simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܒܣܪ : ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܐܥܠ ܠܩܒܘܬܐ ܠܡܚܝܘ ܥܡܟ : ܕܟܪܐ̈ ܟܠ ܘܒܢܝܟ̈ : ܘܐܢܬܬܟ : ܘܢܫܐ̈ ܕܒܢܝܟ̈ ܥܡܟ . ܘܡܢ ܟܠ ܕܚܝ ܡܢ
P:Gen [AB] ܢܥܠܘܢ ܥܡܟ ܠܡܐܚܐ . ܘܐܢܬ ܣܒ ܠܟ ܡܢ ܟܠ ܡܐܟܠܐ ܕܡܬܐܟܠ : ܟܠ ܘܡܢ ܟܠܗ ܪܚܫܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܠܓܢܣܘܗܝ̈ : ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܡܢ
P:Gen [AB] ܡܐܟܠܐ ܕܡܬܐܟܠ : ܘܚܡܘܠ ܠܘܬܟ : ܘܢܗܘܐ ܠܟ ܘܠܗܘܢ ܟܠ : ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܡܢ ܟܠ ܢܥܠܘܢ ܥܡܟ ܠܡܐܚܐ . ܘܐܢܬ ܣܒ ܠܟ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܦܩܕܗ ܐܠܗܐ : ܗܟܢܐ ܥܒܕ . ܨܚ ܘ ܘܐܡܪ ܐܠܗܐ ܠܢܘܚ : ܥܘܠ ܐܢܬ ܟܠ : ܘܚܡܘܠ ܠܘܬܟ : ܘܢܗܘܐ ܠܟ ܘܠܗܘܢ ܠܡܐܟܘܠܬܐ . ܘܥܒܕ ܢܘܚ
P:Gen [AB] ܕܩܐܡ ܕܥܒܕܬ ܡܢ ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ . ܘܥܒܕ ܢܘܚ ܟܠ ܕܦܩܕܗ ܡܪܝܐ . ܟܠ ܐܪܥܐ : ܐܪܒܥܝܢ ܐܝܡܡܝܢ̈ ܘܐܪܒܥܝܢ ܠܝܠܘܢ̈ : ܘܥܛܐ ܐܢܐ
P:Gen [AB] ܕܦܩܕܗ ܡܪܝܐ . ܘܢܘܚ ܒܪ ܫܬܡܐܐ ܫܢܝܢ̈ : ܘܛܘܦܢܐ ܗܘܐ ܡܝܐ̈ ܟܠ : ܘܥܛܐ ܐܢܐ ܟܠ ܕܩܐܡ ܕܥܒܕܬ ܡܢ ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ . ܘܥܒܕ ܢܘܚ
P:Gen [AB] ܕܪܚܫ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܥܠܘ ܥܡ ܢܘܚ ܠܩܒܘܬܐ : ܕܟܪܐ̈ ܟܠ ܕܟܝܬܐ : ܘܡܢ ܒܥܝܪܐ ܕܠܐ ܗܘܬ ܕܟܝܐ : ܘܡܢ ܦܪܚܬܐ : ܘܡܢ
P:Gen [AB] ܡܒܘܥܝ̈ ܬܗܘܡܐ ܪܒܐ : ܘܢܣܟܐ̈ ܕܫܡܝܐ ܐܬܦܬܚܘ : ܘܗܘܐ ܟܠ ܕܬܪܝܢ : ܒܫܒܥܣܪܐ̈ ܒܝܪܚܐ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗܢܐ : ܐܬܬܪܥܘ
P:Gen [AB] ܒܣܪ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈ . ܘܕܥܠܘ ܕܟܪܐ̈ ܘܢܩܒܬܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܘܟܠ ܨܦܪ ܘܟܠ ܓܦ . ܥܠܘ ܥܡ ܢܘܚ ܠܩܒܘܬܐ : ܬܪܝܢ ܬܪܝܢ ܡܢ
P:Gen [AB] ܒܣܪ ܥܠܘ : ܐܝܟ ܕܦܩܕܗ ܐܠܗܐ . ܘܐܚܕ ܡܪܝܐ ܒܐܦܘܗܝ̈ . ܨܚ ܚ ܟܠ ܒܣܪ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈ . ܘܕܥܠܘ ܕܟܪܐ̈ ܘܢܩܒܬܐ̈ ܡܢ
P:Gen [AB] ܫܡܝܐ . ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܐܡܝܢ̈ ܡܢ ܠܥܠ ܥܫܢܘ ܡܝܐ̈ : ܘܐܬܟܣܝܘ ܟܠ ܛܒ ܛܒ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܘܐܬܟܣܝܘ ܟܠܗܘܢ ܛܘܪܐ̈ ܪܡܐ̈ ܕܬܚܝܬ
P:Gen [AB] ܒܣܪ ܕܪܚܫ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܦܪܚܬܐ : ܘܒܥܝܪܐ : ܘܚܝܘܬܐ : ܘܟܠܗ ܟܠ ܐܡܝܢ̈ ܡܢ ܠܥܠ ܥܫܢܘ ܡܝܐ̈ : ܘܐܬܟܣܝܘ ܛܘܪܐ̈ ܪܡܐ̈ . ܘܣܦ
P:Gen [AB] ܕܢܫܡܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈ ܒܐܦܘܗܝ̈ : ܡܢ ܟܠ ܕܒܝܒܫܐ : ܡܝܬܘ . ܟܠ : ܘܟܠܗ ܪܚܫܐ̈ ܕܪܚܫ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܘܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ .
P:Gen [AB] ܕܒܝܒܫܐ : ܡܝܬܘ . ܘܥܛܐ ܠܟܠ ܕܩܐܡ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܐܪܥܐ : ܡܢ ܟܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܟܠ ܕܢܫܡܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܚܝܐ̈ ܒܐܦܘܗܝ̈ : ܡܢ
P:Gen [AB] ܒܣܪ : ܘܦܪܚܬܐ : ܘܒܥܝܪܐ : ܘܟܠܗ ܪܚܫܐ̈ ܕܪܚܫ ܥܠ ܐܪܥܐ : ܟܠ : ܘܒܢܝܟ̈ : ܘܢܫܐ̈ ܕܒܢܝܟ̈ ܥܡܟ . ܘܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܕܥܡܟ ܡܢ
P:Gen [AB] ܕܡܪܚܫܐ ܐܪܥܐ : ܘܟܠܗܘܢ ܢܘܢܐ̈ ܕܝܡܐ ܒܐܝܕܝܟܘܢ̈ ܟܠ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ : ܘܥܠ ܟܠܗ̇ ܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ : ܘܥܠ
P:Gen [AB] . ܒܠܚܘܕ ܒܣܪܐ ܕܒܢܦܫܗ ܕܡܗ : ܠܐ ܬܐܟܠܘܢ . ܘܒܪܡ ܕܡܟܘܢ ܟܠ : ܠܟܘܢ ܢܗܘܐ ܠܡܐܟܘܠܬܐ : ܐܝܟ ܝܘܪܩܐ ܕܥܣܒܐ ܝܗܒܬ ܠܟܘܢ
P:Gen [AB] ܚܝܘܬܐ ܐܬܒܥܝܘܗܝ . ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܐܢܫܐ ܘܡܢ ܐܝܕܐ ܕܓܒܪܐ ܟܠ ܕܡܗ : ܠܐ ܬܐܟܠܘܢ . ܘܒܪܡ ܕܡܟܘܢ ܕܢܦܫܬܟܘܢ̈ ܐܬܒܥ : ܡܢ ܝܕ
P:Gen [AB] ܢܦܩܝ̈ ܩܒܘܬܐ : ܘܥܡ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ . ܘܐܩܝܡ ܩܝܡܝ ܟܠ ܦܪܚܬܐ : ܘܥܡ ܒܥܝܪܐ ܘܥܡ ܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ ܕܥܡܟܘܢ : ܡܢ
P:Gen [AB] ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ . ܘܐܩܝܡ ܩܝܡܝ ܥܡܟܘܢ : ܘܠܐ ܢܣܘܦ ܟܠ ܒܣܪ ܟܠ ܟܠܗ̇ ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ ܕܥܡܟܘܢ : ܡܢ ܟܠ ܢܦܩܝ̈ ܩܒܘܬܐ : ܘܥܡ