simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܐܝܠܝܢ ܕܚܙܐ ܡܪܢ ܥܡܠܗܘܢ ܕܡܬܕܡܝܢ ܒܚܫܘܗܝ̈ ܡܫܕܪ ܠܗܘܢ ܟܠ ܕܟܘ ܀ ܡܐܡܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܕܥܠ ܫܪܒܐ ܕܓܝܣܐ̈ ( 1 )
LiberGrad ܓܝܪ ܕܒܪ ܐܕܡ ܗܘ : ܩܪܝܒܢ ܗܘ ܘܒܪ ܒܣܪܢ . ܘܐܢ ܩܫܐ ܥܪܛܠܝܐ ܟܠ ܡܐ ܕܚܦܝܝ : ܗܟܢܐ ܢܥܒܕ ܗܘ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܒܢܝ̈ ܒܣܪܗ ܀ ( 2 )
LiberGrad ܗܟܝܠ ܕܫܡܫܘܗ ܒܪܘܚ ܠܗܕܐ ܝܘܕ ܡܢ ܩܕܡܝܐ̈ : ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܟܠ : ܕܡܛܠ ܚܘܒܘܗܝ̈ ܕܥܡܐ ܕܝܬܝܩܝ ܕܚܘܒܐ̈ ܐܬܪܫܡܬ ܀ ( 24 )
LiberGrad ܕܫܐܠ ܠܟ ܗܒ ܠܗ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܟ . ܐܢ ܐܪܥܢܝܬܐ̈ ܟܠ ܘܟܠ ܕܢܬܬܪܝܡ ܢܬܡܟܟ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܕ ܢܕܝܕ ܩܕܡ ܐܠܗܐ .
LiberGrad ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܕܡܚܒܠܝܢ : ܢܦܫܗܘܢ ܝܗܒܝܢ ܚܠܦܝܗ : ܘܪܚܡܝܢ ܟܠ . ܗܟܢ ܐܚܕܝܢ ܠܗܝܢ ܚܪܫܐ̈ ܐܝܟ ܣܝܦܐ̈ ܘܩܛܠܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ .
LiberGrad ܐܢܫ ܐܝܟ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܡܬܬܕܝܢ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܩܪܝ ܠܐܝܢܐ ܕܐܟܘܬܟ ܟܠ ( 2 ) ܦܫܝܚܐ ܗܝ ܕܝܢ ܣܟܠܘܬܐ ܡܢ ܣܟܠܘܬܐ : ܘܓܗܢܐ ܡܢ ܓܗܢܐ .
LiberGrad ܐܢܫ ܗܟܝܠ ܐܝܟ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܡܬܦܪܥ . ܠܐ ܓܝܪ ܫܘܐ ܩܛܠ ܡܐܐ ܟܠ ܠܐ ܡܛܐ . ܡܢ ܕܚܣܝܪ ܓܝܪ ܚܕܐ : ܙܥܘܪ ܗܘ ܡܢ ܓܡܝܪܐ̈ .
LiberGrad ܡܢ ܗܟܝܠ ܕܨܝܡ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܡܐܟܠܬܐ̈ : ܘܥܒܪ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܟܠ ܐܢܫܐ ܕܢܨܘܡܘܢ ܘܢܬܥܕܪܘܢ ܘܢܬܡܟܟܘܢ ܘܢܬܝܬܪܘܢ .
LiberGrad ܕܠܛܫ ܡܓܠܗ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ : ܘܥܒܕܘ ܠܗܘܢ ܣܝܦܐ̈ : ܘܐܩܝܡܘ ܟܠ ܘܚܒܠ ܟܠܒܣܪ ܐܘܪܚܗ : ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܩܕܡܝܬܐ ܐܦ ܝܘܡܢܐ .
LiberGrad ܕܠܐ ܠܡ ܪܕܐ ܒܥܩܒܬܝ̈ ܘܥܐܠ ܠܒܝܬ ܡܟܣܐ̈ ܘܙܢܝܬܐ̈ ܘܡܠܦ ܟܠ ܀ ( 6 ) ܚܫܘܒ ܠܡ ܠܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܡܝܬܪ ܡܢܟ ܘܗܘܝ ܟܠ ܥܡ ܟܠ .
LiberGrad ܠܡ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܠܒܪܐ ܪܘܓܙܗ ܕܐܠܗܐ ܢܩܘܐ ܥܠܘܗܝ . ܐܡܪ ܟܠ : ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܠܢ ܒܝܘܡܐ ܕܕܝܢܐ : ܐܝܟ ܕܠܐ ܐܬܛܦܝܣܢ ܠܗ .
LiberGrad ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܩܠܝܠ ܙܕܝܩܘܬܐ ܐܘ ܩܠܝܠ ܥܘܠܐ : ܚܒܫܬܗ ܗܕܐ ܟܠ ܩܠܝܠ ܐܙܕܕܩܘ ܡܢ ܕܐܪܫܥܘ : ܗܠܝܢ ܠܒܪ ܡܢ ܗܕܐ ܐܢܘܢ ܡܠܬܐ .
LiberGrad ܡܠܐ ܠܡ ܣܢܝܐ ܘܒܛܠܐ ܡܢ ܦܘܡܟܘܢ ܠܐ ܬܦܘܩ : ܐܠܐ ܟܠ ܫܪܒܐ̈ ܟܠ ܒܓܘܚܟܐ ܘܒܫܥܝܐ : ܘܒܫܘܥܝܬܐ̈ ܘܒܫܪܒܐ̈ ܕܠܐ ܡܬܒܥܝܢ .
LiberGrad ܟܪܝܗܐ̈ ܡܫܕܪ ܠܘܬ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܘܚܝܠܬܢܐ̈ ܠܘܬ ܟܪܝܗܐ̈ : ܟܠ ܘܥܘܠ ܠܘܬ ܡܢ ܕܐܝܬ ܒܗ ܚܝܠܐ . ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܚܓܝܪ ܠܐ ܢܣܬܚܦ .
LiberGrad ܕܐܫܟܚ ܠܡ ܢܦܫܗ ܢܘܒܕܝܗ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܢܚܣܠܝܗ ܘܢܨܝܡܝܗ ܡܢ ܟܠ ܠܝ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܡܢ ܕܠܐ ܪܚܡ ܚܝܘܗܝ̈ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܥܒܘܪܐ .
LiberGrad ܕܢܡܟ ܠܡ ܢܦܫܗ ܢܬܬܪܝܡ ܘܟܠ ܕܢܬܬܪܝܡ ܢܬܡܟܟ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܕ ܟܠ ܕܣܢܝܩ ܥܠܝ : ܠܐ ܗܘܐ ܠܝ ܬܠܡܝܕܐ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܪܒܐ .
LiberGrad ܫܥܝܢ̈ ܕܡܪܢ ܐܢܘܢ : ܘܡܪܢ ܒܗܘܢ ܗܘ . ܡܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܥܒܕ ܘܠܐ ܟܠ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܢܫܐ ܕܗܟܢܐ ܐܢܘܢ :
LiberGrad ܐܡܬܝ ܕܡܒܐܫ ܐܢܬ ܠܐܢܫ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܕܒܥܐ ܐܢܬ ܕܬܗܘܐ ܓܡܝܪܐ ܟܠ ܠܓܡܝܪܘܬܐ ܡܛܐ ܐܢܬ ܟܡܐ ܕܕܐܢ ܐܢܬ ܘܡܢ ܟܐܢܘܬܐ ܢܦܠ ܐܢܬ :
LiberGrad ܕܠܐ ܬܐܒ ܒܚܝܘܗܝ̈ ܘܥܪܩ ܡܢ ܒܝܫܬܐ . ܐܝܟܐ ܚܙܐ ܠܟ ܐܢܫ ܟܠ : ܘܠܐ ܥܒܕܝ̈ ܒܝܫܬܐ ܫܠܝܢ : ܘܣܝܦܝܢ ܟܠܗܘܢ ܚܕ ܒܚܕ :
LiberGrad ܛܒܬܐ̈ ܥܒܕ : ܘܡܬܪܥܐ ܥܠ ܟܠܢܫ ܛܒܬܐ̈ : ܥܠ ܛܒܐ̈ ܘܥܠ ܟܠ ܡܢ ܡܪܢ ܘܐܬܡܠܝ ܡܢ ܪܘܚܗ : ܘܡܢ ܕܐܬܡܠܝ ܡܢ ܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ :
LiberGrad ܕܐܬܒܪܝ : ܐܠܐ ܐܡܪ ܗܘܐ : ܕܟܠ ܕܒܪܐ ܫܦܝܪ : ܠܒܪ ܡܢ ܤܛܢܐ : ܟܠ ܐܠܗܐ : ܗܐ ܛܒ ܫܦܝܪ : ܘܡܝܬܪ ܒܟܝܢ ܒܪܝܬܗ ܟܠܡܕܡ ܠܓܢܣܗ :
LiberGrad ܐܡܬܝ ܕܡܪܝܐ ܠܐ ܡܥܒܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܩܛܝܪܐ ܕܢܒܐܫܘܢ ܟܠ ܥܒܕܘ ܗܢܘܢ ܠܟܠܢܫ : ܠܡܢ ܕܐܛܐܒ ܠܗܘܢ ܘܠܡܢ ܕܐܒܐܫ ܠܗܘܢ :
LiberGrad ܡܕܡ ܕܒܝܫ ܘܢܟܐ ܠܒܪܢܫܐ ܐܘ ܡܥܝܩ ܠܟܠ ܕܐܝܬ ܒܗ ܢܦܫܐ ܀ ( 4 ) ܟܠ ܕܡܬܚܙܐ ܠܥܝܢܐ̈ ܕܒܣܪܐ : ܗܟܢܐ ܐܝܬ ܣܩܘܒܠܐ ܠܟܐܢܘܬܐ :
LiberGrad ܨܒܘ ܕܢܫܐܠܘܢ ܒܨܠܘܬܐ ܘܢܗܝܡܢܘܢ ܟܕ ܢܛܪܝܢ ܡܠܝ̈ : ܟܠ ܡܪܢ : ܕܐܢ ܬܪܝܢ̈ ܡܢܟܘܢ ܢܫܬܘܘܢ ܒܐܪܥܐ ܘܢܛܪܘܢ ܡܠܝ̈ :
LiberGrad ܡܢ ܕܪܓܝܓ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܕܡ ܕܢܫܡܫ ܒܫܡܝܐ ܒܪܘܚ : ܡܢܕܪܝܫ ܟܠ : ܕܠܐ ܢܐܒܕܘܢ ܠܗܘܢ ܟܠܟܠܗ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܗܐ ܡܢ ܕܐܬܪܥܝ ܡܪܢ :
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܢ : ܐܘ ܐܢ ܗܘܝܢ̈ ܢܫܝܢ̈ ܥܩܪܢ̈ ܫܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ : ܟܠ ܚܢܢ ܟܠܢ : ܐܘ ܡܬܟܐܒܝܢ ܚܢܢ ܥܕܡܐ ܠܡܦܩܢܢ : ܐܘ ܐܢ ܐܒܕ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܝ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܘܚܘܒܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܒܝ : ܡܕܡ ܠܐ ܝܬܪܬ : ܗܢܘ ܟܠ ܟܠ ܕܩܢܐ ܠܡܣܟܢܐ̈ ( 1 ) ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ : ܕܐܢ ܐܘܟܠ
LiberGrad ܡܢ ܕܠܐ ܠܐܐ ܒܦܘܠܚܢܐ ܕܩܘܫܬܐ : ܒܪܓܝܓܬܐ̈ ܕܣܢܝܢ̈ ܪܡܐ ܟܠ ܒܐܪܥܐ : ܐܘ ܥܒܪܘ ܗܢܘܢ ܘܫܒܩܘܢ ܠܢ ܒܐܪܥܐ ܀ ( 17 ) ܐܚܝ̈
LiberGrad . ܘܕܬܕܥ ܠܟ ܕܗܕܐ ܗܟܢܐ ܗܝ : ܚܙܝ ܕܡܢ ܝܘܡܐ ܕܐܘܕܝܘ ܠܐ ܟܠ . ܘܒܗܕܐ ܪܕܐ ܐܢܘܢ : ܥܕܡܐ ܕܐܘܕܝܘ ܕܡܪܝܐ ܗܘ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
LiberGrad ܡܗܠܟܝܢ ܗܘܘ : ܘܡܕܡ ܕܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܗܘ ܣܥܪܝܢ ܗܘܘ : ܘܟܕ ܟܠ ܗܘܐ ܠܝܘܕ ܘܠܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ : ܘܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܡܪܝܐ ܐܚܝܕ
LiberGrad ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ : ܕܡܠܠ ܡܪܝܐ ܥܡ ܡܘܫܐ ܐܦܝܢ̈ ܠܘܩܒܠ ܐܦܝܢ̈ ܟܠ : ܘܗܝܕܝܢ ܝܕܥ ܕܢܫܡܫ ܒܪܘܚ ܘܢܚܙܐ ܫܘܒܚܗ ܕܡܪܝܐ ܐܚܝܕ
LiberGrad : ܘܐܛܐܒ ܠܛܒܐ̈ ܘܐܒܐܫ ܠܒܝܫܐ̈ ܡܐ ܕܗܘܝܬ ܐܝܬܝܐ ܘܠܐ ܟܠ : ܘܒܪܝ ܠܟ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܝܟܐ ܕܠܝܬ ܫܘܠܛܢܗ ܕܡܪܝܐ ܐܚܝܕ
LiberGrad . ܘܕܠܐ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܐܬܒܪܝܘ : ܗܢܘ ܕܝܢ : ܠܐ ܢܣܝܡ ܟܠ ܗܘܬ ܥܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ܒܐܪܥܐ ܠܬܚܬ ܡܢܗ ܒܚܝܠܗ ܕܡܪܢ ܐܚܝܕ
LiberGrad ܐܢܫ . ܪܘܚܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܡܨܥܪܝܢ : ܕܡܫܘܝܢ ܕܝܬܩܐ ܕܡܪܢ ܥܡ ܟܠ ܦܘܠܘܣ : ܕܘܝ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܫܒܝܢ ܕܝܬܩܐ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ
LiberGrad ܐܝܟܐ ܕܐܡܪ ܠܟܘܢ : ܦܫܝܩܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܕܢܫܒܩܘܢ ܢܫܝܗܘܢ̈ ܟܠ ܢܫܝܟܘܢ̈ ܘܒܢܝܟܘܢ̈ ܘܩܢܝܢܟܘܢ : ܘܬܘ ܙܠܘ ܐܟܪܙܘܢܝ
LiberGrad ܛܒܬܐ̈ : ܡܢ ܠܡ ܕܡܙܝܓܐ ܬܐܪܬܗ ܒܣܛܢܐ : ܪܢܐ ܛܡܐܘܬܐ ܥܠ ܟܠ ܕܝܢ ܡܢ ܕܕܟܐ ܠܒܗ ܡܢ ܤܛܢܐ : ܠܐ ܪܢܐ ܒܝܫܬܐ ܥܠ ܐܢܫ : ܐܠܐ
LiberGrad ܫܪܒܐ̈ ܕܝܗܒܐ ܛܝܒܘܬܐ ܐܝܟ ܕܠܒܢܝܢܐ ܕܩܢܘܡܟܘܢ . ܠܘ ܟܠ . ܟܠ ܡܠܐ ܠܡ ܣܢܝܐ ܘܒܛܠܐ ܡܢ ܦܘܡܟܘܢ ܠܐ ܬܦܘܩ : ܐܠܐ
LiberGrad ܡܡܠܠܐ ܛܢܦܐ : ܕܡܡܠܠܝܢܢ ܒܦܘܡܐ ܕܫܩܠ ܦܓܪܗ ܘܕܡܗ : ܘܐܡܪ ܟܠ ܥܩܪܢ ܚܢܢ : ܘܢܡܘܣܝܗܘܢ̈ ܠܐ ܥܩܪܢܢ ܀ ( 17 ) ܡܐ ܕܬܒܥ ܐܠܗܐ
LiberGrad ܕܫܡܥ : ܘܝ ܠܘ ܐܝܟ ܕܝܐܐ ܠܐܠܗܐ ܥܒܕ ܦܠܢ : ܕܐܠܗܐ ܐܡܪ ܟܠ ܫܒܘܩ ܠܝ ܘܦܪܥ ܐܢܐ : ܘܐܬܪܚܡ ܥܠܝ . ܘܐܠܐ ܡܬܬܦܝܣ ܠܗ ܐܡܪ
LiberGrad ܡܕܡ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܥܢܕ ܐܢܬ ܡܢ ܗܢܐ ܥܠܡܐ : ܛܥܝܢ ܠܗ ܟܠ ܩܕܝܫܬܐ ܕܒܪܐ ܗܘܝܬ . ܘܐܢܐ ܐܠܒܫ ܕܡܘܬܟ ܘܐܚܘܐ ܐܢܘܢ
LiberGrad ܫܦܝܪܬܐ̈ ܚܠܦ ܣܢܝܬܐ̈ ܘܠܐ ܐܚܕ ܠܗܘܢ ܐܟܬܐ : ܘܠܐ ܗܘܐ ܟܠ ܪܓܠܘܗܝ̈ ܘܒܦܪܙܠܐ̈ ܥܠܬ ܢܦܫܗ : ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ . ܘܦܪܥ ܐܢܘܢ
LiberGrad ܐܡܬܝ ܕܚܛܐ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܡܢܚ ܗܘܐ ܕܢܫܒܘܩ ܠܗ ܡܪܝܐ : ܒܝܘܡܐ ܟܠ ܕܗܒܝܠ ܡܢ ܐܝܕܝ̈ ܩܐܝܢ : ܡܛܠ ܕܨܒܐ ܗܘܐ ܕܢܫܒܘܩ ܠܗ ܐܢܫ
LiberGrad ܕܐܬܐ ܥܠܝܟ : ܕܓܠܘܬܐ ܘܥܫܘܩܝܐ ܘܛܠܘܡܝܐ : ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܠܟ ܟܠ ܒܟ ܡܚܒܠܐ ܠܟ ܚܛܝܬܐ . ܐܢ ܣܐܡ ܕܝܢ ܒܪܥܝܢܟ ܕܡܣܝܒܪ ܐܢܬ
LiberGrad ܥܡ ܟܠ : ܘܡܬܠܡܕ ܐܢܬ ܚܛܝܐ̈ ܘܙܢܝܬܐ̈ ܘܠܐ ܢܕܐ ܠܟ ܡܢ ܟܠ : ܟܕ ܬܬܠ ܢܦܫܟ ܠܡܢ ܕܒܥܐ ܕܢܩܛܠܟ ܘܢܬܛܓܪ ܒܟ ܘܗܘܐ ܐܢܬ
LiberGrad ܟܠܗ ܠܐ ܡܫܟܚ : ܒܪܡ ܒܡܕܡ ܡܕܡ . ܡܐ ܓܝܪ ܕܐܣܬܪܩܘ ܘܐܬܩܕܫܘ ܟܠ : ܕܡܐ ܕܩܝܡܝܢ ܒܥܡܠܐ ܕܟܐܢܘܬܐ : ܢܥܒܕ ܒܗܘܢ ܨܒܝܢܗ : ܐܦܢ
LiberGrad ܟܠܗ ܡܢ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ : ܘܬܙܟܝܟ ܒܝܫܬܐ ܘܬܗܘܐ ܚܫܠ ܟܠ ܒܝܫܢ̈ ܟܠ ܠܗ ܕܦܠܘܚ ܐܦܢ ܒܐܪܥܢܝܬܐ̈ ܘܥܒܕ ܙܕܩܬܐ̈ . ܠܐ ܬܗܘܐ ܒܛܠ
LiberGrad ܡܕܡ ܕܡܬܬܓܪ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܪܢܫܐ ܡܐ ܕܐܡܟ ܢܦܫܗ ܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܟܠ ܘܐܬܬܟܠ ܥܠܘܗܝ . ܗܝܕܝܢ ܡܫܪܐ ܡܠܟܐ ܠܡܣܡ ܒܗ ܟܠܝܘܡ ܒܝܘܡ
LiberGrad ܕܩܢܝܢ . ܘܗܘܝܢ ܣܢܝܩܐ̈ ܒܐܪܥܐ ܡܛܠ ܡܪܢ ܘܠܐ ܐܬܝܢ ܠܗܕܐ ܟܠ : ܘܗܕܐ ܟܠܗ ܡܟܝܟܘܬܐ . ܐܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܡܘܟܠܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈
LiberGrad ܥܒܕܝܢ ܗܘܝܢ . ܐܠܐ ܨܒܝܢܢ ܕܟܠܢܫ ܢܫܒܘܩ ܠܢ : ܟܕ ܚܢܢ ܕܠܐ ܟܠ ܒܣܪܢ ܛܒܬܐ̈ ܕܥܒܕܝܢ ܗܘܝܢ ܠܢܦܫܢ : ܗܟܢܐ ܠܒܢܝ̈ ܒܣܪܢ
LiberGrad ܡܠܐ̈ ܣܢܝܬܐ̈ ܐܡܪܝܢ ܚܕ ܥܠ ܚܕ : ܘܐܢܬ ܕܐܝܬܝܟ ܡܨܥܝܐ ܟܠ . ܘܐܠܐ ܗܦܟܝܢܢ ܡܠܝܗܘܢ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܠܫܦܝܪܬܐ̈ : ܒܥܠܬ
LiberGrad ܐܢ ܨܒܐ : ܐܦܠܐ ܠܚܛܝܬܐ ܡܫܥܒܕ ܗܘܐ ܕܡܨܠܐ ܗܘܐ ܕܢܬܦܪܩ ܟܠ ܐܬܓܡܪܘ . ܠܘ ܓܝܪ ܡܓܡܪ ܠܐ ܓܡܝܪ ܗܘܐ : ܗܘ ܕܡܨܐ ܓܡܪ
LiberGrad ܕܒܝܫ ܘܣܢܐ : ܥܐܠ ܠܓܢܘܢܗ ܕܡܠܟܘܬܐ . ܐܦ ܥܡܠܐ ܓܝܪ ܘܨܦܬܐ ܟܠ : ܗܟܢܐ ܡܐ ܕܐܘܦܝܬ ܡܢܗ ܚܛܝܬܐ ܗܝ ܘܦܐܪܝܗ̈ ܕܐܝܬܝܗܘܢ
LiberGrad ܡܕܡ ܒܝܬ ܐܝܚܝܕܝܐ̈ ܙܥܘܪܐ ܗܘ . ܘܠܐ ܡܝܬܪ ܐܟܘܬܗܘܢ . ܘܗܐ ܟܠ ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܐܡܪ ܫܠܝܚܐ؟ ܗܐ ܡܢ ܕܐܟܠ
LiberGrad ܘܐܚܝܕ ܟܠ : ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܝܠܗ ܀ <subsection name="16" ܟܠ ܕܝܬܝܩܣ̈ ܟܬܝܒ ܘܡܘܕܥܢ̈ ܚܕ ܐܠܗܐ ܘܡܪܐ ܕܟܠ : ܕܒܪܐ
LiberGrad ܡܕܡ ܕܐܢ : ܘܗܘ ܡܢ ܐܢܫ ܠܐ ܡܬܬܕܝܢ : ܡܛܠ ܕܡܥܠܝ ܗܘ ܘܝܪܒ ܟܠ ܕܝܢ ܕܐܚܒ ܘܐܬܓܡܪ ܟܠܡܕܡ ܝܕܥ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ : ܕܓܒܪܐ ܕܒܪܘܚ
LiberGrad ܡܕܡ ܕܐܠܦ ܐܢܘܢ ܒܝܫܐ : ܐܠܘ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܠܐ ܪܚܡ ܥܠ ܐܕܡ : ܟܠ ܒܝܫܐ : ܟܕ ܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܪܓܬܐ : ܘܣܒܪܘ ܐܕܡ ܘܚܘܐ ܕܗܘܐ
LiberGrad ܥܡ ܟܠ : ܘܕܠܐ ܬܬܚܠܛ ܥܡ ܓܝܪܐ̈ : ܕܣܩܘܒܠܗ ܗܘ ܗܘ ܦܘܩܕܢܐ ܟܠ ܩܐܡ ܐܢܬ ܒܗܘ ܙܥܘܪܐ : ܦܫܬ ܠܟ ܡܢ ܗܘ ܪܒܐ . ܬܘܒ ܐܡܪ : ܕܗܘܝ
LiberGrad ܥܡ ܟܠ ܘܠܟܠܢܫ ܐܪܬܐ . ܘܙܥܘܪܐ ܐܡܪ : ܕܥܪܘܩ ܡܢ ܠܘܬ ܡܢ ܟܠ ܕܣܩܘܒܠܗ ܗܘ ܗܘ ܦܘܩܕܢܐ ܪܒܐ ܕܗܘ ܙܥܘܪܐ . ܪܒܐ ܐܡܪ : ܕܗܘܝ
LiberGrad ܥܡ ܟܠܢܫ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܠܐ ܕܝܢܝܢ ܠܐܢܫ : ܟܠ . ܐܝܟ ܕܩܬ ܗܘ ܦܘܩܕܢܐ : ܕܠܐ ܬܬܚܠܛ ܥܡ ܓܝܪܐ̈ ܒܗܘ : ܕܗܘܝ
LiberGrad ܥܡ ܟܠ ܐܢܫ ܘܐܠܦ ܠܟܠܢܫ ܕܠܟܠܢܫ ܬܐܬܪ . ܫܒܝܠܐ ܕܝܢ ܕܡܣܛܐ ܟܠ ܡܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܒܝܫܐ̈ ܀ ( 26 ) ܐܘܪܚܐ ܓܡܝܪܬܐ ܗܕܐ ܗܝ : ܕܗܘܝ
LiberGrad ܒܣܪ ܐܘܪܚܗ . ܘܐܡܪ ܢܘܚ : ܚܣ ܠܟ ܕܬܚܒܠܝܗ ܠܟܠܗ ܐܪܥܐ . ܟܠ ܕܦܘܩ ܡܢ ܒܝܢܬܗܘܢ : ܕܥܛܐ ܐܢܐ ܠܟܠܒܣܪ ܕܒܪܝܬ . ܡܛܠ ܕܚܒܠ
LiberGrad ܡܣܝܒܪ ܘܟܠ ܣܒܠ . ܐܦ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܣܝܒܪܝܢ ܐܦ ܟܠ ܝܕܥܬܐ ܘܡܣܝܒܪܝܢ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܕܚܘܒܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ : ܕܚܘܒܐ
LiberGrad ܝܘܡ ܗܟܢܐ ܥܒܕ ܗܘܐ ܡܪܢ ܐܓܘܢܐ ܒܓܥܬܐ ܚܝܠܬܢܝܬܐ ܟܠ ܚܕܬܐ : ܕܚܢܢ ܢܥܒܕ ܐܟܘܬܗ ܘܢܙܟܐ ܐܝܟ ܕܙܟܐ . ܒܪܡ ܕܝܢ
LiberGrad ܕܠܐ ܡܬܓܡܪ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܘܟܢ ܢܦܩ ܡܢ ܥܠܡܐ : ܠܐ ܡܬܓܡܪ ܒܗܘ ܟܠ ܠܚܘܒܐ : ܘܡܢ ܚܘܒܐ ܡܬܥܠܐ ܠܓܡܝܪܘܬܐ ܀ ( 14 ) ܫܪܟܐ ܕܝܢ
LiberGrad ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܠܐܐ ܡܫܟܚ : ܘܦܪܥ ܠܟܠܢܫ ܐܝܟ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܘܠܐ ܛܠܡ ܟܠ : ܘܡܕܪܟ ܠܡܢܬܐ ܕܡܛܬ ܠܩܕܝܫܐ̈ ܒܢܘܗܪܐ ܀ ( 14 ) ܫܪܟܐ ܕܝܢ
LiberGrad ܡܢ ܕܥܡܕ ܡܢ ܟܕܘ ܩܒܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ : ܐܠܐ ܚܕ ܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܟܠ ܠܐܢܫܐ ܕܗܘܘ ܣܩܘܒܠܐ ܠܢܦܫܗܘܢ ܘܠܐ ܬܒܘ . ܘܝܕܥܝܢܢ ܕܠܘ
LiberGrad ܐܢܫ ܣܦܩ ܕܢܫܡܥ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܗ ܨܒܝܢܗ ܕܡܪܝܐ . ܗܘܬ ܟܠ ܟܠܢܫ ܫܪܪܐ ܕܡܟܝܟܘܬܗ ܘܕܚܘܒܗ ܓܠܝܐܝܬ : ܡܛܠ ܕܠܘ
LiberGrad ܡܝܬ ܡܛܠ ܓܒܝܠܬܗ . ܘܫܡܥܘ ܥܡܡܐ̈ ܒܛܝܠܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܟܠ ܕܢܬܘܒܘܢ ܘܢܐܚܘܢ . ܘܐܬܬܙܝܥܘ ܟܠܗܘܢ ܥܠܡܐ̈ : ܕܡܐܚܐ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܡܛܠ ܐܠܗܐ : ܘܡܣܬܪܩ : ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܠܗ : ܡܢ ܟܠ ܐܡܪ ܫܠܝܚܐ : ܐܠܐ ܡܕܡ ܪܒܘܬܐ ܡܥܠ ܬܡܢ . ܐܝܢܐ ܠܡ ܕܡܘܟܠ
LiberGrad ܕܩܢܐ ܠܡܣܟܢܐ̈ ( 1 ) ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ : ܕܐܢ ܐܘܟܠ ܟܠ ܟܠ ܕܟܐܢܐ̈ ܘܕܙܕܝܩܐ̈ . ܡܐܡܪܐ ܕܬܡܢܝܐ ܕܥܠ ܡܢ ܕܡܘܟܠ
LiberGrad ܕܩܢܐ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܀ ܡܐܡܪܐ ܕܬܫܥܐ ܥܠ ܟܐܢܘܬܐ ܘܥܠ ܚܘܒܐ ܟܠ ܠܚܘܒܐ ܘܠܓܡܝܪܘܬܐ ܀ ܫܠܡ ܡܐܡܪܐ ܕܬܡܢܝܐ ܕܥܠ ܡܢ ܕܡܘܟܠ
LiberGrad ܕܩܢܐ ܠܡܣܟܢܐ̈ : ܐܡܪ ܫܠܝܚܐ : ܐܠܐ ܕܠܐ ܠܡ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܒܐܪܥܐ ܀ ( 3 ) ܠܘ ܗܟܝܠ ܕܠܝܬ ܠܗ ܝܘܬܪܢ ܠܗܘ ܡܢ ܕܡܘܟܠ
LiberGrad ܘܙܐܢ ܟܠ ܒܪܚܡܘܗܝ̈ . ܫܘܒܚܐ ܠܗ ܐܡܝܢ ܀ ( 14 ) ܐܦ ܗܕܐ ܕܝܢ ܟܠ ܡܢ ܠܘܩܕܡ ܒܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܕܥܒܪܘ ܕܒܝܬ ܐܕܡ ܥܠ ܡܠܬܗ ܕܡܚܐ
LiberGrad ܘܝܕܥܝܢܢ ܕܐܝܬ ܨܠܘܬܐ ܟܣܝܬܐ ܕܠܒܐ ܠܗܘ ܡܢ ܕܐܬܐܣܪ ܒܡܪܢ ܟܠ ܩܢܝܢܢ ܘܝܪܬܘܬܢ ܘܗܝܕܝܢ ܢܛܪܝܢ ܚܢܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܕܡܚܐ
LiberGrad ܘܡܫܝܢ ܟܠ . ܗܝܡܢܘܬܐ ܓܝܪ ܪܚܡܐ ܠܡܪܢ ܘܠܪܚܡܘܗܝ̈ ܟܠ ܝܕܥܬܐ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ : ܗܝ ܕܙܥܘܪܝܐ ܡܢ ܚܘܒܐ : ܗܘ ܕܡܚܒ
LiberGrad ܣܝܒܪ ܟܠ ܩܕܡܝܗܘܢ : ܡܛܠ ܟܠ ܐܢܫ ܠܚܘܪܐ ܕܟܠ : ܐܝܟ ܟܠ ܗܢܐ ܚܘܒܐ ܘܡܘܟܟܐ ܘܚܫܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܚܙܝܢ ܕܡܪܐ
LiberGrad ܥܡ ܟܠܢܫ : ܕܠܟܠܢܫ ܢܥܕܪܘܢ : ܘܕܢܪܬܘܢ ܠܟܠܢܫ ܒܚܘܪܐ ܟܠ ܡܪܢ ܟܕ ܛܠܝܢ ܗܟܢ . ܘܡܐ ܕܚܨܘ ܘܪܒܘ : ܡܦܣ ܠܗܘܢ ܕܢܗܘܘܢ
LiberGrad ܥܡ ܟܠ ܀ ( 29 ) ܐܘܪܚܐ ܓܡܝܪܬܐ ܗܕܐ ܗܝ : ܕܚܝܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܠ ܡܕܥܝܗܘܢ̈ ܘܡܬܓܡܪܝܢ : ܘܗܝܕܝܢ ܫܠܝܛ ܠܗܘܢ ܕܢܗܘܘܢ
LiberGrad ܒܣܪ ܒܡܘܬܗ ܘܒܫܘܥܒܕܗ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܟܬܝܒ : ܕܐܬܟܫܦ ܡܪܢ ܟܕ ܟܠ ܗܘܐ ܒܕܡܘܬܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܒܪܝܬܗ : ܡܛܠܬܗ ܕܒܪܝܬܐ : ܕܢܚܘܪ
LiberGrad ܛܒܬܐ̈ ܟܠܝܘܡ ܒܝܘܡ ܀ ( 2 ) ܘܐܦ ܚܫܘܠܐ̈ ܡܐ ܕܚܫܠܘ ܡܐܢܐ ܟܠ : ܚܙܝ ܡܢܐ ܡܠܐ ܐܢܬ ܠܗ . ܗܝܕܝܢ ܡܫܪܐ ܡܠܟܐ ܕܢܡܠܝܘܗܝ
LiberGrad ܕܩܢܐ ܘܢܐܬܐ ܠܓܡܝܪܘܬܐ : ܐܚܘܗܝ ܗܘ ܕܡܪܢ : ܘܒܗ ܨܒܐ ܛܒ ܡܢ ܟܠ ܘܒܠܒܘܫܐ ܢܛܐܒ ܠܡܢ ܕܣܢܝܩ : ܘܐܝܢܐ ܕܨܒܐ ܕܢܫܒܘܩ
LiberGrad ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܩܕܩܐ̈ : ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܚܠܒܐ ܘܝܕܥܬܐ ܙܥܘܪܬܐ . ܟܠ ܚܠܒܐ : ܐܘ ܠܕܢܓܝܕ ܡܢ ܬܕܝܐ̈ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܡ : ܥܡܐ ܗܘ ܕܪܚܡ
LiberGrad ܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ ܘܕܠܥܠ ܐܬܪܥܘ ܘܠܐ ܕܒܐܪܥܐ : ܘܠܐ ܬܐܪܬܘܢ ܟܠ ܝܘܡܢ ܕܐܬܕܪܫܬ ܐܘܪܚܐ ܠܫܡܝܐ ܒܝܕ ܡܫܝܚܐ ܕܐܡܪ : ܕܫܒܘܩܘ
LiberGrad ܕܩܢܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܡܪܢ ܘܡܚܒܝܢ ܠܗ ܠܡܪܢ ܘܪܚܡܝܢ ܠܗ ܘܠܐ ܗܘܐ ܟܠ ܩܐܡ ܩܕܡ ܒܝܡ ܒܝܘܡ ܕܝܢܐ ܀ ( 5 ) ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܝܬ ܐܢܫ ܕܫܒܩܘ
LiberGrad ܕܩܪܝܗܝ ܒܝܕ ܡܘܫܐ : ܘܐܣܝܗ ܠܐܪܥܐ ܡܢ ܡܚܘܬܐ̈ . ܟܠ ܐܙܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܫܠܡܐ . ܘܒܗܕܐ ܩܫܝܗ ܡܪܝܐ : ܒܝܕ ܕܫܡܥܗ
LiberGrad ܕܛܠܡ : ܘܢܥܒܕ ܕܝܢܐ ܠܢܦܫܗ . ܗܐ ܓܝܪ ܡܢ ܕܪܓܝܙ ܥܠ ܚܒܪܗ : ܟܠ ܗܘ ܡܠܠ ܒܦܘܡܗ ܕܒܝܕ ܗܘ ܕܝܢܐ ܥܙܝܙܐ ܢܬܢܩܡ ܡܢܗ ܕܫܡܥܝ
LiberGrad ܥܡ ܟܠ : ܘܥܡ ܟܠܢܫ ܬܗܠܟܘܢ . ܗܢܘ ܕܝܢ : ܠܐ ܫܠܝܛ ܠܟܘܢ ܥܕ ܟܠ . ܠܐ ܕܝܢ ܫܠܝܛ ܠܟܘܢ ܟܡܐ ܙܒܢܐ ܕܛܠܝܢ ܐܢܬܘܢ : ܕܬܗܘܘܢ
LiberGrad ܥܡ ܟܠ : ܘܬܕܥܘܢ ܐܝܟܢ ܬܡܠܠܘܢ ܥܡ ܟܠܢܫ : ܕܬܬܠܘܢ ܝܪܩܐ ܟܠ ܠܡ ܬܡܝܡܝܢ ܐܝܟ ܝܘܢܐ̈ : ܘܥܪܝܡܝܢ ܐܝܟ ܚܘܘܬܐ̈ : ܕܬܗܘܘܢ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܟ ܠܡ ܒܚܕ ܝܘܡܐ ܐܘ ܒܚܕ ܝܪܚܐ ܠܡܣܟܢܐ̈ . ܘܐܢܬ ܣܒ ܟܠ ܠܡ ܕܢܦܫܟ ܬܐܨܦ ܡܢ ܒܚܘܫܒܢ ܣܝܒܪܬܐ ܘܠܒܘܫܐ : ܐܠܐ ܗܒ
LiberGrad ܕܢܒܐܫ ܠܚܒܪܗ ܒܟܣܝܐ ܐܘ ܒܓܠܝܐ . ܘܢܐܡܪ ܟܠܗ ܥܡܐ ܐܡܝܢ . ܟܠ ܪܘܓܙܗ ܕܐܠܗܐ ܢܩܘܐ ܥܠܘܗܝ . ܐܡܪ ܓܝܪ ܒܢܡܘܣܐ : ܕܠܝܛ ܗܘ
LiberGrad ܕܡܒܐܫ ܠܚܒܪܗ ܒܪ ܠܘܛܬܐ ܐܝܟ ܤܛܢܐ . ܣܦܩ ܠܗ ܓܝܪ ܠܬܠܡܝܕܐ ܟܠ ܒܓܠܝܐ . ܘܢܐܡܪ ܟܠܗ ܥܡܐ ܐܡܝܢ . ܚܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܝܟܢܐ ܗܘܐ
LiberGrad ܥܡ ܟܠܢܫ ܕܠܟܠܢܫ ܢܪܬܐ : ܡܦܩܕ ܗܘܐ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܕܠܐ ܟܠ ܡܢ ܕܙܕܝܩ ܘܫܘܐ ܥܘܠܘ ܀ ( 5 ) ܐܦ ܫܠܝܚܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ
LiberGrad ܐܡܬܝ ܕܡܪܝܐ ܠܐ ܡܫܕܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ : ܒܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܪܚܡ ܟܠ ܘܗܘܝܢ ܗܘܘ ܠܬܚܬ ܡܢ ܟܐܢܘܬܐ . ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ
LiberGrad ܐܡܬܝ ܕܣܢܐ ܐܢܫ ܠܐܢܫ : ܘܐܡܬܝ ܕܪܓܙ ܐܘ ܚܣܡ ܐܘ ܡܬܬܦܝܪ ܐܘ ܟܠ ܕܢܨܐ ܐܢܫ ܐܘ ܡܚܐ ܐܘ ܪܕܦ : ܡܬܩܫܝܘ ܡܬܩܫܐ ܘܚܐܒ : ܗܟܢ
LiberGrad ܥܡ ܟܠ ܗܘܝܢ ܕܠܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟܢ ܕܥܕܪܐ ܠܗ ܝܕܥܝܢ ܟܠ ܒܓܡܝܪܘܬܐ ܘܒܫܪܪܐ ܘܡܫܡܠܝ ܒܐܝܕܥܬܐ ܕܡܪܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ
LiberGrad ܡܢ ܕܕܚܠ ܡܢ ܕܝܢܐ ܕܥܬܝܕ : ܢܛܪ ܢܦܫܗ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܢܬܚܝܒ : ܟܠ ܬܬܚܝܒ . ܘܦܬܓܡܐ ܬܬܠܘܢ ܥܠܝܗܝܢ ܒܝܘܡܐ ܕܕܝܢܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ
LiberGrad ܡܕܡ ܒܡܟܝܟܘܬܐ . ܘܨܠܘ ܥܠܝ ܘܐܬܕܟܪܘܢܝ ܩܕܡ ܡܪܢ ܡܐ ܟܠ ܗܢܐ ܕܡܬܩܪܐ ܦܘܪܫܐ ܕܦܘܩܕܢܐ̈ . ܩܪܘ ܘܐܝܠܦܘ ܘܐܕܪܟܘ
LiberGrad ܒܫܦܘܠܝܗܝܢ̈ ܠܘܥܕܗ ܕܐܘܪܚܐ ܪܒܬܐ . ܡܐ ܓܝܪ ܕܦܪܫܗ ܐܢܫ ܟܠ ܐܘܪܚܐ . ܡܛܠ ܕܡܣܛܝܢ ܒܗܘܢ ܡܣܩܬܐ̈ ܕܪܡܢ̈ ܣܓܝ : ܘܐܙܠܝܢ
LiberGrad : ܘܟܠ ܡܕܡ ܕܝܠܗ ܀ <subsection name="16" ( 16 ) ܟܠ ܟܬܝܒ ܘܡܘܕܥܢ̈ ܚܕ ܐܠܗܐ ܘܡܪܐ ܕܟܠ : ܕܒܪܐ ܟܠ ܘܐܚܝܕ
LiberGrad ܥܡ ܟܠ ܘܠܐ ܬܐܡܪ ܥܠ ܐܢܫ ܕܐܪܡܝ ܐܘ ܡܣܝܒ ܐܘ ܒܝܫ : ܟܕ ܗܢܐ ܟܠ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܐܡܪܝܢ ܠܗ : ܣܒ ܟܘܪܗܢܐ ܕܟܪܝܗܐ̈ ܘܗܘܝ