simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad : ܘܥܡ ܟܠܢܫ ܬܗܠܟܘܢ . ܗܢܘ ܕܝܢ : ܠܐ ܫܠܝܛ ܠܟܘܢ ܥܕ ܪܒܝܢ ܟܠ ܕܝܢ ܫܠܝܛ ܠܟܘܢ ܟܡܐ ܙܒܢܐ ܕܛܠܝܢ ܐܢܬܘܢ : ܕܬܗܘܘܢ ܟܠ ܥܡ
LiberGrad ܗܘܝܢ ܕܠܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟܢ ܕܥܕܪܐ ܠܗ ܝܕܥܝܢ ܕܢܦܩܕܘܢܝܗܝ . ܟܠ ܘܒܫܪܪܐ ܘܡܫܡܠܝ ܒܐܝܕܥܬܐ ܕܡܪܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܟܠ ܥܡ
LiberGrad . ܟܠ ܕܠܐ ܠܡ ܪܕܐ ܒܥܩܒܬܝ̈ ܘܥܐܠ ܠܒܝܬ ܡܟܣܐ̈ ܘܙܢܝܬܐ̈ ܟܠ ܀ ( 6 ) ܚܫܘܒ ܠܡ ܠܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܡܝܬܪ ܡܢܟ ܘܗܘܝ ܟܠ ܥܡ
LiberGrad ܘܠܐ ܬܐܡܪ ܥܠ ܐܢܫ ܕܐܪܡܝ ܐܘ ܡܣܝܒ ܐܘ ܒܝܫ : ܟܕ ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܟܠ ܫܢܝܢ̈ ܐܡܪܝܢ ܠܗ : ܣܒ ܟܘܪܗܢܐ ܕܟܪܝܗܐ̈ ܘܗܘܝ ܟܠ ܥܡ
LiberGrad . ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܝܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܩܫܝܢ ܡܢ ܕܚܘܒܐ ܘܥܪܩܝܢ ܡܢ ܟܠ ܓܝܪ ܕܚܘܒܐ ܡܟܝܟܝܢ ܐܢܘܢ ܡܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ : ܘܗܘܝܢ ܟܠ ܥܡ
LiberGrad ܐܬܬܩܠܬ ܘܗܝ ܢܛܠܬ . ܬܩܠܗ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܠܡܘܫܐ ܥܡ ܫܬܡܐܐ ܟܠ : ܡܛܠ ܕܡܟܝܟ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܡܟܝܟܘܬܐ ܥܡ
LiberGrad ܝܘܡ ܟܫܝܪܐܝܬ ܘܙܪܝܪܐܝܬ . ܠܐ ܕܝܢ ܢܬܡܬܠ ܒܪܢܫܐ ܬܝܒܐ ܟܠ ܘܟܢ ܙܟܝܢ ܠܗ ܠܚܛܝܬܐ : ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܝܢܝܢ ܡܩܪܒܝܢ ܥܡܗ
LiberGrad ܕܡܬܓܡܪܝܢ ܘܢܦܩܝܢ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܥܒܘܪܐ ܀ ( 15 ) ܝܘܡܢ ܕܝܢ ܟܠ ܢܚܕܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܢܒܝܐ̈ ܘܫܠܝܚܐ̈ : ܘܚܕܝܢ ܥܡܗܘܢ
LiberGrad ܐܢܫ : ܘܕܗܘܐ ܫܐܠ ܒܫܠܡܐ ܕܟܠܢܫ ܩܕܡܝ : ܘܕܗܘܐ ܡܪܟܢ ܪܝܫܗ ܟܠ ܠܡ ܠܩܢܘܡܝ : ܕܐܝܟ ܥܒܕܐ ܢܝܩܪ ܠܟܠܢܫ : ܘܕܗܘܐ ܩܐܡ ܡܢ ܩܕܡ
LiberGrad ܐܢܫ : ܕܠܐ ܡܒܐܫܐ ܟܐܢܘܬܐ . ܘܐܝܢܐ ܕܐܒܐܫ ܠܐܢܫ : ܐܘ ܐܣܟܠ ܟܠ ܟܠܢܫ ܕܠܘ ܟܐܢܐܝܬ ܥܒܕ ܦܠܢ ܐܠܐ ܥܘܠܐܝܬ . ܗܐ ܐܝܟܢܐ ܩܥܐ
LiberGrad ܝܘܡ ܘܡܨܥܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ : ܐܢ ܥܛܐ ܐܢܬ ܠܗܘܢ : ܥܛܝܢܝ ܡܢ ܣܦܪܟ ܟܠ : ܐܡܪ ܡܘܫܐ ܒܨܠܘܬܗ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܡܡܪܡܪܝܢ ܗܘܘ ܪܘܚܗ
LiberGrad ܝܘܡܝ̈ ܚܝܝܗܘܢ̈ : ܡܛܠ ܕܢܛܪܘ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܢ ܘܙܟܘ ܟܠ ܓܝܪ ܡܪܢ ܕܒܥܓܠ ܐܥܒܕ ܬܒܥܬܗܘܢ . ܘܗܐ ܗܘܬ ܫܐܠܬܗܘܢ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܗ ܘܟܘܠ ܕܩܢܐ ܒܐܪܥܐ ܘܠܐܒܘܗܝ ܘܠܐܡܗ ܘܠܐܚܘܗܝ̈ ܟܠ ܒܚܘܒܗ ܡܚܒ ܟܘܠ ܘܡܫܝܢ ܟܠ ܐܝܟ ܕܐܡܪ : ܕܡܢ ܕܠܐ ܫܒܩ
LiberGrad ܘܫܩܠ ܨܠܝܒܗ ܘܐܬܐ ܒܬܪܝ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܕܘܒܪܝ̈ : ܠܐ ܫܘܐ ܠܝ . ܟܠ ܒܗ ܒܘܨܪܐ ܘܠܐ ܥܩܪ ܠܗ : ܠܓܡܝܪܘܬܐ ܠܐ ܡܛܐ . ܡܢ ܕܠܐ ܠܡ ܫܒܩ
LiberGrad ܒܪܘܟ ܘܒܗ ܢܘܕܐ ܟܠ ܠܫܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ . ܘܗܟܢ ܙܕܩ ܠܢ ܟܠ ܡܚܝܢܝܬܐ : ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪ ܦܘܠܘܣ : ܕܒܗܢܐ ܫܡܐ ܕܝܫܘܥ ܬܟܘܦ
LiberGrad ܝܘܠܦܢܝܢ̈ : ܡܛܠ ܕܠܘ ܙܪܥܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܫܘܐ ܀ ( 11 ) ܐܝܬ ܓܝܪ ܟܠ : ܠܐ ܬܠܒܫܘܢ ܦܬܟܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܙܕܗܪܘ ܠܡ ܠܐ ܬܩܒܠܘܢ