simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܢܦܩܝ̈ ܬܪܥܐ ܕܩܪܝܬܗ . ܨܚ ܢܗ ܘܗܘܐ ܒܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ ܟܕ ܟܠ ܚܡܘܪ ܐܒܘܗܝ : ܟܠ ܢܦܩܝ̈ ܬܪܥܐ ܕܩܪܝܬܗ : ܘܓܙܪܘ ܟܠ ܕܟܪܐ
P:Gen [AB] ܕܟܪܐ . ܘܠܚܡܘܪ ܘܠܫܟܝܡ ܒܪܗ ܩܛܠܘ ܒܦܘܡܐ ܕܚܪܒܐ : ܟܠ ܕܕܝܢܐ : ܓܒܪ ܚܪܒܗ : ܘܥܠܘ ܥܠ ܩܪܝܬܐ ܒܫܠܝܐ : ܘܩܛܠܘ
P:Gen [AB] ܕܐܝܬ ܒܩܪܝܬܐ . ܘܐܡܪ ܝܥܩܘܒ ܠܫܡܥܘܢ ܘܠܠܘܝ . ܐܗܪܬܘܢܢܝ ܟܠ ܢܟܣܝܗܘܢ̈ ܘܟܠܗ̇ ܝܩܪܬܗܘܢ : ܘܠܢܫܝܗܘܢ̈ ܫܒܘ . ܘܒܙܘ
P:Gen [AB] ܕܐܝܬ ܠܗ : ܒܪܟ ܡܪܝܐ ܠܒܝܬܗ ܕܡܨܪܝܐ ܡܛܠ ܝܘܣܦ : ܘܗܘܬ ܟܠ ܠܗ ܝܗܒ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ . ܘܗܘܐ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܐܫܠܛܗ ܥܠ ܒܝܬܗ : ܘܥܠ
P:Gen [AB] ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܝܕ ܝܘܣܦ : ܘܠܐ ܝܕܥ ܥܡܗ ܡܕܡ : ܐܠܐ ܐܢ ܠܚܡܐ ܟܠ ܘܗܘܬ ܒܘܪܟܬܗ ܕܡܪܝܐ ܒܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܒܝܬܐ ܘܒܚܩܠܐ . ܘܫܒܩ
P:Gen [AB] ܝܘܡ : ܘܠܐ ܫܡܥ ܗܘܐ ܠܗ̇ : ܠܡܕܡܟ ܠܘܬܗ̇ ܘܠܡܗܘܐ ܥܡܗ̇ . ܟܠ ܐܥܒܕ ܒܝܫܬܐ ܗܕܐ ܪܒܬܐ : ܘܐܚܛܐ ܠܐܠܗܐ . ܘܟܕ ܐܡܪܐ ܗܘܬ ܠܗ
P:Gen [AB] ܡܐܟܠܗ ܕܦܪܥܘܢ : ܥܒܕܐ ܕܢܚܬܘܡܐ : ܘܚܝܘܬ ܟܢܦܐ ܐܟܠܐ ܟܠ : ܘܗܐ ܬܠܬܐ ܣܠܐ̈ ܕܚܘܪܬܐ̈ ܥܠ ܪܝܫܝ . ܘܒܣܠܐ ܥܠܝܐ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܓܕܫ ܠܗܘܢ : ܘܐܡܪܘ ܠܗ : ܡܠܠ ܓܒܪܐ ܡܪܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܥܡܢ ܟܠ . ܘܐܬܘ ܠܘܬ ܝܥܩܘܒ ܐܒܘܗܘܢ : ܠܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ : ܘܚܘܝܘܗܝ
P:Gen [AB] ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ : ܘܐܡܪ ܐܦܩܘ ܠܟܠ ܐܢܫ ܡܢ ܠܘܬܝ . ܘܠܐ ܟܠ ܒܒܝܫܬܐ ܕܬܓܕܫ ܠܐܒܝ . ܨܚ ܥ ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܝܘܣܦ ܠܡܚܡܣܢܘ ܡܢ
P:Gen [AB] ܢܦܫܬܐ̈ ܕܒܢܘܗܝ̈ ܘܕܒܢܬܗ̈ : ܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ . ܘܒܢܝ̈ ܓܕ : ܟܠ ܕܠܝܐ : ܕܝܠܕܬ ܠܝܥܩܘܒ ܒܦܕܢ ܕܐܪܡ : ܘܠܕܝܢܐ ܒܪܬܗ .
P:Gen [AB] ܢܦܫܬܐ̈ ܐܪܒܥܣܪܐ̈ . ܘܒܢܝ̈ ܕܢ : ܚܘܫܝܡ . ܘܒܢܝ̈ ܢܦܬܠܝ : ܟܠ : ܘܚܦܝܡ : ܘܐܕܪ . ܗܠܝܢ ܒܢܝܗ̇̈ ܕܪܚܝܠ ܕܝܠܕܬ ܠܝܥܩܘܒ :
P:Gen [AB] ܢܦܫܬܐ̈ ܫܒܥ . ܟܠܗܝܢ ܢܦܫܬܐ̈ ܕܥܠܝ̈ ܥܡ ܝܥܩܘܒ ܠܡܨܪܝܢ : ܟܠ ܕܒܠܗܐ : ܕܝܗܒ ܠܒܢ ܠܪܚܝܠ ܒܪܬܗ : ܘܝܠܕܬ ܗܠܝܢ ܠܝܥܩܘܒ :
P:Gen [AB] ܢܦܫܬܐ̈ ܫܬܝܢ ܘܫܬ . ܘܒܢܝ̈ ܝܘܣܦ ܕܐܬܝܠܕܘ ܠܗ ܒܡܨܪܝܢ : ܟܠ : ܕܢܦܩܝ̈ ܡܢ ܚܨܗ : ܤܛܪ ܡܢ ܢܫܐ̈ ܕܒܢܘܗܝ̈ ܕܝܥܩܘܒ :
P:Gen [AB] ܪܥܝܝ̈ ܥܢܐ̈ . ܨܚ ܥܒ ܘܐܬܐ ܝܘܣܦ ܘܚܘܝ ܠܦܪܥܘܢ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܟܠ : ܡܛܠ ܕܬܬܒܘܢ ܒܐܪܥܐ ܕܓܫܢ : ܡܛܠ ܕܡܣܠܝܢ ܐܢܘܢ ܠܡܨܪܝܐ̈
P:Gen [AB] ܕܐܝܬ ܠܝ . ܘܐܥܠ ܝܘܣܦ ܠܝܥܩܘܒ ܐܒܘܗܝ : ܘܐܩܝܡܗ ܩܕܡ ܟܠ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܓܒܪܐ̈ ܡܪܝ̈ ܚܝܠܐ : ܥܒܕ ܐܢܘܢ ܡܪܝ̈ ܩܢܝܢܐ ܥܠ
P:Gen [AB] ܒܝܫܐ : ܢܒܪܟ ܠܛܠܝܐ̈ . ܘܢܬܩܪܐ ܫܡܝ ܒܗܘܢ : ܘܫܡܐ ܕܐܒܗܝ̈ ܟܠ ܕܬܪܣܝܢܝ ܡܢ ܛܠܝܘܬܝ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ . ܡܠܐܟܐ ܕܦܪܩܢܝ ܡܢ