simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܐܡܝܢܐܝܬ : ܡܢ ܟܠ ܕܚܙܐ ܒܗ ܩܠܝܠ
LiberGrad ܡܥܠܝ ܗܘ ܘܠܘ ܟܠ ܐܢܫ ܣܠܩ ܠܗ
LiberGrad ܫܘܠܛܢܗ ܕܡܪܝܐ ܐܚܝܕ ܟܠ : ܘܐܛܐܒ ܠܛܒܐ̈
LiberGrad ( 2 ) ܟܠ ܓܝܪ ܕܒܪ ܐܕܡ
LiberGrad ܕܡܝܬܪ ܡܢܟ ܘܗܘܝ ܟܠ ܥܡ ܟܠ .
LiberGrad ( 24 ) ܟܠ ܗܟܝܠ ܕܫܡܫܘܗ ܒܪܘܚ
LiberGrad ܕܬܗܘܘܢ ܟܠ ܥܡ ܟܠ : ܘܥܡ ܟܠܢܫ
LiberGrad ܘܡܢ ܙܢܝܬܐ̈ ܘܡܢ ܟܠ ܕܙܠܝܠ ܘܦܩܩ ܘܒܝܫ
LiberGrad ܟܠ ܨܒܘ ܘܢܚܬܡܘܢ ܟܠ ܟܐܒܝܢ̈ . ܘܦܩܕ
LiberGrad ܡܢ ܒܝܫܐ ܘܫܒܩ ܟܠ ܕܒܐܪܥܐ ܘܚܐܪ ܒܫܡܝܐ
LiberGrad ܥܡ ܟܠ . ܟܠ ܕܠܐ ܠܡ ܪܕܐ
LiberGrad ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܟܠ ܐܢܫ . ܪܘܚܐ
LiberGrad : ܘܫܘܚܕܐ ܥܠ ܟܠ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘ ܠܐ
LiberGrad ܕܡܚܒ ܟܠ ܘܡܫܝܢ ܟܠ . ܗܝܡܢܘܬܐ ܓܝܪ
LiberGrad ܠܐ ܡܬܦܪܩ ܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܒܐܪܥܐ :
LiberGrad ܓܢܒܘ ܘܐܝܟܐ ܥܒܕܘ ܟܠ ܒܝܫܢ̈ : ܘܟܣܝ
LiberGrad ܘܡܠܝܗܝ ܠܒܗ ܡܢ ܟܠ ܒܝܫܢ̈ ܘܥܒܕܗ ܐܚܪܢܝܐܝܬ
LiberGrad ܒܝܫܐ ܘܢܐܒܕܘܢ ܠܗܘܢ ܟܠ ܟܠܗ . ܡܛܠ
LiberGrad : ܕܗܘܐ ܥܡ ܟܠ ܛܒܐ : ܘܡܟܝܟܐܝܬ
LiberGrad ) ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܟܠ ܕܠܐ ܡܬܓܡܪ ܒܗܢܐ