simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܒܣܪ ܬܘܒ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܕܛܘܦܢܐ : ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܬܘܒ ܛܘܦܢܐ ܠܡܚܒܠܘ ܟܠ : ܘܥܡ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ . ܘܐܩܝܡ ܩܝܡܝ ܥܡܟܘܢ : ܘܠܐ ܢܣܘܦ
P:Gen [AB] ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܕܥܡܟܘܢ ܠܕܪܝ̈ ܥܠܡܐ . ܩܫܬܝ ܝܗܒܬ ܒܥܢܢܐ̈ : ܟܠ ܠܢܘܚ : ܗܕܐ ܐܬܐ ܕܩܝܡܐ ܕܝܗܒ ܐܢܐ ܒܝܢܝ ܘܠܟܘܢ : ܘܒܝܬ
P:Gen [AB] ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܕܥܡܟܘܢ : ܘܒܝܬ ܟܠ ܒܣܪ : ܘܠܐ ܢܗܘܘܢ ܬܘܒ ܡܝܐ̈ ܟܠ ܩܫܬܐ ܒܥܢܢܐ̈ . ܘܐܬܕܟܪ ܩܝܡܝ ܕܒܝܢܝ ܘܠܟܘܢ : ܘܒܝܬ
P:Gen [AB] ܒܣܪ : ܘܠܐ ܢܗܘܘܢ ܬܘܒ ܡܝܐ̈ ܕܛܘܦܢܐ ܠܡܚܒܠܘ ܟܠ ܒܣܪ . ܟܠ ܩܝܡܝ ܕܒܝܢܝ ܘܠܟܘܢ : ܘܒܝܬ ܟܠ ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܕܥܡܟܘܢ : ܘܒܝܬ
P:Gen [AB] ܒܣܪ . ܘܬܗܘܐ ܩܫܬܐ ܒܥܢܢܐ̈ : ܘܐܚܙܝܗ̇ ܠܕܘܟܪܢܐ ܕܩܝܡܐ ܟܠ : ܘܒܝܬ ܟܠ ܒܣܪ : ܘܠܐ ܢܗܘܘܢ ܬܘܒ ܡܝܐ̈ ܕܛܘܦܢܐ ܠܡܚܒܠܘ
P:Gen [AB] ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ : ܕܟܠ ܒܣܪ ܕܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܐܡܪ ܐܠܗܐ ܠܢܘܚ : ܗܕܐ ܟܠ : ܘܐܚܙܝܗ̇ ܠܕܘܟܪܢܐ ܕܩܝܡܐ ܕܠܥܠܡ : ܒܝܬ ܐܠܗܐ ܠܒܝܬ
P:Gen [AB] ܒܣܪ ܕܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܗܘܘ ܒܢܝ̈ ܢܘܚ ܕܢܦܩܘ ܡܢ ܩܒܘܬܐ : ܫܝܡ : ܟܠ ܘܐܡܪ ܐܠܗܐ ܠܢܘܚ : ܗܕܐ ܗܝ ܐܬܐ ܕܩܝܡܐ ܕܐܩܝܡܬ ܒܝܢܝ ܠܒܝܬ
P:Gen [AB] ܕܥܒܕ ܠܗ ܒܪܗ ܙܥܘܪܐ . ܘܐܡܪ ܠܝܛ ܟܢܥܢ : ܥܒܕ ܥܒܕܝܢ̈ ܢܗܘܐ ܟܠ ܕܐܒܘܗܘܢ ܠܐ ܚܙܘ . ܘܐܬܬܥܝܪ ܢܘܚ ܡܢ ܚܡܪܗ : ܘܝܕܥ
P:Gen [AB] ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܢܘܚ : ܬܫܥ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܡܝܬ . ܘܗܠܝܢ ܟܠ ܘܚܝܐ ܢܘܚ ܡܢ ܒܬܪ ܛܘܦܢܐ : ܬܠܬ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܫܢܝܢ̈ . ܘܗܘܘ
P:Gen [AB] ܡܕܡ ܕܐܬܚܫܒܘ ܠܡܥܒܕ . ܬܘ ܢܚܘܬ : ܘܢܦܠܓ ܬܡܢ ܠܫܢܐ̈ : ܕܠܐ ܟܠ ܠܟܠܗܘܢ : ܘܗܟܢܐ ܐܬܚܫܒܘ ܠܡܥܒܕ : ܡܟܝܠ ܠܐ ܢܬܒܨܪ ܡܢܗܘܢ
P:Gen [AB] ܪܝܫܢܐ̈ ܕܥܡܠܩܝܐ̈ : ܘܐܦ ܠܐܡܘܪܝܐ̈ ܕܝܬܒܝܢ ܒܥܝܢ ܓܕ . ܟܠ ܕܒܡܕܒܪܐ . ܘܗܦܟܘ ܘܐܬܘ ܠܥܝܢ ܕܝܢܐ : ܗܝ ܗܝ ܪܩܡ : ܘܚܪܒܘ
P:Gen [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡ ܠܐܒܪܡ : ܗܒ ܠܝ ܢܦܫܬܐ̈ ܘܩܢܝܢܐ ܣܒ ܠܟ ܟܠ : ܕܐܫܠܡ ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܒܐܝܕܝܟ̈ . ܘܝܗܒ ܠܗ ܡܥܣܪܐ̈ ܡܢ
P:Gen [AB] ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܟ : ܕܠܐ ܬܐܡܪ ܕܐܢܐ ܐܥܬܪܬ ܠܐܒܪܡ . ܤܛܪ ܡܢ ܡܕܡ ܟܠ ܘܐܪܥܐ . ܐܢ ܡܢ ܚܘܛܐ ܘܥܕܡܐ ܠܥܪܩܬܐ ܕܡܣܐܢܐ : ܐܢ ܐܣܒ ܡܢ
P:Gen [AB] : ܘܐܝܕܐ ܕܟܠ ܒܗ : ܘܥܠ ܬܚܘܡܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܚܘܗܝ̈ ܢܫܪܐ . ܟܠ ܡܪܝܐ ܒܫܘܥܒܕܟܝ . ܘܗܘ ܢܗܘܐ ܥܪܕܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ : ܐܝܕܗ ܥܠ
P:Gen [AB] ܕܟܪܐ . ܘܬܓܙܪܘܢ ܒܣܪܐ ܕܥܘܪܠܘܬܟܘܢ : ܘܬܗܘܐ ܐܬܐ ܕܩܝܡܐ ܟܠ ܕܬܛܪܘܢ ܒܝܢܝ ܘܠܟܘܢ : ܘܒܝܬ ܙܪܥܟ ܡܢ ܒܬܪܟ : ܕܬܓܙܪܘܢ
P:Gen [AB] ܕܟܪܐ ܠܕܪܝܟܘܢ̈ : ܝܠܝܕ ܒܝܬܐ : ܘܙܒܝܢ ܟܣܦܐ : ܡܢ ܟܠ ܒܪ ܟܠ ܕܩܝܡܐ ܒܝܢܝ ܘܠܟܘܢ . ܘܒܪ ܬܡܢܝܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܢܓܙܘܪ ܡܢܟܘܢ
P:Gen [AB] ܒܪ ܢܘܟܪܝܐ̈ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܙܪܥܟ . ܡܓܙܪ ܢܓܙܘܪ ܝܠܝܕ ܒܝܬܟ ܟܠ ܟܠ ܕܟܪܐ ܠܕܪܝܟܘܢ̈ : ܝܠܝܕ ܒܝܬܐ : ܘܙܒܝܢ ܟܣܦܐ : ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܟܪܐ ܒܐܢܫܝ̈ ܒܝܬ ܐܒܪܗܡ : ܘܓܙܪ ܒܣܪܐ ܕܥܘܪܠܘܬܗܘܢ ܒܗ ܟܠ ܠܐܝܫܡܥܝܠ ܒܪܗ ܘܠܟܠ ܝܠܝܕܝ̈ ܒܝܬܗ ܘܠܟܠ ܙܒܝܢܝ̈ ܟܣܦܗ :
P:Gen [AB] ܡܕܡ ܐܟܣܬܝܢܝ . ܘܨܠܝ ܐܒܪܗܡ ܩܕܡ ܐܠܗܐ : ܘܐܣܝ ܐܠܗܐ ܟܠ ܘܗܐ ܐܦ ܗܘ ܝܗܝܒ ܠܟܝ : ܚܠܦ ܕܚܦܝܬܝ ܥܝܢܐ̈ ܕܟܠ ܕܥܡܝ : ܘܥܠ
P:Gen [AB] ܡܪܒܥܐ ܕܒܝܬ ܐܒܝܡܠܟ : ܡܛܠ ܣܪܐ ܐܢܬܬܗ ܕܐܒܪܗܡ . ܨܚ ܟܚ ܟܠ ܘܠܐܡܗܬܗ̈ ܘܝܠܕܝ̈ . ܡܛܠ ܕܡܐܚܕ ܐܚܕ ܡܪܝܐ ܒܐܦܝ̈