simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܕܒܢܘܗܝ̈ ܕܝܥܩܘܒ : ܟܠ ܢܦܫܬܐ̈ ܫܬܝܢ ܘܫܬ
P:Gen [AB] ܠܗ ܡܥܣܪܐ̈ ܡܢ ܟܠ . ܘܐܡܪ
P:Gen [AB] . ܘܗܘܘ ܟܠ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܡܗܠܠܐܝܠ ܬܡܢܡܐܐ
P:Gen [AB] ܐܓܪܝ ܩܕܡܝܟ : ܟܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܩܪܚ
P:Gen [AB] : ܘܥܛܐ ܐܢܐ ܟܠ ܕܩܐܡ ܕܥܒܕܬ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܫܡܝܐ : ܘܥܠ ܟܠ ܕܡܪܚܫܐ ܐܪܥܐ :
P:Gen [AB] : ܡܛܠ ܕܚܒܠ ܟܠ ܒܣܪ ܐܘܪܚܗ ܥܠ
P:Gen [AB] ܕܥܣܒܐ ܝܗܒܬ ܠܟܘܢ ܟܠ . ܒܠܚܘܕ
P:Gen [AB] ܦܪܚܬܐ : ܘܡܢ ܟܠ ܕܪܚܫ ܥܠ ܐܪܥܐ
P:Gen [AB] ܪܩܡ : ܘܚܪܒܘ ܟܠ ܪܝܫܢܐ̈ ܕܥܡܠܩܝܐ̈ :
P:Gen [AB] : ܘܠܥܣܬ ܡܢ ܟܠ ܥܕܠܐ ܬܐܬܐ ܘܒܪܟܬܗ
P:Gen [AB] ܩܒܘܬܐ : ܘܥܡ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ .
P:Gen [AB] ܒܝܬܗ : ܘܥܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ :
P:Gen [AB] ܕܠܐ ܬܐܟܠܘܢ ܡܢ ܟܠ ܐܝܠܢܝ̈ ܦܪܕܝܣܐ .
P:Gen [AB] ܘܡܛܠ ܕܐܝܬ ܠܝ ܟܠ . ܘܐܠܨܗ ܘܩܒܠ
P:Gen [AB] ܟܣܦܐ : ܡܢ ܟܠ ܒܪ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܕܠܐ
P:Gen [AB] ܐܚܕ ܡܪܝܐ ܒܐܦܝ̈ ܟܠ ܡܪܒܥܐ ܕܒܝܬ ܐܒܝܡܠܟ
P:Gen [AB] ܐܪܥܐ : ܠܡܚܒܠܘ ܟܠ ܒܣܪ ܕܐܝܬ ܒܗ
P:Gen [AB] ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܟܠ ܕܢܫܡܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈
P:Gen [AB] : ܘܠܐ ܢܣܘܦ ܟܠ ܒܣܪ ܬܘܒ ܡܢ