simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܕܩܪܝܗܝ ܒܝܕ ܡܘܫܐ : ܘܐܣܝܗ ܠܐܪܥܐ ܡܢ ܡܚܘܬܐ̈ . ܟܠ ܐܙܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܫܠܡܐ . ܘܒܗܕܐ ܩܫܝܗ ܡܪܝܐ : ܒܝܕ ܕܫܡܥܗ
LiberGrad ܕܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ : ܐܝܟ ܕܥܒܕ ܒܪܘܝܐ . ܘܨܒܐ ܐܕܡ ܕܢܡܪܕ ܟܠ : ܘܟܢ ܗܘ ܠܡ ܐܝܬ ܠܗ ܦܘܪܣܐ ܕܬܦܪܘܢ ܬܣܓܘܢ : ܘܬܥܒܕܘܢ
LiberGrad ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܕܡܚܒܠܝܢ : ܢܦܫܗܘܢ ܝܗܒܝܢ ܚܠܦܝܗ : ܘܪܚܡܝܢ ܟܠ . ܗܟܢ ܐܚܕܝܢ ܠܗܝܢ ܚܪܫܐ̈ ܐܝܟ ܣܝܦܐ̈ ܘܩܛܠܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ .
LiberGrad ܕܒܝܫܝܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ . ܘܠܒܪ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܐܡܪܝܢ ܠܗ : ܣܒ ܟܠ ܥܡ ܓܝܪܐ̈ ܘܠܐ ܬܬܚܠܛ ܥܡ ܙܢܝܐ̈ ܘܐܣܘܛܐ̈ ܘܠܝܛܐ̈ ܘܥܡ
LiberGrad ܠܡ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܠܒܪܐ ܪܘܓܙܗ ܕܐܠܗܐ ܢܩܘܐ ܥܠܘܗܝ . ܐܡܪ ܟܠ : ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܠܢ ܒܝܘܡܐ ܕܕܝܢܐ : ܐܝܟ ܕܠܐ ܐܬܛܦܝܣܢ ܠܗ .
LiberGrad ܐܡܬܝ ܕܣܢܐ ܐܢܫ ܠܐܢܫ : ܘܐܡܬܝ ܕܪܓܙ ܐܘ ܚܣܡ ܐܘ ܡܬܬܦܝܪ ܐܘ ܟܠ ܕܢܨܐ ܐܢܫ ܐܘ ܡܚܐ ܐܘ ܪܕܦ : ܡܬܩܫܝܘ ܡܬܩܫܐ ܘܚܐܒ : ܗܟܢ
LiberGrad : ܘܡܬܠܡܕ ܐܢܬ ܚܛܝܐ̈ ܘܙܢܝܬܐ̈ ܘܠܐ ܢܕܐ ܠܟ ܡܢ ܛܡܐܐ̈ ܘܡܢ ܟܠ ܬܬܠ ܢܦܫܟ ܠܡܢ ܕܒܥܐ ܕܢܩܛܠܟ ܘܢܬܛܓܪ ܒܟ ܘܗܘܐ ܐܢܬ ܟܠ ܥܡ
LiberGrad ܘܝܕܥܝܢܢ ܕܐܝܬ ܨܠܘܬܐ ܟܣܝܬܐ ܕܠܒܐ ܠܗܘ ܡܢ ܕܐܬܐܣܪ ܒܡܪܢ ܟܠ ܩܢܝܢܢ ܘܝܪܬܘܬܢ ܘܗܝܕܝܢ ܢܛܪܝܢ ܚܢܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܕܡܚܐ
LiberGrad : ܘܕܠܐ ܬܬܚܠܛ ܥܡ ܓܝܪܐ̈ : ܕܣܩܘܒܠܗ ܗܘ ܗܘ ܦܘܩܕܢܐ ܪܒܐ ܟܠ ܐܢܬ ܒܗܘ ܙܥܘܪܐ : ܦܫܬ ܠܟ ܡܢ ܗܘ ܪܒܐ . ܬܘܒ ܐܡܪ : ܕܗܘܝ ܟܠ ܥܡ
LiberGrad ܥܡ ܟܠܢܫ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܠܐ ܕܝܢܝܢ ܠܐܢܫ : ܟܠ . ܐܝܟ ܕܩܬ ܗܘ ܦܘܩܕܢܐ : ܕܠܐ ܬܬܚܠܛ ܥܡ ܓܝܪܐ̈ ܒܗܘ : ܕܗܘܝ
LiberGrad ܡܠܐ ܠܡ ܣܢܝܐ ܘܒܛܠܐ ܡܢ ܦܘܡܟܘܢ ܠܐ ܬܦܘܩ : ܐܠܐ ܟܠ ܫܪܒܐ̈ ܟܠ ܒܓܘܚܟܐ ܘܒܫܥܝܐ : ܘܒܫܘܥܝܬܐ̈ ܘܒܫܪܒܐ̈ ܕܠܐ ܡܬܒܥܝܢ .
LiberGrad ܡܕܡ ܒܝܬ ܐܝܚܝܕܝܐ̈ ܙܥܘܪܐ ܗܘ . ܘܠܐ ܡܝܬܪ ܐܟܘܬܗܘܢ . ܘܗܐ ܟܠ ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܐܡܪ ܫܠܝܚܐ؟ ܗܐ ܡܢ ܕܐܟܠ
LiberGrad ܐܚܐ ܕܒܝܫ ܒܝܫ ܡܗܠܟ . ܘܚܘܒܐ ܡܠܦ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܡܛܠ ܕܝܕܥ ܟܠ ܐܡܪܐ ܠܬܠܡܝܕܝܗ̈ : ܕܠܐ ܬܐܟܠܘܢ ܥܡ ܓܝܪܐ̈ : ܘܥܡ
LiberGrad ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܩܕܩܐ̈ : ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܚܠܒܐ ܘܝܕܥܬܐ ܙܥܘܪܬܐ . ܟܠ ܚܠܒܐ : ܐܘ ܠܕܢܓܝܕ ܡܢ ܬܕܝܐ̈ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܡ : ܥܡܐ ܗܘ ܕܪܚܡ
LiberGrad ܗܘܝܢ ܕܠܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟܢ ܕܥܕܪܐ ܠܗ ܝܕܥܝܢ ܕܢܦܩܕܘܢܝܗܝ . ܟܠ ܘܒܫܪܪܐ ܘܡܫܡܠܝ ܒܐܝܕܥܬܐ ܕܡܪܢ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܟܠ ܥܡ
LiberGrad ܓܝܪ ܕܒܪ ܐܕܡ ܗܘ : ܩܪܝܒܢ ܗܘ ܘܒܪ ܒܣܪܢ . ܘܐܢ ܩܫܐ ܥܪܛܠܝܐ ܟܠ ܡܐ ܕܚܦܝܝ : ܗܟܢܐ ܢܥܒܕ ܗܘ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܒܢܝ̈ ܒܣܪܗ ܀ ( 2 )