simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܡܣܝܒܪ ܘܟܠ ܣܒܠ . ܐܦ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܣܝܒܪܝܢ ܐܦ ܟܠ ܝܕܥܬܐ ܘܡܣܝܒܪܝܢ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܕܚܘܒܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ : ܕܚܘܒܐ
LiberGrad . ܐܢ ܨܒܝܢ ܕܝܢ ܡܣܓܝܢ ܡܐܚܒܝܢ : ܘܩܢܝܢ ܚܝܠܗ ܕܚܘܒܐ ܟܠ ܠܐ ܥܬܪ ܚܘܒܗܘܢ ܥܕܟܝܠ ܘܡܒܨܪ ܒܨܪܝܢ ܡܢ ܚܝܠܗ ܕܚܘܒܐ ܡܚܒ
LiberGrad ܝܘܠܦܢܝܢ̈ : ܡܛܠ ܕܠܘ ܙܪܥܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܫܘܐ ܀ ( 11 ) ܐܝܬ ܓܝܪ ܟܠ : ܠܐ ܬܠܒܫܘܢ ܦܬܟܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܙܕܗܪܘ ܠܡ ܠܐ ܬܩܒܠܘܢ
LiberGrad ܒܪܢܫ ܫܠܡܐ ܥܒܕܘ : ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܐ ܟܠ ܒܝܫܐ̈ . ܐܠܐ ܐܢ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܨܐܕܝܟܘܢ : ܥܡ
LiberGrad ܥܡ ܟܠ : ܘܥܡ ܟܠܢܫ ܬܗܠܟܘܢ . ܗܢܘ ܕܝܢ : ܠܐ ܫܠܝܛ ܠܟܘܢ ܥܕ ܟܠ . ܠܐ ܕܝܢ ܫܠܝܛ ܠܟܘܢ ܟܡܐ ܙܒܢܐ ܕܛܠܝܢ ܐܢܬܘܢ : ܕܬܗܘܘܢ
LiberGrad : ܘܥܡ ܟܠܢܫ ܬܗܠܟܘܢ . ܗܢܘ ܕܝܢ : ܠܐ ܫܠܝܛ ܠܟܘܢ ܥܕ ܪܒܝܢ ܟܠ ܕܝܢ ܫܠܝܛ ܠܟܘܢ ܟܡܐ ܙܒܢܐ ܕܛܠܝܢ ܐܢܬܘܢ : ܕܬܗܘܘܢ ܟܠ ܥܡ
LiberGrad ܕܙܠܝܠ ܘܦܩܩ ܘܒܝܫ ܒܝܫ ܡܗܠܟ . ܘܠܐ ܬܩܦ ܠܠܝܛܐ̈ ܐܘ ܟܠ ܠܐ ܬܐܙܠ . ܘܐܙܕܗܪ ܡܢ ܡܟܣܐ̈ ܘܡܢ ܚܛܝܐ̈ ܘܡܢ ܙܢܝܬܐ̈ ܘܡܢ
LiberGrad ܡܕܡ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܚܝܠ ܟܠ ܡܕܡ ܐܠܐ ܐܬܡܠܝܘ ܡܢ ܡܪܢ ܟܠ ܚܛܝܬܐ : ܡܫܠܛܐܝܬ ܐܣܪ ܠܗܘܢ ܢܡܘܣܐ : ܕܠܐ ܢܫܬܠܛܘܢ ܥܠ
LiberGrad ܡܕܡ ܐܠܐ ܐܬܡܠܝܘ ܡܢ ܡܪܢ ܘܐܣܬܦܩܘ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܀ ( 18 ) ܟܠ ܢܡܘܣܐ : ܕܠܐ ܢܫܬܠܛܘܢ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܚܝܠ
LiberGrad ܘܡܫܝܢ ܟܠ : ܕܡܨܠܐ ܥܠ ܪܕܘܦܘܗܝ̈ ܘܥܠ ܩܛܘܠܘܗܝ̈ : ܐܠܐ ܟܠ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܫܡܘܥܝܗܘܢ̈ ܚܝܠܗ ܕܚܘܒܐ ܗܘ ܡܚܒ
LiberGrad : ܕܡܨܠܐ ܥܠ ܪܕܘܦܘܗܝ̈ ܘܥܠ ܩܛܘܠܘܗܝ̈ : ܐܠܐ ܠܫܦܝܪܐ̈ ܠܡ ܟܠ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܫܡܘܥܝܗܘܢ̈ ܚܝܠܗ ܕܚܘܒܐ ܗܘ ܡܚܒ ܟܠ ܘܡܫܝܢ
LiberGrad ܐܝܟ ܕܐܡܪ : ܕܡܢ ܕܠܐ ܫܒܩ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܘܟܘܠ ܕܩܢܐ ܒܐܪܥܐ ܟܠ ܨܠܝܒܗ ܘܢܐܙܠܘܢ ܒܬܪܗ ܘܢܬܓܡܪܘܢ ܒܚܘܒܗ ܡܚܒ ܟܘܠ ܘܡܫܝܢ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܗ ܘܟܘܠ ܕܩܢܐ ܒܐܪܥܐ ܘܠܐܒܘܗܝ ܘܠܐܡܗ ܘܠܐܚܘܗܝ̈ ܟܠ ܒܚܘܒܗ ܡܚܒ ܟܘܠ ܘܡܫܝܢ ܟܠ ܐܝܟ ܕܐܡܪ : ܕܡܢ ܕܠܐ ܫܒܩ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܟ : ܠܐ ܚܐܐ ܐܢܬ . ܗܐ ܓܝܪ ܡܘܕܥܐ ܡܠܬܗ ܕܙܟܝ ܕܠܐ ܗܘܐ ܟܠ ܢܦܩ ܐܢܬ ܡܢ ܐܢܬܬܟ ܘܡܢ ܒܝܬܟ ܘܡܢ ܒܢܝܟ̈ ܘܡܣܬܪܩ ܐܢܬ ܡܢ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܗ : ܘܐܙܠ ܒܬܪ ܡܪܢ . ܐܢ ܨܒܝܢ ܗܟܝܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܟܕ ܟܠ ( 28 ) ܠܐ ܗܟܝܠ ܐܢܫ ܢܐܡܪ : ܕܠܐ ܚܝܐ ܡܢ ܕܠܐ ܡܣܬܪܩ ܡܢ
LiberGrad ܕܒܪܢܫܐ ܗܘ ܠܐ ܡܩܒܠ ܘܠܐ ܢܟܐ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܠܐ ܠܒܝܫܐ̈ ܐܦܠܐ ܟܠ ܕܢܥܒܕ ܒܝܫܬܐ ܠܒܪܢܫܐ ܠܐ ܒܠܒܗ ܘܠܐ ܒܠܫܢܗ : ܘܫܘܚܕܐ ܥܠ