simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܕܫܡܥ ܢܚܕܐ ܠܝ . ܘܐܡܪܬ . ܡܢ ܐܡܪ ܠܐܒܪܗܡ ܕܬܝܢܩ ܒܢܝܐ̈ ܟܠ ܒܪܗ . ܘܐܡܪܬ ܣܪܐ : ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܥܒܕ ܠܝ ܐܠܗܐ ܝܘܡܢܐ .
P:Gen [AB] ܕܐܡܪܐ ܠܟ ܣܪܐ ܫܡܥ ܒܩܠܗ̇ : ܡܛܠ ܕܒܐܝܣܚܩ ܢܬܩܪܐ ܠܟ ܙܪܥܐ ܟܠ ܐܠܗܐ ܠܐܒܪܗܡ . ܠܐ ܢܬܒܐܫ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܥܠ ܛܠܝܐ ܘܥܠ ܐܡܬܟ .
P:Gen [AB] ܥܐܠܝ̈ ܬܪܥܐ ܕܩܪܝܬܗ . ܘܐܡܪ . ܠܐ ܡܪܝ : ܫܡܥܝܢܝ : ܚܩܠܐ ܟܠ : ܘܥܢܐ ܥܦܪܘܢ ܚܝܬܝܐ ܘܐܡܪ ܠܐܒܪܗܡ ܩܕܡ ܒܢܝ̈ ܚܝܬ ܘܩܕܡ
P:Gen [AB] ܥܐܠܝ̈ ܬܪܥܐ ܕܩܪܝܬܗ . ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܩܒܪ ܐܒܪܗܡ ܠܣܪܐ ܟܠ ܟܕ ܚܕܪܐ . ܠܐܒܪܗܡ ܐܙܕܒܢܘ ܩܕܡ ܒܢܝ̈ ܚܝܬ . ܘܩܕܡ
P:Gen [AB] ܛܘܒܐ ܕܡܪܗ ܒܐܝܕܗ : ܘܩܡ ܐܙܠ ܠܐܪܡ ܢܗܪܝܢ̈ ܠܩܪܝܬܐ ܟܠ . ܘܕܒܪ ܥܒܕܐ ܥܣܪܐ ܓܡܠܝܢ̈ ܡܢ ܓܡܠܐ̈ ܕܡܪܗ ܘܐܙܠ : ܘܡܢ
P:Gen [AB] ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ . ܘܐܘܡܝܢܝ ܡܪܝ ܘܐܡܪ ܠܝ : ܠܐ ܬܣܒ ܐܢܬܬܐ ܟܠ ܣܪܐ ܐܢܬܬܗ ܕܡܪܝ ܒܪܐ ܠܡܪܝ ܡܢ ܒܬܪ ܕܣܐܒܬ : ܘܝܗܒܠܗ
P:Gen [AB] ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܐܝܣܚܩ ܒܪܗ . ܘܠܒܢܝ̈ ܕܪܘܟܬܗ ܕܐܒܪܗܡ : ܟܠ : ܘܐܠܕܥܐ : ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܒܢܝ̈ ܩܢܛܘܪܐ . ܘܝܗܒ ܐܒܪܗܡ
P:Gen [AB] ܥܕܠܐ ܬܐܬܐ ܘܒܪܟܬܗ ܘܐܦ ܒܪܝܟ ܢܗܘܐ . ܘܟܕ ܫܡܥ ܥܣܘ ܟܠ ܕܛܒ . ܘܐܡܪ ܡܢܘ ܟܝ ܗܘ ܕܨܕ ܨܝܕܐ ܘܐܝܬܝ ܠܝ : ܘܠܥܣܬ ܡܢ
P:Gen [AB] ܐܡܪܐ ܕܩܪܚ ܘܦܝܣܟܝ . ܘܟܠ ܐܡܪܐ ܕܐܟܡ ܒܚܘܪܬܐ̈ : ܘܦܝܣܟܝ ܟܠ ܘܐܛܪ . ܐܥܒܪ ܒܟܠܗ̇ ܥܢܟ̈ ܝܘܡܢܐ : ܘܐܦܪܘܫ ܠܝ ܡܢ ܬܡܢ
P:Gen [AB] ܕܠܐ ܗܘܐ ܩܪܚ ܘܦܝܣܟܝ ܒܥܙܐ̈ : ܘܐܟܡ ܒܚܘܪܬܐ̈ : ܓܢܝܒܐ ܗܘ ܟܠ ܥܠܝ ܙܟܘܬܝ ܐܝܟ ܕܝܘܡܢܐ : ܕܡܚܪ ܟܕ ܬܥܘܠ ܥܠ ܐܓܪܝ ܩܕܡܝܟ :
P:Gen [AB] ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܐܒܘܢ : ܘܡܢ ܕܐܒܘܢ ܩܢܐ ܗܢܐ ܩܢܝܢܐ ܟܠܗ . ܘܚܙܐ ܟܠ . ܘܫܡܥ ܝܥܩܘܒ ܡܠܝܗܘܢ̈ ܕܒܢܝ̈ ܠܒܢ ܕܐܡܪܝܢ : ܢܣܒ ܝܥܩܘܒ
P:Gen [AB] ܬܝܫܐ̈ ܕܣܠܩܝܢ ܥܠ ܥܢܐ̈ : ܩܪܚܐ̈ : ܘܦܝܣܟܝܐ̈ : ܘܒܪܕܐ̈ : ܟܠ : ܝܥܩܘܒ . ܘܐܡܪܬ ܗܐ ܐܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܝ : ܐܪܝܡ ܥܝܢܝܟ̈ ܘܚܙܝ
P:Gen [AB] ܕܥܒܕ ܠܟ ܠܒܢ . ܐܢܐ ܐܢܐ ܐܠܗܐ ܕܒܝܬ ܐܝܠ : ܕܡܫܚܬ ܠܝ ܬܡܢ ܟܠ ܥܠ ܥܢܐ̈ : ܩܪܚܐ̈ : ܘܦܝܣܟܝܐ̈ : ܘܒܪܕܐ̈ : ܡܛܠ ܕܚܙܝܬ
P:Gen [AB] ܕܐܡܪ ܠܟ ܡܪܝܐ ܥܒܕ . ܘܩܡ ܝܥܩܘܒ ܘܫܩܠ ܠܒܢܘܗܝ̈ : ܟܠ ܥܘܬܪܐ ܕܦܪܫ ܐܠܗܐ ܡܢ ܕܐܒܘܢ : ܕܝܠܢ ܗܘ ܘܕܒܢܝܢ̈ . ܘܗܫܐ
P:Gen [AB] ܕܐܝܬ ܠܗ . ܘܦܫ ܝܥܩܘܒ ܒܠܚܘܕܘܗܝ . ܘܐܬܟܬܫ ܓܒܪܐ ܥܡܗ : ܟܠ ܕܝܒܩ . ܨܚ ܢܐ ܘܕܒܪ ܐܢܘܢ ܘܐܥܒܪ ܐܢܘܢ ܢܚܠܐ : ܘܐܥܒܪ
P:Gen [AB] . ܘܐܠܨܗ ܘܩܒܠ . ܐܡܪ ܠܗ ܥܣܘ : ܢܫܩܘܠ ܘܢܐܙܠ : ܘܐܙܠ ܟܠ ܒܘܪܟܬܝ ܕܐܝܬܝܬ ܠܟ : ܡܛܠ ܕܪܚܡ ܥܠܝ ܐܠܗܐ : ܘܡܛܠ ܕܐܝܬ ܠܝ
P:Gen [AB] ܕܟܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܚܢܢ ܓܙܝܪܝܢ . ܢܬܠ ܠܟܘܢ ܒܢܬܢ̈ : ܟܠ ܒܪܡ ܒܗܕܐ ܢܬܛܦܝܣ ܠܟܘܢ ܐܢ ܗܘ ܕܬܗܘܘܢ ܐܟܘܬܢ : ܘܬܓܙܪܘܢ
P:Gen [AB] ܕܟܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܗܢܘܢ ܓܙܝܪܝܢ . ܢܟܣܝܗܘܢ̈ ܘܩܢܝܢܗܘܢ ܟܠ ܠܢ ܓܒܪܐ̈ ܕܢܬܒܘܢ ܥܡܢ : ܘܢܗܘܐ ܥܡܐ ܚܕ : ܡܐ ܕܓܙܪܢ
P:Gen [AB] ܢܦܩܝ̈ ܬܪܥܐ ܕܩܪܝܬܗ : ܘܓܙܪܘ ܟܠ ܕܟܪܐ ܟܠ ܢܦܩܝ̈ ܬܪܥܐ ܟܠ ܠܗܘܢ : ܘܢܬܒܘܢ ܥܡܢ . ܘܫܡܥܘ ܡܢ ܫܟܝܡ ܘܡܢ ܚܡܘܪ ܐܒܘܗܝ :
P:Gen [AB] ܕܟܪܐ ܟܠ ܢܦܩܝ̈ ܬܪܥܐ ܕܩܪܝܬܗ . ܨܚ ܢܗ ܘܗܘܐ ܒܝܘܡܐ ܟܠ ܫܟܝܡ ܘܡܢ ܚܡܘܪ ܐܒܘܗܝ : ܟܠ ܢܦܩܝ̈ ܬܪܥܐ ܕܩܪܝܬܗ : ܘܓܙܪܘ