simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܕܬܗܘܘܢ ܟܠ ܥܡ ܟܠ : ܘܥܡ ܟܠܢܫ
LiberGrad ܗܢܐ ܟܠ ܥܡ ܟܠ ܗܘܝܢ ܕܠܟܠ ܐܢܫ
LiberGrad ܘܗܘܝ ܟܠ ܥܡ ܟܠ . ܟܠ ܕܠܐ
LiberGrad ܘܗܘܝ ܟܠ ܥܡ ܟܠ ܘܠܐ ܬܐܡܪ ܥܠ
LiberGrad ܘܗܘܝܢ ܟܠ ܥܡ ܟܠ . ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܝܢ
LiberGrad . ܡܟܝܟܘܬܐ ܥܡ ܟܠ ܐܬܬܩܠܬ ܘܗܝ ܢܛܠܬ
LiberGrad ܕܐܡܝܢܝܢ ܡܩܪܒܝܢ ܥܡܗ ܟܠ ܝܘܡ ܟܫܝܪܐܝܬ ܘܙܪܝܪܐܝܬ
LiberGrad : ܘܚܕܝܢ ܥܡܗܘܢ ܟܠ ܕܡܬܓܡܪܝܢ ܘܢܦܩܝܢ ܡܢ
LiberGrad ܩܐܡ ܡܢ ܩܕܡ ܟܠ ܐܢܫ : ܘܕܗܘܐ
LiberGrad ܗܐ ܐܝܟܢܐ ܩܥܐ ܟܠ ܐܢܫ : ܕܠܐ
LiberGrad ܕܡܡܪܡܪܝܢ ܗܘܘ ܪܘܚܗ ܟܠ ܝܘܡ ܘܡܨܥܪܝܢ ܗܘܘ
LiberGrad ܘܗܐ ܗܘܬ ܫܐܠܬܗܘܢ ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܗܘܢ̈ :
LiberGrad ܕܡܢ ܕܠܐ ܫܒܩ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܘܟܘܠ
LiberGrad ܕܠܐ ܠܡ ܫܒܩ ܟܠ ܘܫܩܠ ܨܠܝܒܗ ܘܐܬܐ
LiberGrad ܫܡܐ ܕܝܫܘܥ ܬܟܘܦ ܟܠ ܒܪܘܟ ܘܒܗ ܢܘܕܐ
LiberGrad ܠܡ ܠܐ ܬܩܒܠܘܢ ܟܠ ܝܘܠܦܢܝܢ̈ : ܡܛܠ