simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܘܓܙܪܘ ܟܠ ܕܟܪܐ ܟܠ ܢܦܩܝ̈ ܬܪܥܐ ܕܩܪܝܬܗ
P:Gen [AB] ܒܫܠܝܐ : ܘܩܛܠܘ ܟܠ ܕܟܪܐ .
P:Gen [AB] ܫܒܘ . ܘܒܙܘ ܟܠ ܕܐܝܬ ܒܩܪܝܬܐ .
P:Gen [AB] ܒܝܬܗ : ܘܥܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ :
P:Gen [AB] . ܘܫܒܩ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ
P:Gen [AB] ܐܡܪܐ ܗܘܬ ܠܗ ܟܠ ܝܘܡ : ܘܠܐ
P:Gen [AB] ܘܒܣܠܐ ܥܠܝܐ ܡܢ ܟܠ ܡܐܟܠܗ ܕܦܪܥܘܢ :
P:Gen [AB] ܕܟܢܥܢ : ܘܚܘܝܘܗܝ ܟܠ ܕܓܕܫ ܠܗܘܢ :
P:Gen [AB] ܝܘܣܦ ܠܡܚܡܣܢܘ ܡܢ ܟܠ ܕܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡܘܗܝ
P:Gen [AB] ܘܠܕܝܢܐ ܒܪܬܗ . ܟܠ ܢܦܫܬܐ̈ ܕܒܢܘܗܝ̈ ܘܕܒܢܬܗ̈
P:Gen [AB] ܕܝܠܕܬ ܠܝܥܩܘܒ : ܟܠ ܢܦܫܬܐ̈ ܐܪܒܥܣܪܐ̈ .
P:Gen [AB] ܗܠܝܢ ܠܝܥܩܘܒ : ܟܠ ܢܦܫܬܐ̈ ܫܒܥ .
P:Gen [AB] ܕܒܢܘܗܝ̈ ܕܝܥܩܘܒ : ܟܠ ܢܦܫܬܐ̈ ܫܬܝܢ ܘܫܬ
P:Gen [AB] ܕܡܣܠܝܢ ܐܢܘܢ ܠܡܨܪܝܐ̈ ܟܠ ܪܥܝܝ̈ ܥܢܐ̈ .
P:Gen [AB] ܡܪܝ̈ ܩܢܝܢܐ ܥܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܝ .
P:Gen [AB] ܡܠܐܟܐ ܕܦܪܩܢܝ ܡܢ ܟܠ ܒܝܫܐ : ܢܒܪܟ