simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܥܡ ܟܠ : ܘܥܡ ܟܠܢܫ ܬܗܠܟܘܢ . ܗܢܘ ܕܝܢ : ܠܐ ܫܠܝܛ ܠܟܘܢ ܥܕ ܟܠ . ܠܐ ܕܝܢ ܫܠܝܛ ܠܟܘܢ ܟܡܐ ܙܒܢܐ ܕܛܠܝܢ ܐܢܬܘܢ : ܕܬܗܘܘܢ
LiberGrad ܕܛܒܝܢ ܘܒܝܫܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܠܡܒܢܝܢܐ̈ ܘܠܡܚܘܝܝ̈ ܟܠ . ܘܕܢܕܢܚ ܚܘܒܗ ܥܠ ܛܒܐ̈ ܘܥܠ ܒܝܫܐ̈ : ܐܝܟ ܫܡܫܗ ܕܐܒܐ ܥܠ
LiberGrad ܝܘܡ ܘܡܨܥܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ : ܐܢ ܥܛܐ ܐܢܬ ܠܗܘܢ : ܥܛܝܢܝ ܡܢ ܣܦܪܟ ܟܠ : ܐܡܪ ܡܘܫܐ ܒܨܠܘܬܗ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܡܡܪܡܪܝܢ ܗܘܘ ܪܘܚܗ
LiberGrad ܡܢ ܕܥܡܕ ܡܢ ܟܕܘ ܩܒܠ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ : ܐܠܐ ܚܕ ܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܟܠ ܠܐܢܫܐ ܕܗܘܘ ܣܩܘܒܠܐ ܠܢܦܫܗܘܢ ܘܠܐ ܬܒܘ . ܘܝܕܥܝܢܢ ܕܠܘ
LiberGrad ܕܡܒܐܫ ܠܚܒܪܗ ܒܪ ܠܘܛܬܐ ܐܝܟ ܤܛܢܐ . ܣܦܩ ܠܗ ܓܝܪ ܠܬܠܡܝܕܐ ܟܠ ܒܓܠܝܐ . ܘܢܐܡܪ ܟܠܗ ܥܡܐ ܐܡܝܢ . ܚܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܝܟܢܐ ܗܘܐ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܒܐܪܥܐ : ܠܐ ܐܬܥܠܝܘ ܡܢ ܗܘ ܡܕܡ ܕܓܪܓܗ ܒܝܫܐ ܠܐܕܡ ܡܢ ܟܠ : ܡܢ ܕܚܛܐ ܐܣܬܢܩ . ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܐܣܬܪܩܘ ܘܐܬܩܕܫܘ ܟܐܢܐ̈ ܡܢ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܒܐܪܥܐ : ܘܡܢ ܙܘܘܓܐ ܘܡܢ ܨܦܬܐ ܘܡܢ ܥܡܠܐ : ܐܟܠܝܢ ܟܠ ܘܟܠ ܕܒܗ ܘܢܦܠ ܡܢ ܫܡܝܐ . ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܠܐ ܐܬܦܪܩܘ ܟܐܢܐ̈ ܡܢ
LiberGrad ܐܝܬܝܗ ܘܠܗܘ ܢܘܗܪܐ ܕܦܪܨܘܦܗ ܡܫܒܚܐ ܡܩܒܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܐܡܪ ܟܠ ܠܗܕܐ ܥܕܬܐ ܕܕܢܝܚ ܒܗ ܡܪܢ ܓܠܝܐܝܬ ܡܫܬܘܝܢ : ܕܠܥܠ ܡܢ
LiberGrad ܐܢܫ ܣܠܩ ܠܗ : ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܡܪܢ : ܕܠܗܕܐ ܡܠܬܐ ܠܘ ܟܠܢܫ ܣܦܩ ܠܗ ܟܠ ܠܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܥܒܕܘܗܝ̈ : ܐܠܐ ܗܘ ܐܬܪܐ ܡܥܠܝ ܗܘ ܘܠܘ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܗ : ܘܐܙܠ ܒܬܪ ܡܪܢ . ܐܢ ܨܒܝܢ ܗܟܝܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܟܕ ܟܠ ( 28 ) ܠܐ ܗܟܝܠ ܐܢܫ ܢܐܡܪ : ܕܠܐ ܚܝܐ ܡܢ ܕܠܐ ܡܣܬܪܩ ܡܢ
LiberGrad ܨܒܘ : ܓܡܝܪܐ̈ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܨܒܐ ܡܪܢ ܐܡܪܝܢ ܒܠܚܘܕ : ܡܛܠ ܟܠ ܒܛܝܒܘܬܐ ܡܣܟܢܐܝܬ . ܟܐܢܐ̈ ܠܐ ܝܡܝܢ ܐܠܐ ܐܝܢ ܘܠܐ ܥܠ
LiberGrad ܐܢܫ ܕܚܙܐ ܠܗ : ܕܟܣܐ ܥܠܝ ܕܠܐ ܐܡܘܬ : ܠܐ ܚܛܐ . ܐܠܐ ܗܟܢܐ ܟܠ ܗܘ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܥܒܕ ܠܗ ܗܟܘܬ ܘܢܦܪܣܝܗ ܐܡܬܝ ܕܡܣܟܠ ܘܒܥܐ ܡܢ
LiberGrad . ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܝܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܩܫܝܢ ܡܢ ܕܚܘܒܐ ܘܥܪܩܝܢ ܡܢ ܟܠ ܓܝܪ ܕܚܘܒܐ ܡܟܝܟܝܢ ܐܢܘܢ ܡܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ : ܘܗܘܝܢ ܟܠ ܥܡ
LiberGrad : ܟܡܐ ܙܕܩ ܠܢ ܕܝܠܢ ܕܢܣܝܒܪ ܡܛܠ ܥܘܠܐ ܕܩܢܘܡܢ : ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܐܝܟ ܕܢܬܕܡܪܘܢ ܘܢܐܡܪܘܢ : ܕܐܢ ܡܪܢ ܡܛܠ ܥܘܠܢ ܕܝܠܢ ܣܝܒܪ
LiberGrad ܕܩܢܐ ܠܡܣܟܢܐ̈ : ܐܡܪ ܫܠܝܚܐ : ܐܠܐ ܕܠܐ ܠܡ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܒܐܪܥܐ ܀ ( 3 ) ܠܘ ܗܟܝܠ ܕܠܝܬ ܠܗ ܝܘܬܪܢ ܠܗܘ ܡܢ ܕܡܘܟܠ
LiberGrad ܐܢܫ ܥܒܕ ܥܒܕܐ̈ ܕܫܘܝܢ ܠܗ ܠܗܕܐ ܡܠܬܐ . ܡܢ ܕܠܐ ܠܡ ܫܩܠ ܟܠ ܕܐܡܪ ܡܪܢ : ܕܠܗܕܐ ܡܠܬܐ ܠܘ ܟܠܢܫ ܣܦܩ ܠܗ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܡ ܠܘ
LiberGrad ܟܐܒܝܢ̈ . ܘܦܩܕ ܐܢܘܢ ܕܢܥܒܕܘܢ ܠܟܠܢܫ ܗܘ ܡܕܡ ܕܨܒܝܢ ܟܠ ܢܘܟܪܝܐ̈ : ܐܠܐ ܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܢܥܒܕܘܢ ܟܠ ܨܒܘ ܘܢܚܬܡܘܢ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܡܛܠ ܐܠܗܐ : ܘܡܣܬܪܩ : ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܠܗ : ܡܢ ܟܠ ܐܡܪ ܫܠܝܚܐ : ܐܠܐ ܡܕܡ ܪܒܘܬܐ ܡܥܠ ܬܡܢ . ܐܝܢܐ ܠܡ ܕܡܘܟܠ
LiberGrad ܕܚܙܐ ܒܗ ܩܠܝܠ ܒܘܨܪܐ̈ : ܘܐܝܟ ܕܗܘ ܟܪܝܗܐ ܡܙܕܛܡ ܥܠ ܟܠ : ܗܟܢ ܡܢ ܕܟܪܝܗ ܒܬܐܪܬܗ ܡܬܛܪܐ ܫܒܝܩ ܐܡܝܢܐܝܬ : ܡܢ
LiberGrad ܕܩܢܐ ܘܢܐܬܐ ܠܓܡܝܪܘܬܐ : ܐܚܘܗܝ ܗܘ ܕܡܪܢ : ܘܒܗ ܨܒܐ ܛܒ ܡܢ ܟܠ ܘܒܠܒܘܫܐ ܢܛܐܒ ܠܡܢ ܕܣܢܝܩ : ܘܐܝܢܐ ܕܨܒܐ ܕܢܫܒܘܩ