ܘܟܕ ܣܓܝ ܥܕܡܐ ܐ̈ ܐ̇ܘ ܥܣܪܝܢ̈ ܆ ¹0³ܡܛܠ ܕܐܦܢ
PhiloxMab:TenMem ܩܠܝܢ̈ ܫ̇ܡܥܐ ܠܗ . ܐܢ ܕܝܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܆ ܝ . ܐ ܦܘܪܫܢܐ ܀ ܫܦܝܪ ܟܠ ⁰ܡܗܝܡܢ ܙ -- ⁰⁰ܝܠܕܐX⁰⁰ ܕ ܫ̇ܡܥܐ ܠܗ : ܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܐܝܟܐ ܕܡܬܐܡܪ ܠܩܢܘܡܐ ܕܥ ܆ ܘܠܨܒܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܕܝܠܗ̇ ܗܘ ܫܡܐ ܟܠ ܆ ܕܢ̇ܓܕܘܢܝܗܝ XXXXXX X ܘ ܫܡܐ ܠܟܠ ܪܥܝܢܝܢ̈ . ܫܡܐ ܓܝܪ
PhiloxMab:TenMem ܐܢܫ ܗܟܢܐ ܡܫܬܩܠ . ܐܠܐ ܡܬܐܡܪ ܥܠ ܟܝܢܐ ܥܠ ܛܝܒܘܬܐ : ܟܠ ܗ̇ܝ ܕܕܝܠܗ̇ ܗܘ ܫܡܐ . ܠܗ̇ ܗܘ ܡܚ̇ܘܐ . ܟܘܢܝܐ ܕܒܪܐ ܠܘ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܆ ܕܐܬܩܪܝ ܒܗܘܢ ܐ̇ܠܗܐ ܒܥܬܝܩܬܐ . ܠܐ ܟܬܝܒ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܟܠ ܘܕܥܫܝܢܐ ܘܕܓܢܒܪܐ ܕܦܪܘܩܐ ܘܕܚܟܝܡܐ ܘܕܐܚܝܕ
PhiloxMab:TenMem ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܝܚܝܕܐܝܬ ܥܠ ܩܢܘܡܗ ܕܒܪܐ ܐܘ̇ ܥܠ . ܟܠ ܘܕܐܚܝܕ ܟܠ ܆ ܕܐܬܩܪܝ ܒܗܘܢ ܐ̇ܠܗܐ ܒܥܬܝܩܬܐ . ܠܐ ܟܬܝܒ
PhiloxMab:TenMem ܐܝܢܐ ܕܨ̇ܒܐ ܕܢܫܡܥ ܠܟܬܒܐ̈ ܐܟܘܬܗܘܢ : ܐܘ̇ ܝܟ ܟܠ ܆ ܘ . ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܡܚܝܠܐ ܡܚܝܠܐܝܬ ܟ̇ܬܒܝܢ ܀ 67ܘܡܟܝܠ
PhiloxMab:TenMem ܐܢܫ : ܒܩܕܡܝܬܐ ܝܘܠܦܢܐ ܠܝܬܝܘܬܐ ܥܩܪܘ ܇ ܕܡܐ ܕܒܛܠܬ̇ ܟܠ ܨܒܘ ܕܢܚ̇ܘܘܢ ܒܡܠܬܗܘܢ ܫܚܝܡܘܬܗ . ܘܢܚܫܒܘܢܝܗܝ ܐܝܟ
PhiloxMab:TenMem ܥܕܢ ܡܬܕܠܚ ܗܘܐ ܘܡܫܬܓܫ ⁵⁸ܗܘܐ ܡܢܗ̇ . ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܚܢܢ : ܟܠ X ܪܓܬܐ ܙܥܝܪܐ ܗܘܬ ܒܗ̇ܘ ܩܢܘܡܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܫܝܚܐ ܆ XXX X38
PhiloxMab:TenMem ܫܥ ܐ ܚܢܝܩܐ ܗܘܬ . ܘܐܦܢ ܢܗܘܐ ܕܠܐ ܡܙܕܟܐ ܗܘܐ ܆ ܐܠܐ ܒܟܠ ܒܢ ܟܠ X39 ܬܢ̇ܣܝ : ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܘܬܢ ܕܝܠܢ ܓ̇ܕܫܐ : ܘܒܚܘܫܒܗ ܬܘܒ