simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܢܚ̣ܬ ܗܘܐ ܟܠܗ ܠܘܬ ܡܘܟܟܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ . ܦܟ ܬܘܒ ܡܢܗ ܕܗ̇ܘ ܟܠ . . ܡܠܟܐ ܕܨܥܪ ܕܢܝܩܪ ܟܠ . ܒܪܝܟ ܐܝܩܪܟ ܀ 29ܕܝܠܗ . ܪܒ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܒܪܝܬܐ̈ . ܛܘܒܘܗܝ ܕܚ̣ܙܐ ܨܘܪܬܗ̈ ܕܐܠܗܐ ܕܗܘܐ ܢܫܐ ܀ · ܟܠ . ܡܢ ܡܕܪܫܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܀ ܐܢܗܪ ܫܪܓܘܗܝ̈ ܕܥܝܟܐ̈ ܐ ܒܗܘܢ
PhiloxMab:TenMem ܙܝܢ ܕܟܣܝܢ ܗܘܘ ܒܗ̇ ܀ 75ܬܘܒ ܕܝܠܗ . ܡܢ ܡܕܪܫܐ̈ ܕܒܝܬ ܟܠ ܕܡܘܬܗ̈ ܕܐܠܗܐ ܕܗܘ̣ܐ ܒܪ ܐܢܫܐ . ܝܗܒ̣ܬ ܠܗ ܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ
PhiloxMab:TenMem ܐܡܪܐ ܗܘ̣ܐ ܒܗ̇ ܢܦ̣ܩ ܟܕ ܦ̇ܥܐ ܀ 76ܕܝܠܗ . ܛܟܣܐ XX ܗܦܟܬ ܟܠ ܥܠ ܡܠܠܐ ܘܫܠܝ ܒܓܘܗ̇ . ܘܥ̣ܠ ܠܗ̇ ܪܥܡܐ . ܘܫܬܩ ܩܠܗ . ܪܥ̇ܐ
PhiloxMab:TenMem . ܪܓܝܓ ܗܘܐ ܓܝܪ ܢܒܝܐ ܕܐܠܗܐ ܕܢܚܙܐ ܥܠܡܐ ܐܠܗܐ ܒܓܢܣܐ ܟܠ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܀ ܘܥܠ ܡܫܝܚܐ ܕܡܬܚܙܐ . ܕ . ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ
PhiloxMab:TenMem ܀ X 116ܕܐܛܝܩܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܀ ܢܒܝܐ ܡܢ ܟܠ ܕܡܢܗܘܢ ܠܡ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܬܚܙܝ ܡܫܝܚܐ ܒܒܣܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐ ܥܠ
PhiloxMab:TenMem ܡܕܡ . ܝܝ X X X9 ܠܐ ܒܩܘܡܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܐܡܝܢ̈ ܆ ܘܐܠܐ ܒܪ ܟܠ ܛܠܝܐ . ܥܬܝܩ ܥܠܡܐ̈ . ܒܝܕܥܬܗ ܐ̇X . ܐܝܟ X ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܝ̣ܕܥ
PhiloxMab:TenMem ܟܪ ܕܐܙܠ ܛܘܒܐ̈ ܡܠܝܢ ܗܘܘ . ܕܫܪܐ ܪܒܐ ܐܫܬ̇ܝܢ ܠܗ . ܟܠ . ܓܙܝܪܐ ܕܢܛ̣ܪ ܐܦ ܢܡܘܣܐ ܀ 149ܕܝܠܗ . ܕܐܠܗܐ ܗܘܐ
PhiloxMab:TenMem ܘܪܒܐ ܥܡ ܝܠܘܕܐ̈ ܀ 1X1ܕܝܠܗ . ܛܘܒܝܟܝ ܣܒܬܐ ܣܝܡܬ ܛܥܡܐ . ܟܠ ܕܪܒ ܗ̣ܘ ܪܥܝܢܐ ܒܡܐܡܪܗ . ܬܗܪܐ ܒܢܨܪܬ ܕܢܚ̣ܬ ܒ . ܐ
PhiloxMab:TenMem ܕܗܘ̣ܐ ܛܠܝܐ ܘܫܡܫ 1X3ܕܝܠܗ . ܪܒ ܙܟܝܐ̈ ܝܗܒ ܠܢ ܙܝܢܗ . ܟܠ ܠܗ ܠܡܪܐ ܘ̣ܐ̈ ܐܚܐ ܀ ܠܥܒ̣ܕܘܗܝ̈ . ܝܐܐ ܗܕ̇X ܠܩܫܝܫ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܒܪܝܬܐ̈ ܕܠܥܠ ܘܠܬܚܬ . ܕܡ̇ܐ ܚܝܪܗ ܘ ܦܩܘܕܐ ܕܠܟܠ 1 ܀ ܟܠ ܟܝ ܥܘܠܐ ܕܚ̇ܐܪ ܟܠܗ ܒܟܠܕܘXܟ̣ . ⁶⁸ܕܡ̇ܐ ܚܙܘܗ ܘܝܘ ܡܕܒܪ
PhiloxMab:TenMem ܟ . ܦܢܐ . ܥ̣ܠ ܡܫܩܐ ܟܠ ܘܩ̣ܢܐ ܨܗܝܐ . ܥܪܛܠ ܘܫܠܝܚ ܢܦ̣ܩ ܟܠ X 1ܕܝܠܗ . ܥ̣ܠ ܓܢܒܪܐ ܘܠܒ̣ܫ ܩܢܛܐ ܡܢ ܓܘ ܟܪܣܐ . ܥ̣ܠ ܙ̇ܐܢ
PhiloxMab:TenMem ܘܩ̣ܢܐ ܨܗܝܐ . ܥܪܛܠ ܘܫܠܝܚ ܢܦ̣ܩ ܗܘܐ ܡ . ܠܒܫ ܟܘܠܐ ܀ ܟܠ ܘܠܒ̣ܫ ܩܢܛܐ ܡܢ ܓܘ ܟܪܣܐ . ܥ̣ܠ ܙ̇ܐܢ ܟܠ ܟ . ܦܢܐ . ܥ̣ܠ ܡܫܩܐ
PhiloxMab:TenMem ܩܫܝܫ ܀ 161ܕܝܠܗ . ܠܘ ܒܪܢܫܐ ܐܢܬ ܕܫܚܝܡܐܝܬ ܐܬܢܨܪ ܠܟ . ܟܠ . ܕܒܟ ܣܪܘܚܐ̈ ܗܘܘ ܣܓܘܕܐ̈ ܆ ܕܨܥܪܘ ܣܒܐ̈ ܘ . X ⁷ܛܠܝܐ ܕܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܀ X X 1ܕܝܠܗ . ܠܝܬ ܓܝܪ ܐܢܫ ܐܘ ܣܛܢܐ ܕܡܢ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܬ̇ܒܥ ܟܠ ܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗܐ̈ . ܐܠܐ ܕܢܥܬܕ ܐ . . ܕܢܩܒܠܢ ܠܐܠܗܐ ܕܥܠ
PhiloxMab:TenMem ܕܩ̇ܪܐ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ . ܘܢ ܕܡܠܦܢܐ̈ ܀ XX 1ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܢ ܟܠ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܕܗܘ̣ܐ ܢܫܐ . ܘܢܫܡܥ ܡܟܝܠ ܘܢܐܠܦ ܐܦ ܚܢܢ ܐܦ
PhiloxMab:TenMem ܀ 217ܕܝܠܗ . ܒܪܝܬܟ ܐܡܬܐ ܕܗܘܦܗ ܕܪܡܙܟ . ܠܐ ܫܛܬ ܡܪܝ ܡܢ ܟܠ ܝܢ . ܡܢ̣ܘ ܕܠܐ ܢܙܘܥ ܕܐܦ ܢܦܫܗ ܘܐܘܒܕܗ̇ ܕܢܘܒܕ ܠܡܫܟܝܝ
PhiloxMab:TenMem ܚܫܝܢ̈ . ܥܡ ܐ . . . . ܘܫܒܝܐ̈ . ܡܫܥܒܕ ܗܘܐ ܒܕܝܠܗܘܢ . ܘܗ̇ܘ ܟܠ ܥܡ ܚܙܝܢܐ̈ ܡܕܝܪ ܗܘܐ . ܘܗ̇ܘ ܡܚܪܪܢܐ ܕܟܠ ܕܥܠܝ ܗ̣ܘ ܡܢ