simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܘܡܠܝܗܝ ܠܒܗ ܡܢ ܟܠ ܒܝܫܢ̈ ܘܥܒܕܗ ܐܚܪܢܝܐܝܬ
LiberGrad ܣܩܘܒܠܐ ܠܟܐܢܘܬܐ : ܟܠ ܡܕܡ ܕܒܝܫ ܘܢܟܐ
LiberGrad ܡܢ ܤܛܢܐ ܘܡܢ ܟܠ ܕܒܝܫ ܘܡܢ ܥܠܡܐ
LiberGrad : ܝܗܒ ܠܗ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܣܢܝܩܐ̈
LiberGrad ܨܒܝܢܗ ܕܡܪܝܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܡܗܠܟܝܢ ܗܘܘ :
LiberGrad ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܚܝܠ ܟܠ ܡܕܡ ܐܠܐ ܐܬܡܠܝܘ
LiberGrad ܘܠܐ ܢܬܒܥ ܣܟܠܘܬܐ ܟܠ ܟܠܗ : ܘܗܐ
LiberGrad ܘܣܪܩ ܢܦܫܗ ܡܢ ܟܠ ܕܩܢܐ ܘܢܫܩ ܪܓܠܐ̈
LiberGrad ܬܦܘܩ : ܐܠܐ ܟܠ ܫܪܒܐ̈ ܕܝܗܒܐ ܛܝܒܘܬܐ
LiberGrad ܕܠܐ ܐܬܦܪܩܘ ܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ :
LiberGrad ܡܦܣ ܠܗܘܢ ܕܢܗܘܘܢ ܟܠ ܥܡ ܟܠܢܫ :
LiberGrad : ܕܗܘܐ ܥܡ ܟܠ ܛܒܐ : ܘܡܟܝܟܐܝܬ
LiberGrad : ܘܢܦܪܩܢ ܡܢ ܟܠ ܐܘܠܨܢܝܢ̈ : ܘܢܦܨܝܢ
LiberGrad ܒܗ ܟܠܝܘܡ ܒܝܘܡ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܬܓܪ .
LiberGrad ܗܝ ܥܕܬܐ ܡܢ ܟܠ ܘܗܝ ܗܝ ܐܡܐ
LiberGrad ܒܝܫܐ̈ ܘܡܢ ܠܘܬ ܟܠ ܐܚܐ ܕܒܝܫ ܒܝܫ
LiberGrad ܘܢܛܪ ܢܦܫܗ ܡܢ ܟܠ ܕܒܝܫ ܘܡܢ ܟܠ
LiberGrad ܡܚܒ ܟܘܠ ܘܡܫܝܢ ܟܠ ܐܝܟ ܕܐܡܪ :
LiberGrad ܐܢ ܢܣܬܪܩ ܡܢ ܟܠ ܕܩܢܐ : ܗܘܐ
LiberGrad ܕܗܘܝܬܘܢ ܡܪܚܩܝܢ ܡܢ ܟܠ ܐܚܐ ܕܒܝܫ ܒܝܫ