simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܢܦܫܬܐ̈ ܫܬܝܢ ܘܫܬ . ܘܒܢܝ̈ ܝܘܣܦ ܕܐܬܝܠܕܘ ܠܗ ܒܡܨܪܝܢ : ܟܠ : ܕܢܦܩܝ̈ ܡܢ ܚܨܗ : ܤܛܪ ܡܢ ܢܫܐ̈ ܕܒܢܘܗܝ̈ ܕܝܥܩܘܒ :
P:Gen [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡ ܠܐܒܪܡ : ܗܒ ܠܝ ܢܦܫܬܐ̈ ܘܩܢܝܢܐ ܣܒ ܠܟ ܟܠ : ܕܐܫܠܡ ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܒܐܝܕܝܟ̈ . ܘܝܗܒ ܠܗ ܡܥܣܪܐ̈ ܡܢ
P:Gen [AB] ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܡܗܠܠܐܝܠ ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܘܡܝܬ ܟܠ : ܬܡܢܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܘܐܘܠܕ ܒܢܝܐ̈ ܘܒܢܬܐ̈ . ܘܗܘܘ
P:Gen [AB] ܕܠܐ ܗܘܐ ܩܪܚ ܘܦܝܣܟܝ ܒܥܙܐ̈ : ܘܐܟܡ ܒܚܘܪܬܐ̈ : ܓܢܝܒܐ ܗܘ ܟܠ ܥܠܝ ܙܟܘܬܝ ܐܝܟ ܕܝܘܡܢܐ : ܕܡܚܪ ܟܕ ܬܥܘܠ ܥܠ ܐܓܪܝ ܩܕܡܝܟ :
P:Gen [AB] ܕܩܐܡ ܕܥܒܕܬ ܡܢ ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ . ܘܥܒܕ ܢܘܚ ܟܠ ܕܦܩܕܗ ܡܪܝܐ . ܟܠ ܐܪܥܐ : ܐܪܒܥܝܢ ܐܝܡܡܝܢ̈ ܘܐܪܒܥܝܢ ܠܝܠܘܢ̈ : ܘܥܛܐ ܐܢܐ
P:Gen [AB] ܕܡܪܚܫܐ ܐܪܥܐ : ܘܟܠܗܘܢ ܢܘܢܐ̈ ܕܝܡܐ ܒܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܟܠ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ : ܘܥܠ ܟܠܗ̇ ܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ : ܘܥܠ
P:Gen [AB] ܒܣܪ ܐܘܪܚܗ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܐܡܪ ܐܠܗܐ ܠܢܘܚ : ܩܨܐ ܕܟܠ ܒܣܪ ܥܠ ܟܠ ܐܪܥܐ ܥܘܠܐ . ܘܚܙܐ ܐܠܗܐ ܠܐܪܥܐ ܕܐܬܚܒܠܬ : ܡܛܠ ܕܚܒܠ
P:Gen [AB] . ܒܠܚܘܕ ܒܣܪܐ ܕܒܢܦܫܗ ܕܡܗ : ܠܐ ܬܐܟܠܘܢ . ܘܒܪܡ ܕܡܟܘܢ ܟܠ : ܠܟܘܢ ܢܗܘܐ ܠܡܐܟܘܠܬܐ : ܐܝܟ ܝܘܪܩܐ ܕܥܣܒܐ ܝܗܒܬ ܠܟܘܢ
P:Gen [AB] ܕܪܚܫ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܥܠܘ ܥܡ ܢܘܚ ܠܩܒܘܬܐ : ܕܟܪܐ̈ ܟܠ ܕܟܝܬܐ : ܘܡܢ ܒܥܝܪܐ ܕܠܐ ܗܘܬ ܕܟܝܐ : ܘܡܢ ܦܪܚܬܐ : ܘܡܢ
P:Gen [AB] ܪܝܫܢܐ̈ ܕܥܡܠܩܝܐ̈ : ܘܐܦ ܠܐܡܘܪܝܐ̈ ܕܝܬܒܝܢ ܒܥܝܢ ܓܕ . ܟܠ ܕܒܡܕܒܪܐ . ܘܗܦܟܘ ܘܐܬܘ ܠܥܝܢ ܕܝܢܐ : ܗܝ ܗܝ ܪܩܡ : ܘܚܪܒܘ
P:Gen [AB] ܥܕܠܐ ܬܐܬܐ ܘܒܪܟܬܗ ܘܐܦ ܒܪܝܟ ܢܗܘܐ . ܘܟܕ ܫܡܥ ܥܣܘ ܟܠ ܕܛܒ . ܘܐܡܪ ܡܢܘ ܟܝ ܗܘ ܕܨܕ ܨܝܕܐ ܘܐܝܬܝ ܠܝ : ܘܠܥܣܬ ܡܢ
P:Gen [AB] ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ . ܘܐܩܝܡ ܩܝܡܝ ܥܡܟܘܢ : ܘܠܐ ܢܣܘܦ ܟܠ ܒܣܪ ܟܠ ܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ ܕܥܡܟܘܢ : ܡܢ ܟܠ ܢܦܩܝ̈ ܩܒܘܬܐ : ܘܥܡ
P:Gen [AB] ܕܐܝܬ ܠܗ : ܒܪܟ ܡܪܝܐ ܠܒܝܬܗ ܕܡܨܪܝܐ ܡܛܠ ܝܘܣܦ : ܘܗܘܬ ܟܠ ܠܗ ܝܗܒ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ . ܘܗܘܐ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܐܫܠܛܗ ܥܠ ܒܝܬܗ : ܘܥܠ
P:Gen [AB] ܐܝܠܢܝ̈ ܦܪܕܝܣܐ . ܘܐܡܪܬ ܐܢܬܬܐ ܠܚܘܝܐ : ܕܡܢ ܦܐܪܝ̈ ܟܠ ܚܘܝܐ ܠܐܢܬܬܐ : ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܡܪ ܐܠܗܐ : ܕܠܐ ܬܐܟܠܘܢ ܡܢ
P:Gen [AB] . ܘܐܠܨܗ ܘܩܒܠ . ܐܡܪ ܠܗ ܥܣܘ : ܢܫܩܘܠ ܘܢܐܙܠ : ܘܐܙܠ ܟܠ ܒܘܪܟܬܝ ܕܐܝܬܝܬ ܠܟ : ܡܛܠ ܕܪܚܡ ܥܠܝ ܐܠܗܐ : ܘܡܛܠ ܕܐܝܬ ܠܝ
P:Gen [AB] ܒܪ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܙܪܥܟ . ܡܓܙܪ ܢܓܙܘܪ ܝܠܝܕ ܒܝܬܟ ܟܠ ܟܠ ܕܟܪܐ ܠܕܪܝܟܘܢ̈ : ܝܠܝܕ ܒܝܬܐ : ܘܙܒܝܢ ܟܣܦܐ : ܡܢ
P:Gen [AB] ܡܪܒܥܐ ܕܒܝܬ ܐܒܝܡܠܟ : ܡܛܠ ܣܪܐ ܐܢܬܬܗ ܕܐܒܪܗܡ . ܨܚ ܟܚ ܟܠ ܘܠܐܡܗܬܗ̈ ܘܝܠܕܝ̈ . ܡܛܠ ܕܡܐܚܕ ܐܚܕ ܡܪܝܐ ܒܐܦܝ̈
P:Gen [AB] ܒܣܪ ܕܐܝܬ ܒܗ ܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈ ܡܢ ܬܚܝܬ ܫܡܝܐ : ܘܟܠ ܕܒܐܪܥܐ ܗܘ ܟܠ . ܘܐܢܐ ܗܐ ܡܝܬܐ ܐܢܐ ܛܘܦܢܐ ܕܡܝܐ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܠܡܚܒܠܘ
P:Gen [AB] ܕܢܫܡܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈ ܒܐܦܘܗܝ̈ : ܡܢ ܟܠ ܕܒܝܒܫܐ : ܡܝܬܘ . ܟܠ : ܘܟܠܗ ܪܚܫܐ̈ ܕܪܚܫ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ .
P:Gen [AB] ܒܣܪ ܬܘܒ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܕܛܘܦܢܐ : ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܬܘܒ ܛܘܦܢܐ ܠܡܚܒܠܘ ܟܠ : ܘܥܡ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ . ܘܐܩܝܡ ܩܝܡܝ ܥܡܟܘܢ : ܘܠܐ ܢܣܘܦ