simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܡܐܟܠܢ̈ : ܗܟܢ ܡܢ ܕܟܪܝܗ ܒܬܐܪܬܗ ܡܬܛܪܐ ܫܒܝܩ ܐܡܝܢܐܝܬ : ܟܠ ܝܪܩܐ ܕܡܣܘܣܝܐ ܠܟܪܝܗܐ̈ . ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܟܪܝܗܐ ܡܙܕܛܡ ܥܠ
LiberGrad ܕܚܙܐ ܒܗ ܩܠܝܠ ܒܘܨܪܐ̈ : ܘܐܝܟ ܕܗܘ ܟܪܝܗܐ ܡܙܕܛܡ ܥܠ ܟܠ : ܗܟܢ ܡܢ ܕܟܪܝܗ ܒܬܐܪܬܗ ܡܬܛܪܐ ܫܒܝܩ ܐܡܝܢܐܝܬ : ܡܢ
LiberGrad ܕܒܝܫ ܡܬܦܪܩܝܢ ܘܨܝܡܝܢ ܡܢ ܥܠܡܐ ܘܡܢ ܪܓܝܓܬܗ̈ . ܘܡܐ ܟܠ ܘܙܗܝܐ̈ ܕܚܙܝܢ ܠܗ ܠܡܪܢ ܝܫܘܥ ܘܠܐ ܒܗܬܝܢ ܒܐܦܘܗܝ̈ : ܘܡܢ
LiberGrad ܡܠܐ̈ ܣܢܝܬܐ̈ ܐܡܪܝܢ ܚܕ ܥܠ ܚܕ : ܘܐܢܬ ܕܐܝܬܝܟ ܡܨܥܝܐ ܟܠ . ܘܐܠܐ ܗܦܟܝܢܢ ܡܠܝܗܘܢ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܠܫܦܝܪܬܐ̈ : ܒܥܠܬ
LiberGrad ܥܡ ܟܠܢܫ ܕܠܟܠܢܫ ܢܪܬܐ : ܡܦܩܕ ܗܘܐ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܕܠܐ ܟܠ ܡܢ ܕܙܕܝܩ ܘܫܘܐ ܥܘܠܘ ܀ ( 5 ) ܐܦ ܫܠܝܚܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ
LiberGrad ܥܡ ܟܠܢܫ : ܕܠܟܠܢܫ ܢܥܕܪܘܢ : ܘܕܢܪܬܘܢ ܠܟܠܢܫ ܒܚܘܪܐ ܟܠ ܡܪܢ ܟܕ ܛܠܝܢ ܗܟܢ . ܘܡܐ ܕܚܨܘ ܘܪܒܘ : ܡܦܣ ܠܗܘܢ ܕܢܗܘܘܢ
LiberGrad ܐܢܫ ܕܚܙܐ ܠܗ : ܕܟܣܐ ܥܠܝ ܕܠܐ ܐܡܘܬ : ܠܐ ܚܛܐ . ܐܠܐ ܗܟܢܐ ܟܠ ܗܘ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܥܒܕ ܠܗ ܗܟܘܬ ܘܢܦܪܣܝܗ ܐܡܬܝ ܕܡܣܟܠ ܘܒܥܐ ܡܢ
LiberGrad ܐܡܬܝ ܕܡܒܐܫ ܐܢܬ ܠܐܢܫ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܕܒܥܐ ܐܢܬ ܕܬܗܘܐ ܓܡܝܪܐ ܟܠ ܠܓܡܝܪܘܬܐ ܡܛܐ ܐܢܬ ܟܡܐ ܕܕܐܢ ܐܢܬ ܘܡܢ ܟܐܢܘܬܐ ܢܦܠ ܐܢܬ :
LiberGrad ܘܐܚܝܕ ܟܠ : ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܝܠܗ ܀ <subsection name="16" ܟܠ ܕܝܬܝܩܣ̈ ܟܬܝܒ ܘܡܘܕܥܢ̈ ܚܕ ܐܠܗܐ ܘܡܪܐ ܕܟܠ : ܕܒܪܐ
LiberGrad : ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܝܠܗ ܀ <subsection name="16" ( 16 ) ܟܠ ܟܬܝܒ ܘܡܘܕܥܢ̈ ܚܕ ܐܠܗܐ ܘܡܪܐ ܕܟܠ : ܕܒܪܐ ܟܠ ܘܐܚܝܕ
LiberGrad ܛܒܬܐ̈ ܟܠܝܘܡ ܒܝܘܡ ܀ ( 2 ) ܘܐܦ ܚܫܘܠܐ̈ ܡܐ ܕܚܫܠܘ ܡܐܢܐ ܟܠ : ܚܙܝ ܡܢܐ ܡܠܐ ܐܢܬ ܠܗ . ܗܝܕܝܢ ܡܫܪܐ ܡܠܟܐ ܕܢܡܠܝܘܗܝ
LiberGrad ܡܕܡ ܕܡܬܬܓܪ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܪܢܫܐ ܡܐ ܕܐܡܟ ܢܦܫܗ ܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܟܠ ܘܐܬܬܟܠ ܥܠܘܗܝ . ܗܝܕܝܢ ܡܫܪܐ ܡܠܟܐ ܠܡܣܡ ܒܗ ܟܠܝܘܡ ܒܝܘܡ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܒܐܪܥܐ : ܘܫܚܩ ܪܥܝܢܗ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ : ܘܣܡ ܠܟܠܢܫ ܟܠ ܒܝܘܡ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܬܓܪ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܪܢܫܐ ܡܐ ܕܐܡܟ ܢܦܫܗ ܡܢ
LiberGrad ܕܩܢܐ ܘܢܫܩ ܪܓܠܐ̈ ܕܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ : ܗܝܕܝܢ ܚܙܐ ܡܪܢ ܟܠ ܘܒܐܝܡܡܐ : ܘܣܡ ܠܟܠܢܫ ܐܝܟ ܕܡܝܬܪ ܡܢܗ : ܘܣܪܩ ܢܦܫܗ ܡܢ
LiberGrad ܝܘܡ : ܘܡܬܦܢܩ ܘܡܬܒܣܡ ܒܪܘܚܐ : ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ ܠܡܫܘܚܬܐ ܟܠ ܒܥܕܢ ܗܘ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܐܘܪܫܠܡ ܕܠܥܠ : ܘܗܟܢ ܝܪܒ ܘܫܡܢ
LiberGrad ܓܝܪ ܕܒܪ ܐܕܡ ܗܘ : ܩܪܝܒܢ ܗܘ ܘܒܪ ܒܣܪܢ . ܘܐܢ ܩܫܐ ܥܪܛܠܝܐ ܟܠ ܡܐ ܕܚܦܝܝ : ܗܟܢܐ ܢܥܒܕ ܗܘ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܒܢܝ̈ ܒܣܪܗ ܀ ( 2 )
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܟ . ܘܕܒܬܪܗ ܕܕܡܐ ܠܗ : ܕܬܪܚܡ ܠܩܪܝܒܟ ܐܝܟ ܢܦܫܟ : ܟܠ ܘܢܒܝܐ̈ : ܕܬܪܚܡ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ : ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܟ ܘܚܝܠܟ ܘܡܢ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܢ : ܐܘ ܐܢ ܗܘܝܢ̈ ܢܫܝܢ̈ ܥܩܪܢ̈ ܫܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ : ܟܠ ܚܢܢ ܟܠܢ : ܐܘ ܡܬܟܐܒܝܢ ܚܢܢ ܥܕܡܐ ܠܡܦܩܢܢ : ܐܘ ܐܢ ܐܒܕ
LiberGrad ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܕܡܚܒܠܝܢ : ܢܦܫܗܘܢ ܝܗܒܝܢ ܚܠܦܝܗ : ܘܪܚܡܝܢ ܟܠ . ܗܟܢ ܐܚܕܝܢ ܠܗܝܢ ܚܪܫܐ̈ ܐܝܟ ܣܝܦܐ̈ ܘܩܛܠܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ .
LiberGrad ܢܣܝܘܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܡܢ ܡܪܝܐ ܢܒܥܐ : ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ : ܕܟܠ ܟܐܒ ܟܠ ܣܡܟܗ : ܘܠܐ ܚܡܝܢ ܟܠܝܠܝܗ̈ : ܘܠܐ ܡܬܩܦܠ ܓܢܘܢܗ ܀ ( 14 ) ܥܠ