simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MiaphysiteDocs ܡܕܡ ܂ ܗܟܝܠ ܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬܝܢ ܐܦ ܐܢܚܢܢ ܃ ܗܘ̣ܐ ܡܛܠܬܢ ܂ ܒܣܪܐ ܟܠ ܃ ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܬܒ̇ܨܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܡܩܝܡܐ ܐܘܣܝܐ ܕܝܠܢ ܂
MiaphysiteDocs ܘܒܝܕ ܟܠ ܘܒܟܠ ܗ̣ܝ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܢܕܥܐ ܢܗܝܪܐܝܬ ܂ ܟܠ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܬܠܬ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܃ ܚܕ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܂
MiaphysiteDocs ܟܠܗ ܓܝܪ ܣܘܪܚܢܐ̈ ܕܡܢ ܫܘܪܝܐ ܡܬܬܣܝܡܝܢ ܥܕܡܐ ܠܗܠܝܢ ܟܠ ܝ ܕܐܡܝܪ ܂ ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܕܓܠܘܬܐ ܫܝܬܐܣܬܐ ܗ̇ܘܝܐ ܕܫܪܪܐ ܂
MiaphysiteDocs ܡܐ ܟܝܬ ܕܩܢܘܢܐ̈ ܘܛܘܦܣܐ̈ ܕܐܒܗܝܢ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܒܪܕܘܦܝܐ̈ ܟܠ ܐܩܝܡܢ ܚܢܢ ܂ ܟܕ ܟܠ ܡܕܡ ܝ ܂ X ܢܡܘܣܐܝܬ ܥܠܘܗܝ ܣܥܪܢܢ ܂
MiaphysiteDocs ܚܕ ܡܢܢ ܒܟܝܪܬ ܐܝܕܗ ܂ ܟܕ ܫܕܪܢܢ ܥܡܗ̇ ܕܗܕܐ ܘܠܦܚܡܐ ܟܠ ܕܣܝܡܐ ܐܬܚܫܚܢ ܚܢܢ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܐܪܡܝܢ ܂ ܝ̈ ܚܢܢ ܐܝܕܐ ܃
MiaphysiteDocs ܟܠܗ ܘܠܐ ܫܡܝܥ ܠܝ ܘܠܐ ܡܦ̣ܣ ܐܢܐ ܡܢ̣ܘ ܐܝܬܝܗܘܢ ܂ ܐܢ ܕ ܢ ܟܠ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܐܦܡܝܐ ܐ·ܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܗܕܐ ܐܡ̣ܪ ܃
MiaphysiteDocs ܚܕ ܡܢܢ ܒܟܝܪܬ ܐܝܕܗ ܗܘ̣ܝܬ ܚܠܝܡ ܐܢܬ ܠܢ ܒܡܪܐ ܐܒܐ ܩܕܝܫܐ ܟܠ ܂ ܐܡܝܢ ܐܪܡܝܢܢ ܕܝܢ ܐܝܕܐ ܒܗܕܐ ܡܬܚܘܝܢܘܬܐ ܒܨܝܪܬܐ ܃
MiaphysiteDocs ܚܕ ܡܢܢ ܐܪܡܝ ܐܝܕܐ ܒܗܢܐ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܒܟܝܪܬ ܐ ܕܗ ܐܪܡܝ ܟܠ ܕܝ̇ܢܝܢܢ ܂ ܝ ܠܘܬ ܫܘܪܪܐ ܕܝܢ ܘܦܝܣܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܃
MiaphysiteDocs ܡܐ ܕܫܒܩ ܠܢ ܘܡܩ̇ܝܡܝܢܢ ܘܡܩ̇ܒܠܝܢ ܚܢܢ ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܟܠ ܘܐܢ ܒܩܢܘܢܐ̈ ܃ ܘܐܢ ܒܟܝܪܘܛܘܢܝܣ̈ ܃ ܘܕܟܢܝܫܝܬ ܢܐܡܪ ܃
MiaphysiteDocs ܚܕ ܡܢܢ ܐܪܡܝ ܐܝܕܐ ܂ ܬܗܘܐ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܬܗܘܐ ܠܪܚܡܝ̈ ܟܠ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ ܘܫܠܡ ܐܢܐ ܠܟܠ ܝX ܕܟܬܝܒ ܡܢ ܠܥܠ ܩܕܝܫܐ̈ ܃
MiaphysiteDocs ܟܠܗ̇ ܐܬܪܡܝܘ̇ ܂ ܕܢܬܩܪܒ ܠܗܘܢ ܘܢܚܙܘܢܝܗܝ ܐܘ ܝ̇ܕܥܝܢ ܟܠ ܠܩܪܝܬܐ ܩܢܘܢܝܬܐ ܘܠܐ ܝܗܒܘ ܠܗ ܐܬܪܐ ܠܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܐܘ
MiaphysiteDocs ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܡܢܢܐ ܡܬܚܡܐ ܐܘ ܠܐ ܡܬܚܡܐ ܠܗ̇ ܟܕ ܠܗ̇ ܟܠ ܕܐܠܗܐ̈ ܐܘ ܝ ܕܐܠܗܘܬܐ̈ ܐܘ ܕܟܝܢܐ̈ ܐܘ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܐܘ
MiaphysiteDocs ܟܠܗ ܐܝܬܘܬܐ̈ ܘܟܝܢܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܘܥ̇ܛܝܢ ܠܓܡܪ ܕܢܬܬܣܝܡ ܟܠ ܃ ܐܘ ܕܢܬܐܡܪܘܢ ܬܠܬܐ ܟܝܢܐ̈ ܐܘ ܬܠܬܐ ܡܕܡ ܟܝܢܐ̈ ܐܘ
MiaphysiteDocs ܂ ܘܒܡܠܬܗ ·ܚܝܕܝܐ ܘ̇ܩܢܘܡܝܐ ܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܂ ܟܠ ܠܐܠܗܐ ܐܫܠܡܘ ܠ̇ܢ ܕܢܗ̇ܝܡܢ ܒܚܕ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝܕ
MiaphysiteDocs ܘܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܗ̇ܘ ܕܥܡ ܩܕܝܫܐ̈ ܣܐܘܪܐ ܃ ܕܒܪܬ ܩ̣ܠܗ ܟܠ ܡܢ ܦܘܡܗ ܫ̇ܐܠܝܢ ܃ ܡܛܠ ܕܡܠܐܟܐ ܐ ܬܘܗܝ ܕܡܪܝܐ ܐܚܝܕ
MiaphysiteDocs ܠܗܢܐ ܨܪܘ ܃ ܐܝܟ ܐ ܢܐ ܕܠܒܪ ܡܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܢܡܘܣܝܬܐ ܟܠ ܢܩ̇ܒܠܘܢ ܃ ܘܛܢܢܐ ܛܢ̣ܘ ܒܕܡܘܬ ܐܠܝܐ ܐܠܗ ܐ ܠܡܪܝܐ ܐܚܝܕ
MiaphysiteDocs ܢܦܫܐ ܪܚܡܬ ܠܐܠܗܐ ܕܥܡ̇ܪ ܒܗ̇ ܐܝܬܘܗܝ ܠܗ̇ ܐܦܢ ܥܡ ܦܓܪܐ ܟܠ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܬܩ̇ܠ ܠܗ̇ ܠܡܝܬܪܘܬܐ ܃ ܡܫܕܪ ܛܝܒܘܬܐ ܂ ܐܠܐ
MiaphysiteDocs ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢܗ ܘܠܗ ܡܬܚܙܐ ܂ ܐܠܗܐ ܬܠܬܝܗܘܢ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܟܠ ܐܠܗܝܐ ܒܡܐܡܪܐ ܡ̇ܢ ܕܥܠ ܡܥܡܘ ܂ ܕܝܬܐ ܐܡ̣ܪ ܂ ܂ ܐܠܗܐ
MiaphysiteDocs ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢܗ ܘܠܗ ܝܝ̈ ܡܬܚܙܐ ܂ ܐܠܗܐ ܬܠܬܝܗܘܢ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܟܠ ܕܐܠܗܘܬܐ ܂ ܩܢܘܡܐ̈ ܕܝܢ ܬܠܬܐ ܐܘ ܟܝܬ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܂ ܐܠܗܐ
MiaphysiteDocs ܚܕ ܡܢܗܘ̣ܢ̣ ܂ ܟܕ ܡܬܢܣܒ ܒܬܐܘܪܝܐ ܡܢܗ ܘܠܗ ܃ ܐܠܗܐ ܚܕ ܟܠ ܐܒܐ ܂ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܕܝܠܢܐܝܬ ܝ ܪܘܚܐ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ