simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
MiaphysiteDocs ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܐܠܗܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܟܕ
MiaphysiteDocs ܕܒܟܠܩܕܘܢܐ ܡܩܒܠܝܢ ܐܠܗܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢܗ
MiaphysiteDocs ܕܓܘܐ ܡܪܚܩܢ̈ ܐܢܝܢ̈ ܟܠ ܟܠܗ ܘܡܦܪܫܢ̈ ܂
MiaphysiteDocs ܂ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܟܠ ܪܚ̇ܡܐ ܢܟܝܠܐܝܬ ܝ
MiaphysiteDocs ܂ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܟܠ ܪܚ̇ܡܐ ܒܢܟܠܐ ܡܗ̇ܠܟ
MiaphysiteDocs ܕܠܐ ܡܫܚܠܦ ܒܡܕܡ ܟܠ ܟܠܗ ܡܢ ܦܢܛܣܝܐ
MiaphysiteDocs ܕܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܒܨ̇ܐ ܟܠ ܡܛܠ ܕܢ ܬܐܘܕܘܪܝܛܐ
MiaphysiteDocs X · ܓܝܪ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗ̇ܘ
MiaphysiteDocs ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܢܬܘܢ ܟܠ ܫܩܠ ܛܥܢܐ ܬܥܒܕܘܢ
MiaphysiteDocs ܂ ܗ̇ܘ ܕܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܟܠ ܡܕܡ ܗܘ̣ܐ ܃
MiaphysiteDocs ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܢܝܢ̈ ܕܒܐܝܕܝܗܝܢ̈ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܬܪܫܡ
MiaphysiteDocs ܒܕܝܠܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܟܝܢܐ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܩ̇ܘܐ
MiaphysiteDocs ܝ ܕܒܐ ܕܗ ܟܠ ܘܒܗ ܟܠ ܗ̇ܘ
MiaphysiteDocs ܐ ܐܝ̇ܕܐ ܕܗ̣ܝ ܟܠ ܟܠܗ ܕܟܫܠܐ ܗ̇ܘܝܐ
MiaphysiteDocs ܨܒܝܢܐ ܘܕܝܢܐ ܕܝܠܟܘܢ ܟܠ ܟܠܗ ܂ ܝ
MiaphysiteDocs ܃ ܒܕܐܝܬܘܗܝ ܕܝܢ ܟܠ ܚܕ ܡܢܢ ܗܕܡܐ
MiaphysiteDocs ܓܝܪ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܟܕ ܟܠ ܟܠܗ ܡܬܛܠܩ ܘܡܬܚܒܠ
MiaphysiteDocs ܘܕܠܘ ܡܛܠ ܕܟܕ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܩܢܘܡܐ̈
MiaphysiteDocs ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܟܠ ܟܠܗ ܗܕܝܘܛܝܢ ܘܒܥ̇ܝܢ
MiaphysiteDocs ܡܠܦ ܃ ܕܠܟܠܢܫ ܟܠ ܢܗܘܐ̇ ܂ ܡܛܠ