simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܟܠ ܕܚܝ ܡܢ ܟܠ ܒܣܪ : ܬܪܝܢ
P:Gen [AB] ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܡܢ ܟܠ ܢܥܠܘܢ ܥܡܟ ܠܡܐܚܐ
P:Gen [AB] ܣܒ ܠܟ ܡܢ ܟܠ ܡܐܟܠܐ ܕܡܬܐܟܠ :
P:Gen [AB] ܘܥܒܕ ܢܘܚ ܟܠ ܕܦܩܕܗ ܐܠܗܐ :
P:Gen [AB] : ܘܥܛܐ ܐܢܐ ܟܠ ܕܩܐܡ ܕܥܒܕܬ ܡܢ
P:Gen [AB] ܘܥܒܕ ܢܘܚ ܟܠ ܕܦܩܕܗ ܡܪܝܐ .
P:Gen [AB] ܦܪܚܬܐ : ܘܡܢ ܟܠ ܕܪܚܫ ܥܠ ܐܪܥܐ
P:Gen [AB] ܗܢܐ : ܐܬܬܪܥܘ ܟܠ ܡܒܘܥܝ̈ ܬܗܘܡܐ ܪܒܐ
P:Gen [AB] ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܡܢ ܟܠ ܒܣܪ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ
P:Gen [AB] ܕܟܪܐ̈ ܘܢܩܒܬܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܒܣܪ ܥܠܘ :
P:Gen [AB] ܛܘܪܐ̈ ܪܡܐ̈ ܕܬܚܝܬ ܟܠ ܫܡܝܐ .
P:Gen [AB] . ܘܣܦ ܟܠ ܒܣܪ ܕܪܚܫ ܥܠ
P:Gen [AB] ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܟܠ ܕܢܫܡܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈
P:Gen [AB] ܒܐܦܘܗܝ̈ : ܡܢ ܟܠ ܕܒܝܒܫܐ : ܡܝܬܘ
P:Gen [AB] ܚܝܘܬܐ ܕܥܡܟ ܡܢ ܟܠ ܒܣܪ : ܘܦܪܚܬܐ
P:Gen [AB] ܕܫܡܝܐ : ܘܥܠ ܟܠ ܕܡܪܚܫܐ ܐܪܥܐ :
P:Gen [AB] ܕܥܣܒܐ ܝܗܒܬ ܠܟܘܢ ܟܠ . ܒܠܚܘܕ
P:Gen [AB] : ܡܢ ܝܕ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܐܬܒܥܝܘܗܝ .
P:Gen [AB] ܕܥܡܟܘܢ : ܡܢ ܟܠ ܢܦܩܝ̈ ܩܒܘܬܐ :
P:Gen [AB] ܩܒܘܬܐ : ܘܥܡ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ .