simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܐܢܫ ܛܒܐ̈ ܘܒܝܫܐ̈ ܘܒܚܘܒܗ ܣܓܝܐܐ ܠܐ ܐܗܡܝ ܡܢ ܐܢܫ ܟܠ ܗܠܝܢ ܘܗܘܐ ܥܡ ܡܪܢ ܒܪܘܚ ܘܥܒܕ ܟܠ ܛܒܬܐ̈ ܘܡܬܪܚܡ ܥܠ
LiberGrad ܕܒܝܫ : ܘܡܟܝܟ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܓܠܐܝܬ ܩܛܡܐ ܘܣܩܐ ܬܚܝܬ ܟܠ ܒܥܒܕܘܬܐ : ܘܒܠܥܝܢ ܒܬܐ̈ ܕܝܬܡܐ̈ ܘܐܪܡܠܬܐ̈ ܘܥܒܕܝܢ
LiberGrad ܩܐܪܣܝܢ̈ ܘܡܬܒܣܡ . ܘܡܢ ܗܕܐ ܢܕܥ ܕܠܕܓܠܐ̈ ܚܣܕ ܡܪܝܐ ܟܠ ܘܢܬܟܫܦ ܟܠܗܝܢ ܫܥܘܗܝ̈ ܥܕܡܐ ܕܡܬܦܪܩ ܒܡܪܢ ܘܙܟܐ ܡܢ
LiberGrad ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܠܐܐ ܡܫܟܚ : ܘܦܪܥ ܠܟܠܢܫ ܐܝܟ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܘܠܐ ܛܠܡ ܟܠ : ܘܡܕܪܟ ܠܡܢܬܐ ܕܡܛܬ ܠܩܕܝܫܐ̈ ܒܢܘܗܪܐ ܀ ( 14 ) ܫܪܟܐ ܕܝܢ
LiberGrad ܡܢ ܕܕܚܠ ܡܢ ܕܝܢܐ ܕܥܬܝܕ : ܢܛܪ ܢܦܫܗ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܢܬܚܝܒ : ܟܠ ܬܬܚܝܒ . ܘܦܬܓܡܐ ܬܬܠܘܢ ܥܠܝܗܝܢ ܒܝܘܡܐ ܕܕܝܢܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ
LiberGrad ܡܢ ܕܠܐ ܠܐܐ ܒܦܘܠܚܢܐ ܕܩܘܫܬܐ : ܒܪܓܝܓܬܐ̈ ܕܣܢܝܢ̈ ܪܡܐ ܟܠ ܒܐܪܥܐ : ܐܘ ܥܒܪܘ ܗܢܘܢ ܘܫܒܩܘܢ ܠܢ ܒܐܪܥܐ ܀ ( 17 ) ܐܚܝ̈
LiberGrad ܒܪܘܟ ܘܒܗ ܢܘܕܐ ܟܠ ܠܫܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ . ܘܗܟܢ ܙܕܩ ܠܢ ܟܠ ܡܚܝܢܝܬܐ : ܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪ ܦܘܠܘܣ : ܕܒܗܢܐ ܫܡܐ ܕܝܫܘܥ ܬܟܘܦ
LiberGrad ܠܫܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ . ܘܗܟܢ ܙܕܩ ܠܢ ܕܢܐܡܪ ܒܒܥܘܬܢ : ܡܪܢ ܟܠ ܕܐܡܪ ܦܘܠܘܣ : ܕܒܗܢܐ ܫܡܐ ܕܝܫܘܥ ܬܟܘܦ ܟܠ ܒܪܘܟ ܘܒܗ ܢܘܕܐ
LiberGrad ܒܬܪ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܚܘܒܐ : ܐܬܐ ܦܪܘܩܐ ܠܘܬܗ . ܡܛܠ ܕܦܘܩܕܢܐ̈ ܟܠ ܘܢܐܬܐ ܢܣܩ ܠܓܡܝܪܘܬܐ . ܡܢ ܕܨܒܐ ܕܢܗܘܐ ܝܚܝܕܝܐ ܘܢܪܗܛ
LiberGrad ܟܠܗ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܪܚܩܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܬܠܡܝܕܝܗ̈ ܡܢ ܟܠ ܐܚܐ ܟܠ ܘܒܗܕܝܘܛܘܬܗܘܢ ܒܬܪ ܝܘܠܦܢܗܘܢ ܒܝܫܐ ܘܢܐܒܕܘܢ ܠܗܘܢ
LiberGrad ܐܚܐ ܕܒܝܫ ܒܝܫ ܡܗܠܟ : ܐܘ ܕܐܝܬ ܒܗ ܡܕܡ ܕܛܡܐ : ܥܕܡܐ ܕܪܒܝܢ ܟܠ ܠܗܘܢ ܟܠ ܟܠܗ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܪܚܩܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܬܠܡܝܕܝܗ̈ ܡܢ
LiberGrad : ܕܡܥܠܝ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ : ܘܡܠܦ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܡܕܡ ܕܡܥܠܝ ܡܢ ܟܠ ܬܩܢܐܝܬ : ܘܟܢ ܐܬܝܢ ܗܘܝܢ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܠܚܘܒܐ ܡܚܒ
LiberGrad ܐܚܐ ܕܒܝܫ ܒܝܫ ܡܗܠܟ . ܡܛܠ ܕܝܕܥܐ ܕܛܠܝܢ ܐܢܘܢ ܬܠܡܝܕܝܗ̈ ܟܠ ܠܗܘܢ ܠܬܠܡܝܕܝܗ̈ : ܕܐܪܚܩܘ ܡܢ ܠܘܬ ܒܝܫܐ̈ ܘܡܢ ܠܘܬ
LiberGrad ܥܡ ܟܠ . ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܝܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܩܫܝܢ ܡܢ ܕܚܘܒܐ ܘܥܪܩܝܢ ܟܠ ܓܝܪ ܕܚܘܒܐ ܡܟܝܟܝܢ ܐܢܘܢ ܡܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ : ܘܗܘܝܢ
LiberGrad . ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܝܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܩܫܝܢ ܡܢ ܕܚܘܒܐ ܘܥܪܩܝܢ ܡܢ ܟܠ ܓܝܪ ܕܚܘܒܐ ܡܟܝܟܝܢ ܐܢܘܢ ܡܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ : ܘܗܘܝܢ ܟܠ ܥܡ
LiberGrad ܐܚܐ ܕܒܝܫ ܒܝܫ ܡܗܠܟ . ܘܚܘܒܐ ܡܠܦ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܡܛܠ ܕܝܕܥ ܟܠ ܐܡܪܐ ܠܬܠܡܝܕܝܗ̈ : ܕܠܐ ܬܐܟܠܘܢ ܥܡ ܓܝܪܐ̈ : ܘܥܡ
LiberGrad ܥܡ ܟܠ : ܘܬܕܥܘܢ ܐܝܟܢ ܬܡܠܠܘܢ ܥܡ ܟܠܢܫ : ܕܬܬܠܘܢ ܝܪܩܐ ܟܠ ܠܡ ܬܡܝܡܝܢ ܐܝܟ ܝܘܢܐ̈ : ܘܥܪܝܡܝܢ ܐܝܟ ܚܘܘܬܐ̈ : ܕܬܗܘܘܢ
LiberGrad : ܘܬܕܥܘܢ ܐܝܟܢ ܬܡܠܠܘܢ ܥܡ ܟܠܢܫ : ܕܬܬܠܘܢ ܝܪܩܐ ܟܠ ܐܝܟ ܝܘܢܐ̈ : ܘܥܪܝܡܝܢ ܐܝܟ ܚܘܘܬܐ̈ : ܕܬܗܘܘܢ ܟܠ ܥܡ
LiberGrad ܡܕܡ ܕܐܢ : ܘܗܘ ܡܢ ܐܢܫ ܠܐ ܡܬܬܕܝܢ : ܡܛܠ ܕܡܥܠܝ ܗܘ ܘܝܪܒ ܟܠ ܕܝܢ ܕܐܚܒ ܘܐܬܓܡܪ ܟܠܡܕܡ ܝܕܥ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ : ܕܓܒܪܐ ܕܒܪܘܚ
LiberGrad ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܩܕܩܐ̈ : ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܚܠܒܐ ܘܝܕܥܬܐ ܙܥܘܪܬܐ . ܟܠ ܚܠܒܐ : ܐܘ ܠܕܢܓܝܕ ܡܢ ܬܕܝܐ̈ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܡ : ܥܡܐ ܗܘ ܕܪܚܡ