simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MiaphysiteDocs ܕ ܢ ܕܩ̇Xܪܐ ܒ[ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܢܨܠܐ 5]ܚܠܦܝ ܒܨܝܕܐ ܘ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܟܠ ܐܢܬ ܠܝ ܟ̇ܬ[ܪ Xܢܬ ]ܝ ܐܘ ܩܪ̈ ܫ ܒܟܠ ܐܚܘܢ ܫܠ̣ܡ ܬ XܠܝX ܠܝX
MiaphysiteDocs ܦܪܘܣ ܃ ܝܝܝܝX XX X ܗ̇ܝ ܕܡܢܢ ܡܣܬܟܝܐ ܂ ܥܡ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܟܠ ܠܘܠܢܛܝܢܐ ܂ ܘܠܒܣܝܠܝܕܝܣ ܂ ܘܠܡܪܩܝܘܢ ܂ ܂ ܝXܢ
MiaphysiteDocs ܟܠܗ ܡܢ ܦܢܛܣܝܐ ܕܒܚܠܡܐ ܂ ܐܠܐ ܕ ܢ ܗ̇ܝ ܕܢܦܝܣ ܠܬܪܥܝܬܐ̈ ܟܠ ܐ ܕܡܕܡ ܣܦܝܩܐ ܡܥܠܐ ܠܙܢܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܠܐ ܡܫܚܠܦ ܒܡܕܡ
MiaphysiteDocs ܟܠܗ ܡܬܛܠܩ ܘܡܬܚܒܠ ܦܓܪܐ ܗܢܐ̣ ܂ ܐܢ ܐܚܪܢܐ ܡܬܝܗܒ ܟܠ ܠܘܬ ܫܟܝܪܘܬܐ ܚܢܦܝܬܐ ܂ ܡܢܗܘܢ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܟܕ
MiaphysiteDocs ܟܠܗ ܓܝܪ ܣܘܪܚܢܐ̈ ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ ܡܬܬܣܝܡܝܢ ܥܕܡܐ ܠܗܠܝܢ ܟܠ ܝ ܕܐܡܝܪ ܂ ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܕܓܠܘܬܐ ܫܝܬܐܣܬܐ ܗ̇ܘܝܐ ܕܫܪܪܐ ܂
MiaphysiteDocs ܟܠܗ ܗܕܝܘܛܝܢ ܘܒܥ̇ܝܢ ܠܗ ܠܫܪܪܐ ܕܠܐ ܠܐܘܬܐ ܃ ܕܥܠܬܐ ܡ̇ܢ ܟܠ ܕܒܟܠܩܕܘܢܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦܠܐ ܠܐܢܫ ܛܥ̣ܝܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ
MiaphysiteDocs ܗܘܢܐ ܂ ܘܠܐ ܬܘܒ ܗ̣ܝ ܠܐ ܚܒܝܟܘܬܐ ܦܘܠܓܐ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܟܠ ܐܬܛܠܩ ܐܘ ܐܬܚܒܟ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܓܢܝܙܬܐ ܘܕܡܥܠܝܐ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܦܪܘܣ ܗܘܢܐ ܕܝܠܢ ܂ ܟܕ ܝܝ ܕ ܢ ܒܪܗܛܐ ܥܐܠ ܪܥܝܢܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܟܠ ܚܢܢ ܃ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܠܐ ܐܝܬ ܂ ܗ ܢ ܒܢܬ̈ ܐܘܣܝܐ ܠܚܕܪ ܂ ܐ ܚ̇ܙܐ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܚܕ ܡܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܟܕ ܗ̣ܘ ܠܚܘܕܐܝܬ ܡܬܢܣܒ ܒܬܐܘܪܐ ܐܘܣܝܐ ܟܠ ܕܢܙܥܙܥܘܢ ܠܗܕܐ ܢܗܝܪܐܝܬ ܕܪܫ ܠܢ ܂ ܘܕܠܘ ܡܛܠ ܕܟܕ
MiaphysiteDocs ܟܠܗ ܐܝܟ ܕܡܢ ܝ̣ܠܕܐ ܕܦܠܚܘܬ ܠܦܬܟܪܐ̈ ܚܢܦܝܐ ܥ̣ܪ̇ܩܘ ܂ ܟܠ ܡܢ ܢܦܝܩܘܬܐ ܕܕܡ̇ܝܐ ܠܗ̇ ܡܕܝܢ ܢܣܒܪ ܃ ܕܡܢ ܗܕܐ ܟܠܗܘܢ
MiaphysiteDocs ܘܒܝܕ ܟܠ ܘܒܟܠ ܗ̣ܝ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܢܕܥܐ ܢܗܝܪܐܝܬ ܂ ܟܠ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܬܠܬ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܃ ܚܕ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܂
MiaphysiteDocs ܘܒܟܠ ܗ̣ܝ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܢܕܥܐ ܢܗܝܪܐܝܬ ܂ ܘܡܢ ܒܢܝ̈ ܟܠ ܕܩܘܕܫܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܬܠܬ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܃ ܚܕ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܂ ܟܠ ܘܒܝܕ
MiaphysiteDocs ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܟܕ ܗ̣ܘ ܠܚܘܕܐ ܬ ܡܬܢܣܒ ܒܬܐܘܪܝܐ ܂ ܐܠܗܐ ܟܠ ܗ̇ܘ ܕܐܬܓܫܡ ܂ ܐܝܟ ܓܝܪ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܐܠܗܐ
MiaphysiteDocs ܟܠܗ ܡܠܘܐܐ ܠܢ ܡ̇ܢ ܕܒܟܝܐ ܃ ܠܫܐܕܐ ܕܝܢ ܕܓܘܟܚܐ ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܠܫܘܠܡܐ ܐܝܟ ܕܩܕܡ ܫܪܪܐ ܨܠܘܬܐ ܐܝܬ ܝ ܠܝ ܂ ܘܕܠܐ ܢܗܘܘܢ
MiaphysiteDocs ܚܕ ܡܢܟܘܢ ܫ̇ܪܐ ܡܢܗ ܐܟܬܐ ܘܗ̇ܝ ܕܥܘ̇ܠܐܝܬ ܬܢܟܬܘܢ ܠܢ ܘܬ ܟܠ ܐ · ܢܡܘܣܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܝܠܟܘܢ ܬܒܚܢܘܢ ܂ ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܕܠܐ ܟܕ
MiaphysiteDocs ܓܙܪ ܕܝ̣ܢܐ ܒܚܝܪܐ ܘܟܐܢܐ ܂ ܠܓܘܚܟܐ ܓܝܪ ܫ̇ܘܝܐ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠ ܟܠ ܘܬܚܫܒܘܢ ܕܡܫܪܪܝܢ ܂ X ܙ X ܬܚܘܡܝܟܘܢ̈ ܦܩܘܕܝܐ̈ ܝܬܝܪ ܡܢ
MiaphysiteDocs ܡܕܡ ܂ ܗܟܝܠ ܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬܝܢ ܐܦ ܐܢܚܢܢ ܃ ܗܘ̣ܐ ܡܛܠܬܢ ܂ ܒܣܪܐ ܟܠ ܃ ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܬܒ̇ܨܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܡܩܝܡܐ ܐܘܣܝܐ ܕܝܠܢ ܂
MiaphysiteDocs ܡܐ ܕܐܝܬܝܢ ܐܦ ܐܢܚܢܢ ܃ ܗܘ̣ܐ ܡܛܠܬܢ ܂ ܒܣܪܐ ܢܦܫܐ ܗܘܢܐ ܟܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܡܩܝܡܐ ܐܘܣܝܐ ܕܝܠܢ ܂ ܟܠ ܡܕܡ ܂ ܗܟܝܠ
MiaphysiteDocs ܂ ܘܒܡܠܬܗ ·ܚܝܕܝܐ ܘ̇ܩܢܘܡܝܐ ܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܂ ܟܠ ܠܐܠܗܐ ܐܫܠܡܘ ܠ̇ܢ ܕܢܗ̇ܝܡܢ ܒܚܕ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝܕ
MiaphysiteDocs ܚܕ ܡܢܗܘ̣ܢ̣ ܂ ܟܕ ܡܬܢܣܒ ܒܬܐܘܪܝܐ ܡܢܗ ܘܠܗ ܃ ܐܠܗܐ ܚܕ ܟܠ ܐܒܐ ܂ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܕܝܠܢܐܝܬ ܝ ܪܘܚܐ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ