simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܓܒܝܗܘܢ̈ : ܘܟܕ ܝܕܥܝܢܢ ܕܥܡܕܝܢ ܓܡܝܪܐ̈ ܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܟܠ ܩܕܝܫܐ̈ ܘܝܫܘܥ ܡܟܗܢ ܘܡܪܚܦ ܩܕܡܝܗܘܢ : ܘܠܥܠ ܡܢܗܘܢ ܘܡܢ
LiberGrad ܕܒܝܫ ܘܣܢܐ : ܥܐܠ ܠܓܢܘܢܗ ܕܡܠܟܘܬܐ . ܐܦ ܥܡܠܐ ܓܝܪ ܘܨܦܬܐ ܟܠ : ܗܟܢܐ ܡܐ ܕܐܘܦܝܬ ܡܢܗ ܚܛܝܬܐ ܗܝ ܘܦܐܪܝܗ̈ ܕܐܝܬܝܗܘܢ
LiberGrad ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܩܠܝܠ ܙܕܝܩܘܬܐ ܐܘ ܩܠܝܠ ܥܘܠܐ : ܚܒܫܬܗ ܗܕܐ ܟܠ ܩܠܝܠ ܐܙܕܕܩܘ ܡܢ ܕܐܪܫܥܘ : ܗܠܝܢ ܠܒܪ ܡܢ ܗܕܐ ܐܢܘܢ ܡܠܬܐ .
LiberGrad ܕܩܢܐ ܠܡܣܟܢܐ̈ ( 1 ) ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ : ܕܐܢ ܐܘܟܠ ܟܠ ܟܠ ܕܟܐܢܐ̈ ܘܕܙܕܝܩܐ̈ . ܡܐܡܪܐ ܕܬܡܢܝܐ ܕܥܠ ܡܢ ܕܡܘܟܠ
LiberGrad ܚܪܝܢ . ܘܠܐ ܡܕܓܠ ܘܠܐ ܡܢܚܫ ܐܘ ܩܨܡ ܐܘ ܡܚܪܫ ܐܘ ܐܫܦ : ܘܠܐ ܟܠ ܡܪܦܐ ܠܗ ܘܠܐ ܡܨܥܪ ܠܗ ܠܐܢܫ ܕܚܛܐ ܒܗ . ܘܒܐܝܢ ܘܠܐ ܝܡܐ ܥܠ
LiberGrad ܐܢܫ ܥܒܕ ܥܒܕܐ̈ ܕܫܘܝܢ ܠܗ ܠܗܕܐ ܡܠܬܐ . ܡܢ ܕܠܐ ܠܡ ܫܩܠ ܟܠ ܕܐܡܪ ܡܪܢ : ܕܠܗܕܐ ܡܠܬܐ ܠܘ ܟܠܢܫ ܣܦܩ ܠܗ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܡ ܠܘ
LiberGrad ܐܡܬܝ ܕܡܒܐܫ ܐܢܬ ܠܐܢܫ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܕܒܥܐ ܐܢܬ ܕܬܗܘܐ ܓܡܝܪܐ ܟܠ ܠܓܡܝܪܘܬܐ ܡܛܐ ܐܢܬ ܟܡܐ ܕܕܐܢ ܐܢܬ ܘܡܢ ܟܐܢܘܬܐ ܢܦܠ ܐܢܬ :
LiberGrad ܕܩܢܐ : ܘܡܣܬܪܩ ܘܡܬܩܕܫ ܘܗܘܐ ܕܠܐ ܨܦܬܐ : ܘܗܘܐ ܪܥܝܢܗ ܟܠ ܥܠܘܗܝ ܘܦܪܩ ܠܗ . ܘܐܢ ܨܐܡ ܡܢ ܠܒܘܫܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ ܘܡܢ
LiberGrad ܡܘܗܒܢ̈ ܩܒܠܘ : ܗܕܐ ܗܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܪܘܚܐ ܦܪܩܠܝܛܐ : ܕܒܗ ܟܠ ܡܬܩܪܝܐ ܥܘܪܒܢܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ : ܘܐܝܬ ܕܡܘܗܒܬܐ ܕܪܒܐ ܡܢ
LiberGrad ܥܡ ܟܠ . ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܝܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܩܫܝܢ ܡܢ ܕܚܘܒܐ ܘܥܪܩܝܢ ܟܠ ܓܝܪ ܕܚܘܒܐ ܡܟܝܟܝܢ ܐܢܘܢ ܡܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ : ܘܗܘܝܢ
LiberGrad . ܗܝܡܢܘܬܐ ܓܝܪ ܪܚܡܐ ܠܡܪܢ ܘܠܪܚܡܘܗܝ̈ ܘܠܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ : ܟܠ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ : ܗܝ ܕܙܥܘܪܝܐ ܡܢ ܚܘܒܐ : ܗܘ ܕܡܚܒ ܟܠ ܘܡܫܝܢ
LiberGrad ܡܕܡ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܥܢܕ ܐܢܬ ܡܢ ܗܢܐ ܥܠܡܐ : ܛܥܝܢ ܠܗ ܟܠ ܩܕܝܫܬܐ ܕܒܪܐ ܗܘܝܬ . ܘܐܢܐ ܐܠܒܫ ܕܡܘܬܟ ܘܐܚܘܐ ܐܢܘܢ
LiberGrad ܕܙܠܝܠ ܘܦܩܩ ܘܒܝܫ ܒܝܫ ܡܗܠܟ . ܘܠܐ ܬܩܦ ܠܠܝܛܐ̈ ܐܘ ܟܠ ܠܐ ܬܐܙܠ . ܘܐܙܕܗܪ ܡܢ ܡܟܣܐ̈ ܘܡܢ ܚܛܝܐ̈ ܘܡܢ ܙܢܝܬܐ̈ ܘܡܢ
LiberGrad ܗܟܝܠ ܕܫܡܫܘܗ ܒܪܘܚ ܠܗܕܐ ܝܘܕ ܡܢ ܩܕܡܝܐ̈ : ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܟܠ : ܕܡܛܠ ܚܘܒܘܗܝ̈ ܕܥܡܐ ܕܝܬܝܩܝ ܕܚܘܒܐ̈ ܐܬܪܫܡܬ ܀ ( 24 )
LiberGrad ܣܝܒܪ ܟܠ ܩܕܡܝܗܘܢ : ܡܛܠ ܟܠ ܐܢܫ ܠܚܘܪܐ ܕܟܠ : ܐܝܟ ܟܠ ܗܢܐ ܚܘܒܐ ܘܡܘܟܟܐ ܘܚܫܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܚܙܝܢ ܕܡܪܐ
LiberGrad ܥܡ ܟܠ : ܘܕܠܐ ܬܬܚܠܛ ܥܡ ܓܝܪܐ̈ : ܕܣܩܘܒܠܗ ܗܘ ܗܘ ܦܘܩܕܢܐ ܟܠ ܩܐܡ ܐܢܬ ܒܗܘ ܙܥܘܪܐ : ܦܫܬ ܠܟ ܡܢ ܗܘ ܪܒܐ . ܬܘܒ ܐܡܪ : ܕܗܘܝ
LiberGrad ܥܡ ܟܠ ܐܢܫ ܘܐܠܦ ܠܟܠܢܫ ܕܠܟܠܢܫ ܬܐܬܪ . ܫܒܝܠܐ ܕܝܢ ܕܡܣܛܐ ܟܠ ܡܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܒܝܫܐ̈ ܀ ( 26 ) ܐܘܪܚܐ ܓܡܝܪܬܐ ܗܕܐ ܗܝ : ܕܗܘܝ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܗ . ܘܕܬܠܬ ܗܕܐ : ܕܝܐܐ ܠܓܒܪܐ̈ ܕܢܪܝܡܘܢ ܟܠ ܡܛܠ ܬܪܣܝܬܐ ܕܢܦܫܗ ܐܘ ܡܛܠ ܠܒܘܫܐ ܕܦܓܪܗ ܘܕܢܬܦܪܩ ܡܢ
LiberGrad ܕܛܥܡ ܡܘܬܐ . ܣܟܐ : ܐܢ ܬܬܦܚܡ ܟܠܗ ܡܟܝܟܘܬܢ ܥܡ ܕܡܪܢ : ܟܠ : ܕܚܢܢ ܐܝܟ ܟܝܢܢ ܕܐܝܬܝܢ ܡܝܘܬܐ̈ : ܠܘ ܐܝܟ ܗܘ ܟܝܢܐ ܡܚܐ
LiberGrad : ܕܡܨܠܐ ܥܠ ܪܕܘܦܘܗܝ̈ ܘܥܠ ܩܛܘܠܘܗܝ̈ : ܐܠܐ ܠܫܦܝܪܐ̈ ܠܡ ܟܠ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܫܡܘܥܝܗܘܢ̈ ܚܝܠܗ ܕܚܘܒܐ ܗܘ ܡܚܒ ܟܠ ܘܡܫܝܢ