simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܕܟܪܝܗܐ ܡܙܕܛܡ ܥܠ ܟܠ ܡܐܟܠܢ̈ : ܗܟܢ
LiberGrad ܐܡܝܢܐܝܬ : ܡܢ ܟܠ ܕܚܙܐ ܒܗ ܩܠܝܠ
LiberGrad ܒܐܦܘܗܝ̈ : ܘܡܢ ܟܠ ܕܒܝܫ ܡܬܦܪܩܝܢ ܘܨܝܡܝܢ
LiberGrad ܠܫܦܝܪܬܐ̈ : ܒܥܠܬ ܟܠ ܡܠܐ̈ ܣܢܝܬܐ̈ ܐܡܪܝܢ
LiberGrad ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܠ ܥܡ ܟܠܢܫ ܕܠܟܠܢܫ
LiberGrad ܡܦܣ ܠܗܘܢ ܕܢܗܘܘܢ ܟܠ ܥܡ ܟܠܢܫ :
LiberGrad ܕܡܣܟܠ ܘܒܥܐ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܕܚܙܐ ܠܗ
LiberGrad ܢܦܠ ܐܢܬ : ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܡܒܐܫ ܐܢܬ
LiberGrad ܕܟܠ : ܕܒܪܐ ܟܠ ܘܐܚܝܕ ܟܠ :
LiberGrad ܕܒܪܐ ܟܠ ܘܐܚܝܕ ܟܠ : ܘܟܠ ܡܕܡ
LiberGrad ܡܫܪܐ ܡܠܟܐ ܕܢܡܠܝܘܗܝ ܟܠ ܛܒܬܐ̈ ܟܠܝܘܡ ܒܝܘܡ
LiberGrad ܒܗ ܟܠܝܘܡ ܒܝܘܡ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܬܓܪ .
LiberGrad ܕܐܡܟ ܢܦܫܗ ܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܒܐܪܥܐ :
LiberGrad ܘܣܪܩ ܢܦܫܗ ܡܢ ܟܠ ܕܩܢܐ ܘܢܫܩ ܪܓܠܐ̈
LiberGrad ܘܗܟܢ ܝܪܒ ܘܫܡܢ ܟܠ ܝܘܡ : ܘܡܬܦܢܩ
LiberGrad ( 2 ) ܟܠ ܓܝܪ ܕܒܪ ܐܕܡ
LiberGrad ܠܒܟ ܘܚܝܠܟ ܘܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܟ .
LiberGrad ܐܘ ܐܢ ܐܒܕ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܢ :
LiberGrad ܘܩܛܠܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܟܠ ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܕܡܚܒܠܝܢ
LiberGrad 14 ) ܥܠ ܟܠ ܢܣܝܘܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܡܢ