simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܕܐܬܒܪܝ : ܐܠܐ ܐܡܪ ܗܘܐ : ܕܟܠ ܕܒܪܐ ܫܦܝܪ : ܠܒܪ ܡܢ ܤܛܢܐ : ܟܠ ܐܠܗܐ : ܗܐ ܛܒ ܫܦܝܪ : ܘܡܝܬܪ ܒܟܝܢ ܒܪܝܬܗ ܟܠܡܕܡ ܠܓܢܣܗ :
LiberGrad ܐܡܬܝ ܕܡܪܝܐ ܠܐ ܡܥܒܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܩܛܝܪܐ ܕܢܒܐܫܘܢ ܟܠ ܥܒܕܘ ܗܢܘܢ ܠܟܠܢܫ : ܠܡܢ ܕܐܛܐܒ ܠܗܘܢ ܘܠܡܢ ܕܐܒܐܫ ܠܗܘܢ :
LiberGrad ܡܕܡ ܕܒܝܫ ܘܢܟܐ ܠܒܪܢܫܐ ܐܘ ܡܥܝܩ ܠܟܠ ܕܐܝܬ ܒܗ ܢܦܫܐ ܀ ( 4 ) ܟܠ ܕܡܬܚܙܐ ܠܥܝܢܐ̈ ܕܒܣܪܐ : ܗܟܢܐ ܐܝܬ ܣܩܘܒܠܐ ܠܟܐܢܘܬܐ :
LiberGrad ܨܒܘ ܕܢܫܐܠܘܢ ܒܨܠܘܬܐ ܘܢܗܝܡܢܘܢ ܟܕ ܢܛܪܝܢ ܡܠܝ̈ : ܟܠ ܡܪܢ : ܕܐܢ ܬܪܝܢ̈ ܡܢܟܘܢ ܢܫܬܘܘܢ ܒܐܪܥܐ ܘܢܛܪܘܢ ܡܠܝ̈ :
LiberGrad ܡܢ ܕܪܓܝܓ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܕܡ ܕܢܫܡܫ ܒܫܡܝܐ ܒܪܘܚ : ܡܢܕܪܝܫ ܟܠ : ܕܠܐ ܢܐܒܕܘܢ ܠܗܘܢ ܟܠܟܠܗ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܗܐ ܡܢ ܕܐܬܪܥܝ ܡܪܢ :
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܢ : ܐܘ ܐܢ ܗܘܝܢ̈ ܢܫܝܢ̈ ܥܩܪܢ̈ ܫܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ : ܟܠ ܚܢܢ ܟܠܢ : ܐܘ ܡܬܟܐܒܝܢ ܚܢܢ ܥܕܡܐ ܠܡܦܩܢܢ : ܐܘ ܐܢ ܐܒܕ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܝ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܘܚܘܒܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܒܝ : ܡܕܡ ܠܐ ܝܬܪܬ : ܗܢܘ ܟܠ ܟܠ ܕܩܢܐ ܠܡܣܟܢܐ̈ ( 1 ) ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ : ܕܐܢ ܐܘܟܠ
LiberGrad ܡܢ ܕܠܐ ܠܐܐ ܒܦܘܠܚܢܐ ܕܩܘܫܬܐ : ܒܪܓܝܓܬܐ̈ ܕܣܢܝܢ̈ ܪܡܐ ܟܠ ܒܐܪܥܐ : ܐܘ ܥܒܪܘ ܗܢܘܢ ܘܫܒܩܘܢ ܠܢ ܒܐܪܥܐ ܀ ( 17 ) ܐܚܝ̈
LiberGrad . ܘܕܬܕܥ ܠܟ ܕܗܕܐ ܗܟܢܐ ܗܝ : ܚܙܝ ܕܡܢ ܝܘܡܐ ܕܐܘܕܝܘ ܠܐ ܟܠ . ܘܒܗܕܐ ܪܕܐ ܐܢܘܢ : ܥܕܡܐ ܕܐܘܕܝܘ ܕܡܪܝܐ ܗܘ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
LiberGrad ܡܗܠܟܝܢ ܗܘܘ : ܘܡܕܡ ܕܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܗܘ ܣܥܪܝܢ ܗܘܘ : ܘܟܕ ܟܠ ܗܘܐ ܠܝܘܕ ܘܠܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ : ܘܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܡܪܝܐ ܐܚܝܕ
LiberGrad ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ : ܕܡܠܠ ܡܪܝܐ ܥܡ ܡܘܫܐ ܐܦܝܢ̈ ܠܘܩܒܠ ܐܦܝܢ̈ ܟܠ : ܘܗܝܕܝܢ ܝܕܥ ܕܢܫܡܫ ܒܪܘܚ ܘܢܚܙܐ ܫܘܒܚܗ ܕܡܪܝܐ ܐܚܝܕ
LiberGrad : ܘܐܛܐܒ ܠܛܒܐ̈ ܘܐܒܐܫ ܠܒܝܫܐ̈ ܡܐ ܕܗܘܝܬ ܐܝܬܝܐ ܘܠܐ ܟܠ : ܘܒܪܝ ܠܟ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܟܐ ܕܠܝܬ ܫܘܠܛܢܗ ܕܡܪܝܐ ܐܚܝܕ
LiberGrad . ܘܕܠܐ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܐܬܒܪܝܘ : ܗܢܘ ܕܝܢ : ܠܐ ܢܣܝܡ ܟܠ ܗܘܬ ܥܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ܒܐܪܥܐ ܠܬܚܬ ܡܢܗ ܒܚܝܠܗ ܕܡܪܢ ܐܚܝܕ
LiberGrad ܐܢܫ . ܪܘܚܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܡܨܥܪܝܢ : ܕܡܫܘܝܢ ܕܝܬܩܐ ܕܡܪܢ ܥܡ ܟܠ ܦܘܠܘܣ : ܕܘܝ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܫܒܝܢ ܕܝܬܩܐ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ
LiberGrad ܐܝܟܐ ܕܐܡܪ ܠܟܘܢ : ܦܫܝܩܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܕܢܫܒܩܘܢ ܢܫܝܗܘܢ̈ ܟܠ ܢܫܝܟܘܢ̈ ܘܒܢܝܟܘܢ̈ ܘܩܢܝܢܟܘܢ : ܘܬܘ ܙܠܘ ܐܟܪܙܘܢܝ
LiberGrad ܛܒܬܐ̈ : ܡܢ ܠܡ ܕܡܙܝܓܐ ܬܐܪܬܗ ܒܣܛܢܐ : ܪܢܐ ܛܡܐܘܬܐ ܥܠ ܟܠ ܕܝܢ ܡܢ ܕܕܟܐ ܠܒܗ ܡܢ ܤܛܢܐ : ܠܐ ܪܢܐ ܒܝܫܬܐ ܥܠ ܐܢܫ : ܐܠܐ
LiberGrad ܫܪܒܐ̈ ܕܝܗܒܐ ܛܝܒܘܬܐ ܐܝܟ ܕܠܒܢܝܢܐ ܕܩܢܘܡܟܘܢ . ܠܘ ܟܠ . ܟܠ ܡܠܐ ܠܡ ܣܢܝܐ ܘܒܛܠܐ ܡܢ ܦܘܡܟܘܢ ܠܐ ܬܦܘܩ : ܐܠܐ
LiberGrad ܡܡܠܠܐ ܛܢܦܐ : ܕܡܡܠܠܝܢܢ ܒܦܘܡܐ ܕܫܩܠ ܦܓܪܗ ܘܕܡܗ : ܘܐܡܪ ܟܠ ܥܩܪܢ ܚܢܢ : ܘܢܡܘܣܝܗܘܢ̈ ܠܐ ܥܩܪܢܢ ܀ ( 17 ) ܡܐ ܕܬܒܥ ܐܠܗܐ
LiberGrad ܕܫܡܥ : ܘܝ ܠܘ ܐܝܟ ܕܝܐܐ ܠܐܠܗܐ ܥܒܕ ܦܠܢ : ܕܐܠܗܐ ܐܡܪ ܟܠ ܫܒܘܩ ܠܝ ܘܦܪܥ ܐܢܐ : ܘܐܬܪܚܡ ܥܠܝ . ܘܐܠܐ ܡܬܬܦܝܣ ܠܗ ܐܡܪ
LiberGrad ܡܕܡ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܥܢܕ ܐܢܬ ܡܢ ܗܢܐ ܥܠܡܐ : ܛܥܝܢ ܠܗ ܟܠ ܩܕܝܫܬܐ ܕܒܪܐ ܗܘܝܬ . ܘܐܢܐ ܐܠܒܫ ܕܡܘܬܟ ܘܐܚܘܐ ܐܢܘܢ