simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܐܚܐ ܕܒܝܫ ܒܝܫ ܡܗܠܟ . ܡܛܠ ܕܝܕܥܐ ܕܛܠܝܢ ܐܢܘܢ ܬܠܡܝܕܝܗ̈ ܟܠ ܠܗܘܢ ܠܬܠܡܝܕܝܗ̈ : ܕܐܪܚܩܘ ܡܢ ܠܘܬ ܒܝܫܐ̈ ܘܡܢ ܠܘܬ
LiberGrad ܥܡ ܟܠ : ܘܥܡ ܟܠܢܫ ܬܗܠܟܘܢ . ܗܢܘ ܕܝܢ : ܠܐ ܫܠܝܛ ܠܟܘܢ ܥܕ ܟܠ . ܠܐ ܕܝܢ ܫܠܝܛ ܠܟܘܢ ܟܡܐ ܙܒܢܐ ܕܛܠܝܢ ܐܢܬܘܢ : ܕܬܗܘܘܢ
LiberGrad ܥܡ ܟܠ ܘܠܟܠܢܫ ܐܪܬܐ . ܘܙܥܘܪܐ ܐܡܪ : ܕܥܪܘܩ ܡܢ ܠܘܬ ܡܢ ܟܠ ܕܣܩܘܒܠܗ ܗܘ ܗܘ ܦܘܩܕܢܐ ܪܒܐ ܕܗܘ ܙܥܘܪܐ . ܪܒܐ ܐܡܪ : ܕܗܘܝ
LiberGrad ܡܕܡ ܐܠܐ ܐܬܡܠܝܘ ܡܢ ܡܪܢ ܘܐܣܬܦܩܘ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܀ ( 18 ) ܟܠ ܢܡܘܣܐ : ܕܠܐ ܢܫܬܠܛܘܢ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܚܝܠ
LiberGrad ܫܘܒܚܝܢ̈ . ܡܬܓܡܪܝܢ ܕܝܢ ܘܡܕܪܟܝܢ ܠܗ : ܗܠܝܢ ܕܡܬܡܟܟܝܢ ܟܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܚܡܘܗܝ ܘܢܛܪܘ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܣܓܝ ܡܝܬܪ ܘܫܒܝܚ ܡܢ
LiberGrad ܨܒܘ ܘܢܚܬܡܘܢ ܟܠ ܟܐܒܝܢ̈ . ܘܦܩܕ ܐܢܘܢ ܕܢܥܒܕܘܢ ܠܟܠܢܫ ܟܠ ܢܬܚܬܡܘܢ ܒܫܡܗܐ̈ ܢܘܟܪܝܐ̈ : ܐܠܐ ܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܢܥܒܕܘܢ
LiberGrad ܡܢ ܕܠܐ ܠܐܐ ܒܦܘܠܚܢܐ ܕܩܘܫܬܐ : ܒܪܓܝܓܬܐ̈ ܕܣܢܝܢ̈ ܪܡܐ ܟܠ ܒܐܪܥܐ : ܐܘ ܥܒܪܘ ܗܢܘܢ ܘܫܒܩܘܢ ܠܢ ܒܐܪܥܐ ܀ ( 17 ) ܐܚܝ̈
LiberGrad ܟܠܗ : ܐܘ ܢܨܘܪܘܢ ܡܛܠ ܛܠܝܘܬܗܘܢ ܘܡܛܠ ܟܪܝܗܘܬܗܘܢ ܟܠ ܡܣܩܬܐ̈ ܢܬܥܠܘܢ ܘܠܐ ܢܕܚܠܘܢ ܘܢܗܦܟܘܢ ܠܗܘܢ ܠܒܣܬܪܗܘܢ
LiberGrad ܕܒܝܫ ܡܬܦܪܩܝܢ ܘܨܝܡܝܢ ܡܢ ܥܠܡܐ ܘܡܢ ܪܓܝܓܬܗ̈ . ܘܡܐ ܟܠ ܘܙܗܝܐ̈ ܕܚܙܝܢ ܠܗ ܠܡܪܢ ܝܫܘܥ ܘܠܐ ܒܗܬܝܢ ܒܐܦܘܗܝ̈ : ܘܡܢ
LiberGrad ܛܒܐ : ܘܡܟܝܟܐܝܬ ܐܪܬܝ ܠܟܠܢܫ ܘܥܕܪ ܐܢܘܢ . ܐܢ ܐܢܫ ܓܝܪ ܟܠ ܡܟܝܟܬܐ̈ ܘܡܣܪܩܬܐ̈ ܘܒܣܝܡܬܐ̈ ܘܫܝܛܬܐ̈ : ܕܗܘܐ ܥܡ
LiberGrad ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ : ܕܡܠܠ ܡܪܝܐ ܥܡ ܡܘܫܐ ܐܦܝܢ̈ ܠܘܩܒܠ ܐܦܝܢ̈ ܟܠ : ܘܗܝܕܝܢ ܝܕܥ ܕܢܫܡܫ ܒܪܘܚ ܘܢܚܙܐ ܫܘܒܚܗ ܕܡܪܝܐ ܐܚܝܕ
LiberGrad ܡܕܡ ܒܡܟܝܟܘܬܐ . ܘܨܠܘ ܥܠܝ ܘܐܬܕܟܪܘܢܝ ܩܕܡ ܡܪܢ ܡܐ ܟܠ ܗܢܐ ܕܡܬܩܪܐ ܦܘܪܫܐ ܕܦܘܩܕܢܐ̈ . ܩܪܘ ܘܐܝܠܦܘ ܘܐܕܪܟܘ
LiberGrad ܟܪܝܗܐ̈ ܡܫܕܪ ܠܘܬ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܘܚܝܠܬܢܐ̈ ܠܘܬ ܟܪܝܗܐ̈ : ܟܠ ܘܥܘܠ ܠܘܬ ܡܢ ܕܐܝܬ ܒܗ ܚܝܠܐ . ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܚܓܝܪ ܠܐ ܢܣܬܚܦ .
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܡܛܠ ܐܠܗܐ : ܘܡܣܬܪܩ : ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܠܗ : ܡܢ ܟܠ ܐܡܪ ܫܠܝܚܐ : ܐܠܐ ܡܕܡ ܪܒܘܬܐ ܡܥܠ ܬܡܢ . ܐܝܢܐ ܠܡ ܕܡܘܟܠ
LiberGrad ܕܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ : ܐܝܟ ܕܥܒܕ ܒܪܘܝܐ . ܘܨܒܐ ܐܕܡ ܕܢܡܪܕ ܟܠ : ܘܟܢ ܗܘ ܠܡ ܐܝܬ ܠܗ ܦܘܪܣܐ ܕܬܦܪܘܢ ܬܣܓܘܢ : ܘܬܥܒܕܘܢ
LiberGrad ܐܝܟ ܕܐܡܪ : ܕܡܢ ܕܠܐ ܫܒܩ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܘܟܘܠ ܕܩܢܐ ܒܐܪܥܐ ܟܠ ܨܠܝܒܗ ܘܢܐܙܠܘܢ ܒܬܪܗ ܘܢܬܓܡܪܘܢ ܒܚܘܒܗ ܡܚܒ ܟܘܠ ܘܡܫܝܢ
LiberGrad ܕܩܢܐ ܠܡܣܟܢܐ̈ : ܐܡܪ ܫܠܝܚܐ : ܐܠܐ ܕܠܐ ܠܡ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܒܐܪܥܐ ܀ ( 3 ) ܠܘ ܗܟܝܠ ܕܠܝܬ ܠܗ ܝܘܬܪܢ ܠܗܘ ܡܢ ܕܡܘܟܠ
LiberGrad ܒܪܚܡܘܗܝ̈ . ܫܘܒܚܐ ܠܗ ܐܡܝܢ ܀ ( 14 ) ܐܦ ܗܕܐ ܕܝܢ ܗܘܝܢ ܟܠ ܒܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܕܥܒܪܘ ܕܒܝܬ ܐܕܡ ܥܠ ܡܠܬܗ ܕܡܚܐ ܟܠ ܘܙܐܢ
LiberGrad ܕܛܒܝܢ ܘܒܝܫܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܠܡܒܢܝܢܐ̈ ܘܠܡܚܘܝܝ̈ ܟܠ . ܘܕܢܕܢܚ ܚܘܒܗ ܥܠ ܛܒܐ̈ ܘܥܠ ܒܝܫܐ̈ : ܐܝܟ ܫܡܫܗ ܕܐܒܐ ܥܠ
LiberGrad ܟܠܗ . ܘܡܛܠ ܪܚܡܘܗܝ̈ ܥܒܕ ܠܢ ܡܪܢ : ܕܐܦܢ ܗܢܐ ܡܕܡ ܟܠ ܘܢܗܘܐ ܟܐܝܢ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܕܪܚܡ ܘܢܐܚܐ ܘܠܐ ܢܐܒܕ ܠܗ