simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܕܐܝܬ ܒܐܪܥܐ : ܡܛܠܗܢܐ ܠܐ ܝܕܥܘ . ܪܡܘܬܐ ܓܝܪ ܣܩܘܒܠܗ ܗܝ ܟܠ ܐܝܟܢܐ ܗܘ . ܘܐܝܬ ܕܫܚܩܘ ܪܥܝܢܗܘܢ : ܘܠܐ ܐܡܟܘ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ
LiberGrad ܘܫܩܠ ܨܠܝܒܗ ܘܐܬܐ ܒܬܪܝ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܕܘܒܪܝ̈ : ܠܐ ܫܘܐ ܠܝ . ܟܠ ܒܗ ܒܘܨܪܐ ܘܠܐ ܥܩܪ ܠܗ : ܠܓܡܝܪܘܬܐ ܠܐ ܡܛܐ . ܡܢ ܕܠܐ ܠܡ ܫܒܩ
LiberGrad ܕܐܫܟܚ ܠܡ ܢܦܫܗ ܢܘܒܕܝܗ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܢܚܣܠܝܗ ܘܢܨܝܡܝܗ ܡܢ ܟܠ ܠܝ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܡܢ ܕܠܐ ܪܚܡ ܚܝܘܗܝ̈ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܥܒܘܪܐ .
LiberGrad ܕܢܡܟ ܠܡ ܢܦܫܗ ܢܬܬܪܝܡ ܘܟܠ ܕܢܬܬܪܝܡ ܢܬܡܟܟ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܕ ܟܠ ܕܣܢܝܩ ܥܠܝ : ܠܐ ܗܘܐ ܠܝ ܬܠܡܝܕܐ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܪܒܐ .
LiberGrad ܕܫܐܠ ܠܟ ܗܒ ܠܗ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܟ . ܐܢ ܐܪܥܢܝܬܐ̈ ܟܠ ܘܟܠ ܕܢܬܬܪܝܡ ܢܬܡܟܟ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܕ ܢܕܝܕ ܩܕܡ ܐܠܗܐ .
LiberGrad ܥܡ ܟܠ . ܟܠ ܕܠܐ ܠܡ ܪܕܐ ܒܥܩܒܬܝ̈ ܘܥܐܠ ܠܒܝܬ ܡܟܣܐ̈ ܟܠ ܪܚܝܩܬܐ̈ ܀ ( 6 ) ܚܫܘܒ ܠܡ ܠܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܡܝܬܪ ܡܢܟ ܘܗܘܝ
LiberGrad . ܟܠ ܕܠܐ ܠܡ ܪܕܐ ܒܥܩܒܬܝ̈ ܘܥܐܠ ܠܒܝܬ ܡܟܣܐ̈ ܘܙܢܝܬܐ̈ ܟܠ ܀ ( 6 ) ܚܫܘܒ ܠܡ ܠܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܡܝܬܪ ܡܢܟ ܘܗܘܝ ܟܠ ܥܡ
LiberGrad ܕܠܐ ܠܡ ܪܕܐ ܒܥܩܒܬܝ̈ ܘܥܐܠ ܠܒܝܬ ܡܟܣܐ̈ ܘܙܢܝܬܐ̈ ܘܡܠܦ ܟܠ ܀ ( 6 ) ܚܫܘܒ ܠܡ ܠܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܡܝܬܪ ܡܢܟ ܘܗܘܝ ܟܠ ܥܡ ܟܠ .
LiberGrad ܟܠܗ : ܘܗܐ ܝܪܒ ܠܗ ܡܢ ܗܘ ܕܫܒܥ ܥܠ ܫܒܥܝܢ ܫܒܩ . ܘܢܐܙܠ ܝܬܝܪ ܟܠ : ܘܗܐ ܝܪܒ ܠܗ ܡܢ ܗܘ ܕܦܟܗ ܒܠܚܘܕ ܝܗܒ . ܘܠܐ ܢܬܒܥ ܣܟܠܘܬܐ
LiberGrad ܕܛܒܝܢ ܘܒܝܫܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܠܡܒܢܝܢܐ̈ ܘܠܡܚܘܝܝ̈ ܟܠ . ܘܕܢܕܢܚ ܚܘܒܗ ܥܠ ܛܒܐ̈ ܘܥܠ ܒܝܫܐ̈ : ܐܝܟ ܫܡܫܗ ܕܐܒܐ ܥܠ
LiberGrad ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܗܘܢ̈ : ܡܛܠ ܕܢܛܪܘ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܢ ܘܙܟܘ ܟܠ ܓܝܪ ܡܪܢ ܕܒܥܓܠ ܐܥܒܕ ܬܒܥܬܗܘܢ . ܘܗܐ ܗܘܬ ܫܐܠܬܗܘܢ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܗ ܘܫܩܠ ܨܠܝܒܗ ܘܐܬܐ ܒܬܪܝ ܘܡܬܕܡܐ ܒܝ : ܠܐ ܫܘܐ ܠܝ ܀ ܟܠ : ܡܪܢ ܐܘܕܥ ܥܠ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܟܕ ܐܡܪ : ܕܡܢ ܕܠܐ ܡܬܦܪܫ ܡܢ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܟ ܠܡ ܒܚܕ ܝܘܡܐ ܐܘ ܒܚܕ ܝܪܚܐ ܠܡܣܟܢܐ̈ . ܘܐܢܬ ܣܒ ܟܠ ܠܡ ܕܢܦܫܟ ܬܐܨܦ ܡܢ ܒܚܘܫܒܢ ܣܝܒܪܬܐ ܘܠܒܘܫܐ : ܐܠܐ ܗܒ
LiberGrad ܕܡܒܐܫ ܠܗ ܘܥܠ ܟܠ ܕܪܚܡ ܠܗ ܀ ( 9 ) ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܢܫܐ ܕܠܗܢܐ ܟܠ : ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܨܒܐ ܡܪܢ ܕܢܠܦ ܐܦ ܠܩܛܘܠܘܗܝ̈ ܘܕܢܨܠܐ ܥܠ
LiberGrad ܕܪܚܡ ܠܗ ܀ ( 9 ) ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܢܫܐ ܕܠܗܢܐ ܠܚܡܐ ܕܡܬܚܙܐ ܟܦܢܝܢ ܟܠ ܡܪܢ ܕܢܠܦ ܐܦ ܠܩܛܘܠܘܗܝ̈ ܘܕܢܨܠܐ ܥܠ ܟܠ ܕܡܒܐܫ ܠܗ ܘܥܠ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ : ܐܠܐ ܐܬܥܢܝܘ ܒܫܩܠܗ ܘܒܫܪܝܗ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ : ܟܠ ܨܠܝܒܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܒܪܝܟܘܗܝ̈ ܕܐܒܐ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܬܦܪܩܘ ܡܢ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܒܗ : ܗܟܢܐ ܡܢ ܕܫܩܠ ܨܠܝܒܗ ܟܣܝܐ ܡܬܦܪܩ ܠܗ ܡܢ ܐܪܥܐ ܟܠ ܕܡܪܢ ܟܕ ܫܩܠ ܨܠܝܒܗ ܓܠܝܐ . ܐܬܥܠܝ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ ܐܪܥܐ ܘܡܢ
LiberGrad ܫܥܝܢ̈ ܕܡܪܢ ܐܢܘܢ : ܘܡܪܢ ܒܗܘܢ ܗܘ . ܡܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܥܒܕ ܘܠܐ ܟܠ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܢܫܐ ܕܗܟܢܐ ܐܢܘܢ :
LiberGrad ܛܒܬܐ̈ ܥܒܕ : ܘܡܬܪܥܐ ܥܠ ܟܠܢܫ ܛܒܬܐ̈ : ܥܠ ܛܒܐ̈ ܘܥܠ ܟܠ ܡܢ ܡܪܢ ܘܐܬܡܠܝ ܡܢ ܪܘܚܗ : ܘܡܢ ܕܐܬܡܠܝ ܡܢ ܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ :
LiberGrad ܡܘܗܒܢ̈ ܩܒܠܘ : ܗܕܐ ܗܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܪܘܚܐ ܦܪܩܠܝܛܐ : ܕܒܗ ܟܠ ܡܬܩܪܝܐ ܥܘܪܒܢܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ : ܘܐܝܬ ܕܡܘܗܒܬܐ ܕܪܒܐ ܡܢ
LiberGrad ܡܐܟܠܢ̈ : ܗܟܢ ܡܢ ܕܟܪܝܗ ܒܬܐܪܬܗ ܡܬܛܪܐ ܫܒܝܩ ܐܡܝܢܐܝܬ : ܟܠ ܝܪܩܐ ܕܡܣܘܣܝܐ ܠܟܪܝܗܐ̈ . ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܟܪܝܗܐ ܡܙܕܛܡ ܥܠ
LiberGrad ܕܚܙܐ ܒܗ ܩܠܝܠ ܒܘܨܪܐ̈ : ܘܐܝܟ ܕܗܘ ܟܪܝܗܐ ܡܙܕܛܡ ܥܠ ܟܠ : ܗܟܢ ܡܢ ܕܟܪܝܗ ܒܬܐܪܬܗ ܡܬܛܪܐ ܫܒܝܩ ܐܡܝܢܐܝܬ : ܡܢ
LiberGrad ܕܒܝܫ ܡܬܦܪܩܝܢ ܘܨܝܡܝܢ ܡܢ ܥܠܡܐ ܘܡܢ ܪܓܝܓܬܗ̈ . ܘܡܐ ܟܠ ܘܙܗܝܐ̈ ܕܚܙܝܢ ܠܗ ܠܡܪܢ ܝܫܘܥ ܘܠܐ ܒܗܬܝܢ ܒܐܦܘܗܝ̈ : ܘܡܢ
LiberGrad ܡܠܐ̈ ܣܢܝܬܐ̈ ܐܡܪܝܢ ܚܕ ܥܠ ܚܕ : ܘܐܢܬ ܕܐܝܬܝܟ ܡܨܥܝܐ ܟܠ . ܘܐܠܐ ܗܦܟܝܢܢ ܡܠܝܗܘܢ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܠܫܦܝܪܬܐ̈ : ܒܥܠܬ
LiberGrad ܥܡ ܟܠܢܫ ܕܠܟܠܢܫ ܢܪܬܐ : ܡܦܩܕ ܗܘܐ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܕܠܐ ܟܠ ܡܢ ܕܙܕܝܩ ܘܫܘܐ ܥܘܠܘ ܀ ( 5 ) ܐܦ ܫܠܝܚܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ
LiberGrad ܥܡ ܟܠܢܫ : ܕܠܟܠܢܫ ܢܥܕܪܘܢ : ܘܕܢܪܬܘܢ ܠܟܠܢܫ ܒܚܘܪܐ ܟܠ ܡܪܢ ܟܕ ܛܠܝܢ ܗܟܢ . ܘܡܐ ܕܚܨܘ ܘܪܒܘ : ܡܦܣ ܠܗܘܢ ܕܢܗܘܘܢ
LiberGrad ܐܢܫ ܕܚܙܐ ܠܗ : ܕܟܣܐ ܥܠܝ ܕܠܐ ܐܡܘܬ : ܠܐ ܚܛܐ . ܐܠܐ ܗܟܢܐ ܟܠ ܗܘ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܥܒܕ ܠܗ ܗܟܘܬ ܘܢܦܪܣܝܗ ܐܡܬܝ ܕܡܣܟܠ ܘܒܥܐ ܡܢ
LiberGrad ܐܡܬܝ ܕܡܒܐܫ ܐܢܬ ܠܐܢܫ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܕܒܥܐ ܐܢܬ ܕܬܗܘܐ ܓܡܝܪܐ ܟܠ ܠܓܡܝܪܘܬܐ ܡܛܐ ܐܢܬ ܟܡܐ ܕܕܐܢ ܐܢܬ ܘܡܢ ܟܐܢܘܬܐ ܢܦܠ ܐܢܬ :
LiberGrad ܘܐܚܝܕ ܟܠ : ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܝܠܗ ܀ <subsection name="16" ܟܠ ܕܝܬܝܩܣ̈ ܟܬܝܒ ܘܡܘܕܥܢ̈ ܚܕ ܐܠܗܐ ܘܡܪܐ ܕܟܠ : ܕܒܪܐ
LiberGrad : ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܝܠܗ ܀ <subsection name="16" ( 16 ) ܟܠ ܟܬܝܒ ܘܡܘܕܥܢ̈ ܚܕ ܐܠܗܐ ܘܡܪܐ ܕܟܠ : ܕܒܪܐ ܟܠ ܘܐܚܝܕ
LiberGrad ܛܒܬܐ̈ ܟܠܝܘܡ ܒܝܘܡ ܀ ( 2 ) ܘܐܦ ܚܫܘܠܐ̈ ܡܐ ܕܚܫܠܘ ܡܐܢܐ ܟܠ : ܚܙܝ ܡܢܐ ܡܠܐ ܐܢܬ ܠܗ . ܗܝܕܝܢ ܡܫܪܐ ܡܠܟܐ ܕܢܡܠܝܘܗܝ
LiberGrad ܡܕܡ ܕܡܬܬܓܪ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܪܢܫܐ ܡܐ ܕܐܡܟ ܢܦܫܗ ܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܟܠ ܘܐܬܬܟܠ ܥܠܘܗܝ . ܗܝܕܝܢ ܡܫܪܐ ܡܠܟܐ ܠܡܣܡ ܒܗ ܟܠܝܘܡ ܒܝܘܡ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܒܐܪܥܐ : ܘܫܚܩ ܪܥܝܢܗ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ : ܘܣܡ ܠܟܠܢܫ ܟܠ ܒܝܘܡ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܬܓܪ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܪܢܫܐ ܡܐ ܕܐܡܟ ܢܦܫܗ ܡܢ
LiberGrad ܕܩܢܐ ܘܢܫܩ ܪܓܠܐ̈ ܕܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ : ܗܝܕܝܢ ܚܙܐ ܡܪܢ ܟܠ ܘܒܐܝܡܡܐ : ܘܣܡ ܠܟܠܢܫ ܐܝܟ ܕܡܝܬܪ ܡܢܗ : ܘܣܪܩ ܢܦܫܗ ܡܢ
LiberGrad ܝܘܡ : ܘܡܬܦܢܩ ܘܡܬܒܣܡ ܒܪܘܚܐ : ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ ܠܡܫܘܚܬܐ ܟܠ ܒܥܕܢ ܗܘ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܐܘܪܫܠܡ ܕܠܥܠ : ܘܗܟܢ ܝܪܒ ܘܫܡܢ
LiberGrad ܓܝܪ ܕܒܪ ܐܕܡ ܗܘ : ܩܪܝܒܢ ܗܘ ܘܒܪ ܒܣܪܢ . ܘܐܢ ܩܫܐ ܥܪܛܠܝܐ ܟܠ ܡܐ ܕܚܦܝܝ : ܗܟܢܐ ܢܥܒܕ ܗܘ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܒܢܝ̈ ܒܣܪܗ ܀ ( 2 )
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܟ . ܘܕܒܬܪܗ ܕܕܡܐ ܠܗ : ܕܬܪܚܡ ܠܩܪܝܒܟ ܐܝܟ ܢܦܫܟ : ܟܠ ܘܢܒܝܐ̈ : ܕܬܪܚܡ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ : ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܟ ܘܚܝܠܟ ܘܡܢ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܢ : ܐܘ ܐܢ ܗܘܝܢ̈ ܢܫܝܢ̈ ܥܩܪܢ̈ ܫܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ : ܟܠ ܚܢܢ ܟܠܢ : ܐܘ ܡܬܟܐܒܝܢ ܚܢܢ ܥܕܡܐ ܠܡܦܩܢܢ : ܐܘ ܐܢ ܐܒܕ
LiberGrad ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܕܡܚܒܠܝܢ : ܢܦܫܗܘܢ ܝܗܒܝܢ ܚܠܦܝܗ : ܘܪܚܡܝܢ ܟܠ . ܗܟܢ ܐܚܕܝܢ ܠܗܝܢ ܚܪܫܐ̈ ܐܝܟ ܣܝܦܐ̈ ܘܩܛܠܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ .
LiberGrad ܢܣܝܘܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܡܢ ܡܪܝܐ ܢܒܥܐ : ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ : ܕܟܠ ܟܐܒ ܟܠ ܣܡܟܗ : ܘܠܐ ܚܡܝܢ ܟܠܝܠܝܗ̈ : ܘܠܐ ܡܬܩܦܠ ܓܢܘܢܗ ܀ ( 14 ) ܥܠ
LiberGrad ܡܡܠܠܐ ܛܢܦܐ : ܕܡܡܠܠܝܢܢ ܒܦܘܡܐ ܕܫܩܠ ܦܓܪܗ ܘܕܡܗ : ܘܐܡܪ ܟܠ ܥܩܪܢ ܚܢܢ : ܘܢܡܘܣܝܗܘܢ̈ ܠܐ ܥܩܪܢܢ ܀ ( 17 ) ܡܐ ܕܬܒܥ ܐܠܗܐ
LiberGrad ܟܠܗ ܡܢ ܐܪܥܐ ܘܗܘܝܢ ܒܫܡܝܐ : ܘܬܡܢ ܡܨܠܝܢ ܘܡܫܡܫܝܢ ܩܕܡ ܟܠ . ܘܟܢ ܕܥܕܢܐ̈ ܘܟܢ ܕܫܢܝܐ̈ ܥܕܡܐ ܕܡܬܚܝܠܝܢ ܘܡܬܥܠܝܢ
LiberGrad ܕܩܢܐ ܘܢܐܬܐ ܠܓܡܝܪܘܬܐ : ܐܚܘܗܝ ܗܘ ܕܡܪܢ : ܘܒܗ ܨܒܐ ܛܒ ܡܢ ܟܠ ܘܒܠܒܘܫܐ ܢܛܐܒ ܠܡܢ ܕܣܢܝܩ : ܘܐܝܢܐ ܕܨܒܐ ܕܢܫܒܘܩ
LiberGrad ܕܩܢܐ ܠܡܣܟܢܐ̈ ( 1 ) ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ : ܕܐܢ ܐܘܟܠ ܟܠ ܟܠ ܕܟܐܢܐ̈ ܘܕܙܕܝܩܐ̈ . ܡܐܡܪܐ ܕܬܡܢܝܐ ܕܥܠ ܡܢ ܕܡܘܟܠ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܝ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܘܚܘܒܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܒܝ : ܡܕܡ ܠܐ ܝܬܪܬ : ܗܢܘ ܟܠ ܟܠ ܕܩܢܐ ܠܡܣܟܢܐ̈ ( 1 ) ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ : ܕܐܢ ܐܘܟܠ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܡܛܠ ܐܠܗܐ : ܘܡܣܬܪܩ : ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܠܗ : ܡܢ ܟܠ ܐܡܪ ܫܠܝܚܐ : ܐܠܐ ܡܕܡ ܪܒܘܬܐ ܡܥܠ ܬܡܢ . ܐܝܢܐ ܠܡ ܕܡܘܟܠ
LiberGrad ܕܩܢܐ : ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܗ ܚܘܒܐ ܗܘ ܡܟܝܟܐ ܕܪܚܡ ܠܩܛܘܠܘܗܝ̈ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܡܛܠ ܐܠܗܐ : ܘܡܣܬܪܩ : ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܠܗ : ܡܢ
LiberGrad ܕܩܢܐ ܠܡܣܟܢܐ̈ : ܐܡܪ ܫܠܝܚܐ : ܐܠܐ ܕܠܐ ܠܡ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܒܐܪܥܐ ܀ ( 3 ) ܠܘ ܗܟܝܠ ܕܠܝܬ ܠܗ ܝܘܬܪܢ ܠܗܘ ܡܢ ܕܡܘܟܠ
LiberGrad ܕܩܢܝܢ . ܘܗܘܝܢ ܣܢܝܩܐ̈ ܒܐܪܥܐ ܡܛܠ ܡܪܢ ܘܠܐ ܐܬܝܢ ܠܗܕܐ ܟܠ : ܘܗܕܐ ܟܠܗ ܡܟܝܟܘܬܐ . ܐܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܡܘܟܠܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈
LiberGrad ܕܩܢܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܡܪܢ ܘܡܚܒܝܢ ܠܗ ܠܡܪܢ ܘܪܚܡܝܢ ܠܗ ܘܠܐ ܗܘܐ ܟܠ ܩܐܡ ܩܕܡ ܒܝܡ ܒܝܘܡ ܕܝܢܐ ܀ ( 5 ) ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܝܬ ܐܢܫ ܕܫܒܩܘ
LiberGrad ܘܡܫܝܢ ܟܠ . ܗܝܡܢܘܬܐ ܓܝܪ ܪܚܡܐ ܠܡܪܢ ܘܠܪܚܡܘܗܝ̈ ܟܠ ܝܕܥܬܐ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ : ܗܝ ܕܙܥܘܪܝܐ ܡܢ ܚܘܒܐ : ܗܘ ܕܡܚܒ
LiberGrad . ܗܝܡܢܘܬܐ ܓܝܪ ܪܚܡܐ ܠܡܪܢ ܘܠܪܚܡܘܗܝ̈ ܘܠܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ : ܟܠ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ : ܗܝ ܕܙܥܘܪܝܐ ܡܢ ܚܘܒܐ : ܗܘ ܕܡܚܒ ܟܠ ܘܡܫܝܢ
LiberGrad ܕܩܢܐ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܀ ܡܐܡܪܐ ܕܬܫܥܐ ܥܠ ܟܐܢܘܬܐ ܘܥܠ ܚܘܒܐ ܟܠ ܠܚܘܒܐ ܘܠܓܡܝܪܘܬܐ ܀ ܫܠܡ ܡܐܡܪܐ ܕܬܡܢܝܐ ܕܥܠ ܡܢ ܕܡܘܟܠ
LiberGrad ܡܗܠܟܝܢ ܗܘܘ : ܘܡܕܡ ܕܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܗܘ ܣܥܪܝܢ ܗܘܘ : ܘܟܕ ܟܠ ܗܘܐ ܠܝܘܕ ܘܠܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ : ܘܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܡܪܝܐ ܐܚܝܕ
LiberGrad ܐܢܫ ܣܦܩ ܕܢܫܡܥ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܗ ܨܒܝܢܗ ܕܡܪܝܐ . ܗܘܬ ܟܠ ܟܠܢܫ ܫܪܪܐ ܕܡܟܝܟܘܬܗ ܘܕܚܘܒܗ ܓܠܝܐܝܬ : ܡܛܠ ܕܠܘ
LiberGrad ܣܝܒܪ ܟܠ ܩܕܡܝܗܘܢ : ܡܛܠ ܟܠ ܐܢܫ ܠܚܘܪܐ ܕܟܠ : ܐܝܟ ܟܠ ܗܢܐ ܚܘܒܐ ܘܡܘܟܟܐ ܘܚܫܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܚܙܝܢ ܕܡܪܐ
LiberGrad ܩܕܡܝܗܘܢ : ܡܛܠ ܟܠ ܐܢܫ ܠܚܘܪܐ ܕܟܠ : ܐܝܟ ܕܢܬܕܡܪܘܢ ܟܠ ܘܡܘܟܟܐ ܘܚܫܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܚܙܝܢ ܕܡܪܐ ܟܠ ܣܝܒܪ
LiberGrad ܐܢܫ ܠܚܘܪܐ ܕܟܠ : ܐܝܟ ܕܢܬܕܡܪܘܢ ܘܢܐܡܪܘܢ : ܕܐܢ ܡܪܢ ܡܛܠ ܟܠ . ܡܛܠ ܕܚܙܝܢ ܕܡܪܐ ܟܠ ܣܝܒܪ ܟܠ ܩܕܡܝܗܘܢ : ܡܛܠ
LiberGrad : ܟܡܐ ܙܕܩ ܠܢ ܕܝܠܢ ܕܢܣܝܒܪ ܡܛܠ ܥܘܠܐ ܕܩܢܘܡܢ : ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܐܝܟ ܕܢܬܕܡܪܘܢ ܘܢܐܡܪܘܢ : ܕܐܢ ܡܪܢ ܡܛܠ ܥܘܠܢ ܕܝܠܢ ܣܝܒܪ
LiberGrad ܐܡܬܝ ܕܡܪܝܐ ܠܐ ܡܫܕܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ : ܒܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܪܚܡ ܟܠ ܘܗܘܝܢ ܗܘܘ ܠܬܚܬ ܡܢ ܟܐܢܘܬܐ . ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ
LiberGrad ܝܘܡ ܘܡܨܥܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ : ܐܢ ܥܛܐ ܐܢܬ ܠܗܘܢ : ܥܛܝܢܝ ܡܢ ܣܦܪܟ ܟܠ : ܐܡܪ ܡܘܫܐ ܒܨܠܘܬܗ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܡܡܪܡܪܝܢ ܗܘܘ ܪܘܚܗ
LiberGrad ܕܛܠܡ : ܘܢܥܒܕ ܕܝܢܐ ܠܢܦܫܗ . ܗܐ ܓܝܪ ܡܢ ܕܪܓܝܙ ܥܠ ܚܒܪܗ : ܟܠ ܗܘ ܡܠܠ ܒܦܘܡܗ ܕܒܝܕ ܗܘ ܕܝܢܐ ܥܙܝܙܐ ܢܬܢܩܡ ܡܢܗ ܕܫܡܥܝ
LiberGrad ܕܥܒܪܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܛܒܐ̈ ܘܒܝܫܐ̈ : ܟܕ ܡܬܪܣܐ ܗܘܐ ܟܠ ܀ ( 8 ) ܐܦ ܐܒܪܗܡ ܪܗܛ ܒܬܪ ܓܡܝܪܘܬܐ : ܟܕ ܡܕܢܚ ܗܘܐ ܚܘܒܗ ܥܠ
LiberGrad ܐܡܬܝ ܕܚܛܐ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܡܢܚ ܗܘܐ ܕܢܫܒܘܩ ܠܗ ܡܪܝܐ : ܒܝܘܡܐ ܟܠ ܕܗܒܝܠ ܡܢ ܐܝܕܝ̈ ܩܐܝܢ : ܡܛܠ ܕܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܫܒܘܩ ܠܗ ܐܢܫ
LiberGrad ܐܡܬܝ ܕܡܪܝܐ ܠܐ ܡܥܒܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܩܛܝܪܐ ܕܢܒܐܫܘܢ ܟܠ ܥܒܕܘ ܗܢܘܢ ܠܟܠܢܫ : ܠܡܢ ܕܐܛܐܒ ܠܗܘܢ ܘܠܡܢ ܕܐܒܐܫ ܠܗܘܢ :
LiberGrad ܕܠܐ ܡܬܓܡܪ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܘܟܢ ܢܦܩ ܡܢ ܥܠܡܐ : ܠܐ ܡܬܓܡܪ ܒܗܘ ܟܠ ܠܚܘܒܐ : ܘܡܢ ܚܘܒܐ ܡܬܥܠܐ ܠܓܡܝܪܘܬܐ ܀ ( 14 ) ܫܪܟܐ ܕܝܢ
LiberGrad ܕܡܬܓܡܪܝܢ ܘܢܦܩܝܢ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܥܒܘܪܐ ܀ ( 15 ) ܝܘܡܢ ܕܝܢ ܟܠ ܢܚܕܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܢܒܝܐ̈ ܘܫܠܝܚܐ̈ : ܘܚܕܝܢ ܥܡܗܘܢ
LiberGrad ܡܝܬ ܡܛܠ ܓܒܝܠܬܗ . ܘܫܡܥܘ ܥܡܡܐ̈ ܒܛܝܠܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܟܠ ܕܢܬܘܒܘܢ ܘܢܐܚܘܢ . ܘܐܬܬܙܝܥܘ ܟܠܗܘܢ ܥܠܡܐ̈ : ܕܡܐܚܐ
LiberGrad ܐܝܟܐ ܕܐܡܪ ܠܟܘܢ : ܦܫܝܩܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܕܢܫܒܩܘܢ ܢܫܝܗܘܢ̈ ܟܠ ܢܫܝܟܘܢ̈ ܘܒܢܝܟܘܢ̈ ܘܩܢܝܢܟܘܢ : ܘܬܘ ܙܠܘ ܐܟܪܙܘܢܝ
LiberGrad ܫܦܝܪܬܐ̈ ܚܠܦ ܣܢܝܬܐ̈ ܘܠܐ ܐܚܕ ܠܗܘܢ ܐܟܬܐ : ܘܠܐ ܗܘܐ ܟܠ ܪܓܠܘܗܝ̈ ܘܒܦܪܙܠܐ̈ ܥܠܬ ܢܦܫܗ : ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ . ܘܦܪܥ ܐܢܘܢ
LiberGrad ܒܛܒܬܐ̈ . ܘܟܕ ܥܢܕ ܗܘܐ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܬܘ ܒܥܝܢ ܡܢܗ : ܟܠ ܘܠܐ ܐܒܐܫ ܠܗܘܢ : ܐܠܐ ܐܛܐܒ ܠܗܘܢ ܘܐܬܢܨܚ ܘܙܟܗ ܠܒܝܫܬܐ
LiberGrad ܨܒܘ ܘܢܚܬܡܘܢ ܟܠ ܟܐܒܝܢ̈ . ܘܦܩܕ ܐܢܘܢ ܕܢܥܒܕܘܢ ܠܟܠܢܫ ܟܠ ܢܬܚܬܡܘܢ ܒܫܡܗܐ̈ ܢܘܟܪܝܐ̈ : ܐܠܐ ܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܢܥܒܕܘܢ
LiberGrad ܟܐܒܝܢ̈ . ܘܦܩܕ ܐܢܘܢ ܕܢܥܒܕܘܢ ܠܟܠܢܫ ܗܘ ܡܕܡ ܕܨܒܝܢ ܟܠ ܢܘܟܪܝܐ̈ : ܐܠܐ ܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܢܥܒܕܘܢ ܟܠ ܨܒܘ ܘܢܚܬܡܘܢ
LiberGrad ܥܡ ܟܠܢܫ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܠܐ ܕܝܢܝܢ ܠܐܢܫ : ܟܠ . ܐܝܟ ܕܩܬ ܗܘ ܦܘܩܕܢܐ : ܕܠܐ ܬܬܚܠܛ ܥܡ ܓܝܪܐ̈ ܒܗܘ : ܕܗܘܝ
LiberGrad ܛܒܬܐ̈ : ܡܢ ܠܡ ܕܡܙܝܓܐ ܬܐܪܬܗ ܒܣܛܢܐ : ܪܢܐ ܛܡܐܘܬܐ ܥܠ ܟܠ ܕܝܢ ܡܢ ܕܕܟܐ ܠܒܗ ܡܢ ܤܛܢܐ : ܠܐ ܪܢܐ ܒܝܫܬܐ ܥܠ ܐܢܫ : ܐܠܐ
LiberGrad ܥܡ ܟܠ : ܘܕܠܐ ܬܬܚܠܛ ܥܡ ܓܝܪܐ̈ : ܕܣܩܘܒܠܗ ܗܘ ܗܘ ܦܘܩܕܢܐ ܟܠ ܩܐܡ ܐܢܬ ܒܗܘ ܙܥܘܪܐ : ܦܫܬ ܠܟ ܡܢ ܗܘ ܪܒܐ . ܬܘܒ ܐܡܪ : ܕܗܘܝ
LiberGrad : ܘܕܠܐ ܬܬܚܠܛ ܥܡ ܓܝܪܐ̈ : ܕܣܩܘܒܠܗ ܗܘ ܗܘ ܦܘܩܕܢܐ ܪܒܐ ܟܠ ܐܢܬ ܒܗܘ ܙܥܘܪܐ : ܦܫܬ ܠܟ ܡܢ ܗܘ ܪܒܐ . ܬܘܒ ܐܡܪ : ܕܗܘܝ ܟܠ ܥܡ
LiberGrad ܥܡ ܟܠ ܘܠܟܠܢܫ ܐܪܬܐ . ܘܙܥܘܪܐ ܐܡܪ : ܕܥܪܘܩ ܡܢ ܠܘܬ ܡܢ ܟܠ ܕܣܩܘܒܠܗ ܗܘ ܗܘ ܦܘܩܕܢܐ ܪܒܐ ܕܗܘ ܙܥܘܪܐ . ܪܒܐ ܐܡܪ : ܕܗܘܝ
LiberGrad ܘܠܟܠܢܫ ܐܪܬܐ . ܘܙܥܘܪܐ ܐܡܪ : ܕܥܪܘܩ ܡܢ ܠܘܬ ܡܢ ܕܟܪܝܗ ܟܠ ܗܘ ܗܘ ܦܘܩܕܢܐ ܪܒܐ ܕܗܘ ܙܥܘܪܐ . ܪܒܐ ܐܡܪ : ܕܗܘܝ ܟܠ ܥܡ
LiberGrad ܟܪܝܗܐ̈ ܡܫܕܪ ܠܘܬ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܘܚܝܠܬܢܐ̈ ܠܘܬ ܟܪܝܗܐ̈ : ܟܠ ܘܥܘܠ ܠܘܬ ܡܢ ܕܐܝܬ ܒܗ ܚܝܠܐ . ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܚܓܝܪ ܠܐ ܢܣܬܚܦ .
LiberGrad ܘܝܕܥܝܢܢ ܕܐܝܬ ܨܠܘܬܐ ܟܣܝܬܐ ܕܠܒܐ ܠܗܘ ܡܢ ܕܐܬܐܣܪ ܒܡܪܢ ܟܠ ܩܢܝܢܢ ܘܝܪܬܘܬܢ ܘܗܝܕܝܢ ܢܛܪܝܢ ܚܢܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܕܡܚܐ
LiberGrad ܓܒܝܗܘܢ̈ : ܘܟܕ ܝܕܥܝܢܢ ܕܥܡܕܝܢ ܓܡܝܪܐ̈ ܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܟܠ ܩܕܝܫܐ̈ ܘܝܫܘܥ ܡܟܗܢ ܘܡܪܚܦ ܩܕܡܝܗܘܢ : ܘܠܥܠ ܡܢܗܘܢ ܘܡܢ
LiberGrad ܘܗܝ ܗܝ ܐܡܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥܡܝܕܐ̈ : ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܡܛܠ ܟܠ ܒܗܕܐ ܥܕܬܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܪܒܐ ܗܝ ܗܝ ܥܕܬܐ ܡܢ
LiberGrad ܕܒܝܫܝܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ . ܘܠܒܪ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܐܡܪܝܢ ܠܗ : ܣܒ ܟܠ ܥܡ ܓܝܪܐ̈ ܘܠܐ ܬܬܚܠܛ ܥܡ ܙܢܝܐ̈ ܘܐܣܘܛܐ̈ ܘܠܝܛܐ̈ ܘܥܡ
LiberGrad ܥܡ ܟܠ ܘܠܐ ܬܐܡܪ ܥܠ ܐܢܫ ܕܐܪܡܝ ܐܘ ܡܣܝܒ ܐܘ ܒܝܫ : ܟܕ ܗܢܐ ܟܠ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܐܡܪܝܢ ܠܗ : ܣܒ ܟܘܪܗܢܐ ܕܟܪܝܗܐ̈ ܘܗܘܝ
LiberGrad ܘܠܐ ܬܐܡܪ ܥܠ ܐܢܫ ܕܐܪܡܝ ܐܘ ܡܣܝܒ ܐܘ ܒܝܫ : ܟܕ ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܟܠ ܫܢܝܢ̈ ܐܡܪܝܢ ܠܗ : ܣܒ ܟܘܪܗܢܐ ܕܟܪܝܗܐ̈ ܘܗܘܝ ܟܠ ܥܡ
LiberGrad : ܘܡܒܛܠ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܫܪܒܐ̈ ܕܠܐ ܫܦܝܪܝܢ ܘܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܠܐ ܟܠ ܡܟܘܢ ܘܡܫܝܢ ܘܡܪܬܐ ܘܡܠܦ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܢܫܦܪܘܢ ܠܡܚܐ
LiberGrad ܐܝܬܝܗ ܘܠܗܘ ܢܘܗܪܐ ܕܦܪܨܘܦܗ ܡܫܒܚܐ ܡܩܒܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܐܡܪ ܟܠ ܠܗܕܐ ܥܕܬܐ ܕܕܢܝܚ ܒܗ ܡܪܢ ܓܠܝܐܝܬ ܡܫܬܘܝܢ : ܕܠܥܠ ܡܢ
LiberGrad ܐܡܬܝ ܕܣܢܝܩܐ : ܗܟܢܐ ܡܡܠܝܐ ܣܘܢܩܢܐ ܕܟܠܢܫ : ܐܝܟ ܕܡܛܝܐ ܟܠ ܕܣܢܝܐ ܗܝ ܠܐܢܫ ܠܐ ܥܒܕܐ : ܘܐܝܟ ܕܨܒܝܐ ܕܐܢܫ ܢܛܐܒ ܠܗ
LiberGrad ܚܪܝܢ . ܘܠܐ ܡܕܓܠ ܘܠܐ ܡܢܚܫ ܐܘ ܩܨܡ ܐܘ ܡܚܪܫ ܐܘ ܐܫܦ : ܘܠܐ ܟܠ ܡܪܦܐ ܠܗ ܘܠܐ ܡܨܥܪ ܠܗ ܠܐܢܫ ܕܚܛܐ ܒܗ . ܘܒܐܝܢ ܘܠܐ ܝܡܐ ܥܠ
LiberGrad ܕܩܢܐ : ܗܘܐ ܐܝܟ ܚܢܘܟ : ܟܕ ܢܫܩܘܠ ܨܠܝܒܐ ܀ ( 5 ) ܡܢ ܕܪܕܐ ܟܠ ܠܡܬܘܫܠܚ : ܐܬܩܕܫ ܘܠܐ ܛܥܡ ܡܘܬܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܢ ܢܣܬܪܩ ܡܢ
LiberGrad ܨܒܘ : ܓܡܝܪܐ̈ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܨܒܐ ܡܪܢ ܐܡܪܝܢ ܒܠܚܘܕ : ܡܛܠ ܟܠ ܒܛܝܒܘܬܐ ܡܣܟܢܐܝܬ . ܟܐܢܐ̈ ܠܐ ܝܡܝܢ ܐܠܐ ܐܝܢ ܘܠܐ ܥܠ
LiberGrad ܡܕܡ ܕܐܠܦ ܐܢܘܢ ܒܝܫܐ : ܐܠܘ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܠܐ ܪܚܡ ܥܠ ܐܕܡ : ܟܠ ܒܝܫܐ : ܟܕ ܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܪܓܬܐ : ܘܣܒܪܘ ܐܕܡ ܘܚܘܐ ܕܗܘܐ
LiberGrad ܕܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ : ܐܝܟ ܕܥܒܕ ܒܪܘܝܐ . ܘܨܒܐ ܐܕܡ ܕܢܡܪܕ ܟܠ : ܘܟܢ ܗܘ ܠܡ ܐܝܬ ܠܗ ܦܘܪܣܐ ܕܬܦܪܘܢ ܬܣܓܘܢ : ܘܬܥܒܕܘܢ
LiberGrad ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܩܠܝܠ ܙܕܝܩܘܬܐ ܐܘ ܩܠܝܠ ܥܘܠܐ : ܚܒܫܬܗ ܗܕܐ ܟܠ ܩܠܝܠ ܐܙܕܕܩܘ ܡܢ ܕܐܪܫܥܘ : ܗܠܝܢ ܠܒܪ ܡܢ ܗܕܐ ܐܢܘܢ ܡܠܬܐ .
LiberGrad ܐܢܫ ܗܟܝܠ ܐܝܟ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܡܬܦܪܥ . ܠܐ ܓܝܪ ܫܘܐ ܩܛܠ ܡܐܐ ܟܠ ܠܐ ܡܛܐ . ܡܢ ܕܚܣܝܪ ܓܝܪ ܚܕܐ : ܙܥܘܪ ܗܘ ܡܢ ܓܡܝܪܐ̈ .
LiberGrad . ܐܦ ܠܐܕܡ ܟܕ ܒܟܐ ܘܒܥܐ ܘܐܬܚܢܢ : ܐܫܬܘܕܝ ܗܘܐ ܠܗ ܕܐܬܐ ܟܠ ܓܝܪ ܕܐܬܐ ܦܪܘܩܐ ܠܥܠܡܐ : ܒܪܘܚܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܘܡܫܝܢ
LiberGrad : ܠܝܬ ܕܩܕܡ ܠܗ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ : ܐܠܐ ܙܘܘܓܐ ܕܐܟܘܬܗ ܐܬܡܟܟ ܟܠ ܒܬܘܠܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܬܗܘܐ ܒܪܘܚ ܘܬܣܬܪܩ ܘܬܬܡܟܟ ܝܬܝܪ ܡܢ
LiberGrad ܟܠܗ ܘܗܐ ܝܪܒܬ ܡܢ ܗܘ ܕܫܒܥܝܢ ܥܠ ܫܒܥ ܫܒܩ ܒܠܚܘܕ . ܐܡܪ ܠܟ ܟܠ ܕܫܒܘܩ ܠܗ ܫܒܥܝܢ ܥܠ ܫܒܥ ܠܡܣܟܠܢܐ : ܠܐ ܬܬܒܥ ܐܢܬ ܣܟܠܘܬܐ
LiberGrad ܐܢܫ ܐܝܟ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܡܬܬܕܝܢ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܩܪܝ ܠܐܝܢܐ ܕܐܟܘܬܟ ܟܠ ( 2 ) ܦܫܝܚܐ ܗܝ ܕܝܢ ܣܟܠܘܬܐ ܡܢ ܣܟܠܘܬܐ : ܘܓܗܢܐ ܡܢ ܓܗܢܐ .