simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܒܝܫܢ̈ ܀ ( 14 ) ܐܘܪܚܐ ܓܡܝܪܬܐ ܗܕܐ ܗܝ : ܕܓܒܪܐ̈ ܕܢܫܐ̈ ܠܐ ܟܠ ܒܛܠ ܟܠ ܟܠܗ ܡܢ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ : ܘܬܙܟܝܟ ܒܝܫܬܐ ܘܬܗܘܐ ܚܫܠ
LiberGrad . ܗܝܡܢܘܬܐ ܓܝܪ ܪܚܡܐ ܠܡܪܢ ܘܠܪܚܡܘܗܝ̈ ܘܠܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ : ܟܠ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ : ܗܝ ܕܙܥܘܪܝܐ ܡܢ ܚܘܒܐ : ܗܘ ܕܡܚܒ ܟܠ ܘܡܫܝܢ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܗ ܘܫܩܠ ܨܠܝܒܗ ܘܐܬܐ ܒܬܪܝ ܘܡܬܕܡܐ ܒܝ : ܠܐ ܫܘܐ ܠܝ ܀ ܟܠ : ܡܪܢ ܐܘܕܥ ܥܠ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܟܕ ܐܡܪ : ܕܡܢ ܕܠܐ ܡܬܦܪܫ ܡܢ
LiberGrad ܫܦܝܪܬܐ̈ ܚܠܦ ܣܢܝܬܐ̈ ܘܠܐ ܐܚܕ ܠܗܘܢ ܐܟܬܐ : ܘܠܐ ܗܘܐ ܟܠ ܪܓܠܘܗܝ̈ ܘܒܦܪܙܠܐ̈ ܥܠܬ ܢܦܫܗ : ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ . ܘܦܪܥ ܐܢܘܢ
LiberGrad ܟܠܗ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܪܚܩܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܬܠܡܝܕܝܗ̈ ܡܢ ܟܠ ܐܚܐ ܟܠ ܘܒܗܕܝܘܛܘܬܗܘܢ ܒܬܪ ܝܘܠܦܢܗܘܢ ܒܝܫܐ ܘܢܐܒܕܘܢ ܠܗܘܢ
LiberGrad ܕܐܡܪ ܝܫܘܥ ܕܐܬܦܪܩ ܡܢܗ : ܒܡܘܟܟܐ ܘܒܨܠܘܬܐ : ܘܒܨܘܡܐ ܟܕ ܟܠ : ܗܢܘ ܕܝܢ : ܡܢ ܤܛܢܐ ܘܡܢ ܟܠ ܕܒܝܫ ܘܡܢ ܥܠܡܐ ܘܡܢ ܨܦܬܗ ܘܡܢ
LiberGrad ܫܥܝܢ̈ ܕܡܪܢ ܐܢܘܢ : ܘܡܪܢ ܒܗܘܢ ܗܘ . ܡܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܥܒܕ ܘܠܐ ܟܠ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܢܫܐ ܕܗܟܢܐ ܐܢܘܢ :
LiberGrad ܟܠܗ ܡܢ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ : ܘܬܙܟܝܟ ܒܝܫܬܐ ܘܬܗܘܐ ܚܫܠ ܟܠ ܒܝܫܢ̈ ܟܠ ܠܗ ܕܦܠܘܚ ܐܦܢ ܒܐܪܥܢܝܬܐ̈ ܘܥܒܕ ܙܕܩܬܐ̈ . ܠܐ ܬܗܘܐ ܒܛܠ
LiberGrad ܕܐܬܡܣܟܢ : ܕܚܢܢ ܒܡܣܟܢܘܬܗ ܢܥܬܪ . ܘܡܐ ܕܐܣܬܢܩܢܢ ܐܝܟ ܟܠ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܝܢ ܡܣܟܢܐ̈ ܙܥܘܪ ܗܘ ܗܢܐ ܡܘܟܟܐ ܡܢ ܕܗܘ ܡܥܬܪ
LiberGrad ܫܘܒܚܝܢ̈ . ܡܬܓܡܪܝܢ ܕܝܢ ܘܡܕܪܟܝܢ ܠܗ : ܗܠܝܢ ܕܡܬܡܟܟܝܢ ܟܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܚܡܘܗܝ ܘܢܛܪܘ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܣܓܝ ܡܝܬܪ ܘܫܒܝܚ ܡܢ
LiberGrad ܥܡ ܟܠ ܀ ( 29 ) ܐܘܪܚܐ ܓܡܝܪܬܐ ܗܕܐ ܗܝ : ܕܚܝܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܠ ܡܕܥܝܗܘܢ̈ ܘܡܬܓܡܪܝܢ : ܘܗܝܕܝܢ ܫܠܝܛ ܠܗܘܢ ܕܢܗܘܘܢ
LiberGrad ܢܣܝܘܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܡܢ ܡܪܝܐ ܢܒܥܐ : ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ : ܕܟܠ ܟܐܒ ܟܠ ܣܡܟܗ : ܘܠܐ ܚܡܝܢ ܟܠܝܠܝܗ̈ : ܘܠܐ ܡܬܩܦܠ ܓܢܘܢܗ ܀ ( 14 ) ܥܠ
LiberGrad ܐܢܫ . ܪܘܚܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܡܨܥܪܝܢ : ܕܡܫܘܝܢ ܕܝܬܩܐ ܕܡܪܢ ܥܡ ܟܠ ܦܘܠܘܣ : ܕܘܝ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܫܒܝܢ ܕܝܬܩܐ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ
LiberGrad ܕܐܫܟܚ ܠܡ ܢܦܫܗ ܢܘܒܕܝܗ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܢܚܣܠܝܗ ܘܢܨܝܡܝܗ ܡܢ ܟܠ ܠܝ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܡܢ ܕܠܐ ܪܚܡ ܚܝܘܗܝ̈ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܥܒܘܪܐ .
LiberGrad ܥܡ ܟܠ : ܘܕܠܐ ܬܬܚܠܛ ܥܡ ܓܝܪܐ̈ : ܕܣܩܘܒܠܗ ܗܘ ܗܘ ܦܘܩܕܢܐ ܟܠ ܩܐܡ ܐܢܬ ܒܗܘ ܙܥܘܪܐ : ܦܫܬ ܠܟ ܡܢ ܗܘ ܪܒܐ . ܬܘܒ ܐܡܪ : ܕܗܘܝ
LiberGrad ܩܕܡܝܗܘܢ : ܡܛܠ ܟܠ ܐܢܫ ܠܚܘܪܐ ܕܟܠ : ܐܝܟ ܕܢܬܕܡܪܘܢ ܟܠ ܘܡܘܟܟܐ ܘܚܫܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܚܙܝܢ ܕܡܪܐ ܟܠ ܣܝܒܪ
LiberGrad ܐܡܬܝ ܕܡܪܝܐ ܠܐ ܡܫܕܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ : ܒܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܪܚܡ ܟܠ ܘܗܘܝܢ ܗܘܘ ܠܬܚܬ ܡܢ ܟܐܢܘܬܐ . ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ
LiberGrad ܕܛܥܡ ܡܘܬܐ . ܣܟܐ : ܐܢ ܬܬܦܚܡ ܟܠܗ ܡܟܝܟܘܬܢ ܥܡ ܕܡܪܢ : ܟܠ : ܕܚܢܢ ܐܝܟ ܟܝܢܢ ܕܐܝܬܝܢ ܡܝܘܬܐ̈ : ܠܘ ܐܝܟ ܗܘ ܟܝܢܐ ܡܚܐ
LiberGrad ܬܫܢܝܩܝܢ̈ ܘܡܬܚܬܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܀ ( 19 ) ܚܣ ܠܗ ܠܡܪܢ ܕܢܫܓܘܪ ܟܠ ܘܬܫܢܝܩܗ ܕܝܠܗ ܢܗܘܐ ܩܝܡ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ : ܘܗܘܐ ܚܪܝܦ ܡܢ
LiberGrad ܀ ( 29 ) ܐܘܪܚܐ ܓܡܝܪܬܐ ܗܕܐ ܗܝ : ܕܚܝܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܣܒܘܢ ܟܠ ܘܡܬܓܡܪܝܢ : ܘܗܝܕܝܢ ܫܠܝܛ ܠܗܘܢ ܕܢܗܘܘܢ ܟܠ ܥܡ