simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܒܝܫܢ̈ ܀ ( 14 ) ܐܘܪܚܐ ܓܡܝܪܬܐ ܗܕܐ ܗܝ : ܕܓܒܪܐ̈ ܕܢܫܐ̈ ܠܐ ܟܠ ܒܛܠ ܟܠ ܟܠܗ ܡܢ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ : ܘܬܙܟܝܟ ܒܝܫܬܐ ܘܬܗܘܐ ܚܫܠ
LiberGrad . ܗܝܡܢܘܬܐ ܓܝܪ ܪܚܡܐ ܠܡܪܢ ܘܠܪܚܡܘܗܝ̈ ܘܠܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ : ܟܠ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ : ܗܝ ܕܙܥܘܪܝܐ ܡܢ ܚܘܒܐ : ܗܘ ܕܡܚܒ ܟܠ ܘܡܫܝܢ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܗ ܘܫܩܠ ܨܠܝܒܗ ܘܐܬܐ ܒܬܪܝ ܘܡܬܕܡܐ ܒܝ : ܠܐ ܫܘܐ ܠܝ ܀ ܟܠ : ܡܪܢ ܐܘܕܥ ܥܠ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܟܕ ܐܡܪ : ܕܡܢ ܕܠܐ ܡܬܦܪܫ ܡܢ
LiberGrad ܫܦܝܪܬܐ̈ ܚܠܦ ܣܢܝܬܐ̈ ܘܠܐ ܐܚܕ ܠܗܘܢ ܐܟܬܐ : ܘܠܐ ܗܘܐ ܟܠ ܪܓܠܘܗܝ̈ ܘܒܦܪܙܠܐ̈ ܥܠܬ ܢܦܫܗ : ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ . ܘܦܪܥ ܐܢܘܢ
LiberGrad ܟܠܗ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܪܚܩܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܬܠܡܝܕܝܗ̈ ܡܢ ܟܠ ܐܚܐ ܟܠ ܘܒܗܕܝܘܛܘܬܗܘܢ ܒܬܪ ܝܘܠܦܢܗܘܢ ܒܝܫܐ ܘܢܐܒܕܘܢ ܠܗܘܢ
LiberGrad ܕܐܡܪ ܝܫܘܥ ܕܐܬܦܪܩ ܡܢܗ : ܒܡܘܟܟܐ ܘܒܨܠܘܬܐ : ܘܒܨܘܡܐ ܟܕ ܟܠ : ܗܢܘ ܕܝܢ : ܡܢ ܤܛܢܐ ܘܡܢ ܟܠ ܕܒܝܫ ܘܡܢ ܥܠܡܐ ܘܡܢ ܨܦܬܗ ܘܡܢ
LiberGrad ܫܥܝܢ̈ ܕܡܪܢ ܐܢܘܢ : ܘܡܪܢ ܒܗܘܢ ܗܘ . ܡܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܥܒܕ ܘܠܐ ܟܠ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܢܫܐ ܕܗܟܢܐ ܐܢܘܢ :
LiberGrad ܟܠܗ ܡܢ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ : ܘܬܙܟܝܟ ܒܝܫܬܐ ܘܬܗܘܐ ܚܫܠ ܟܠ ܒܝܫܢ̈ ܟܠ ܠܗ ܕܦܠܘܚ ܐܦܢ ܒܐܪܥܢܝܬܐ̈ ܘܥܒܕ ܙܕܩܬܐ̈ . ܠܐ ܬܗܘܐ ܒܛܠ
LiberGrad ܕܐܬܡܣܟܢ : ܕܚܢܢ ܒܡܣܟܢܘܬܗ ܢܥܬܪ . ܘܡܐ ܕܐܣܬܢܩܢܢ ܐܝܟ ܟܠ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܝܬܝܢ ܡܣܟܢܐ̈ ܙܥܘܪ ܗܘ ܗܢܐ ܡܘܟܟܐ ܡܢ ܕܗܘ ܡܥܬܪ
LiberGrad ܫܘܒܚܝܢ̈ . ܡܬܓܡܪܝܢ ܕܝܢ ܘܡܕܪܟܝܢ ܠܗ : ܗܠܝܢ ܕܡܬܡܟܟܝܢ ܟܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܚܡܘܗܝ ܘܢܛܪܘ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܣܓܝ ܡܝܬܪ ܘܫܒܝܚ ܡܢ
LiberGrad ܥܡ ܟܠ ܀ ( 29 ) ܐܘܪܚܐ ܓܡܝܪܬܐ ܗܕܐ ܗܝ : ܕܚܝܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܠ ܡܕܥܝܗܘܢ̈ ܘܡܬܓܡܪܝܢ : ܘܗܝܕܝܢ ܫܠܝܛ ܠܗܘܢ ܕܢܗܘܘܢ
LiberGrad ܢܣܝܘܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܡܢ ܡܪܝܐ ܢܒܥܐ : ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ : ܕܟܠ ܟܐܒ ܟܠ ܣܡܟܗ : ܘܠܐ ܚܡܝܢ ܟܠܝܠܝܗ̈ : ܘܠܐ ܡܬܩܦܠ ܓܢܘܢܗ ܀ ( 14 ) ܥܠ
LiberGrad ܐܢܫ . ܪܘܚܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܡܨܥܪܝܢ : ܕܡܫܘܝܢ ܕܝܬܩܐ ܕܡܪܢ ܥܡ ܟܠ ܦܘܠܘܣ : ܕܘܝ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܫܒܝܢ ܕܝܬܩܐ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ
LiberGrad ܕܐܫܟܚ ܠܡ ܢܦܫܗ ܢܘܒܕܝܗ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܢܚܣܠܝܗ ܘܢܨܝܡܝܗ ܡܢ ܟܠ ܠܝ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܡܢ ܕܠܐ ܪܚܡ ܚܝܘܗܝ̈ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܥܒܘܪܐ .
LiberGrad ܥܡ ܟܠ : ܘܕܠܐ ܬܬܚܠܛ ܥܡ ܓܝܪܐ̈ : ܕܣܩܘܒܠܗ ܗܘ ܗܘ ܦܘܩܕܢܐ ܟܠ ܩܐܡ ܐܢܬ ܒܗܘ ܙܥܘܪܐ : ܦܫܬ ܠܟ ܡܢ ܗܘ ܪܒܐ . ܬܘܒ ܐܡܪ : ܕܗܘܝ
LiberGrad ܩܕܡܝܗܘܢ : ܡܛܠ ܟܠ ܐܢܫ ܠܚܘܪܐ ܕܟܠ : ܐܝܟ ܕܢܬܕܡܪܘܢ ܟܠ ܘܡܘܟܟܐ ܘܚܫܐ ܕܡܣܝܒܪܢܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܚܙܝܢ ܕܡܪܐ ܟܠ ܣܝܒܪ
LiberGrad ܐܡܬܝ ܕܡܪܝܐ ܠܐ ܡܫܕܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ : ܒܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܪܚܡ ܟܠ ܘܗܘܝܢ ܗܘܘ ܠܬܚܬ ܡܢ ܟܐܢܘܬܐ . ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ
LiberGrad ܕܛܥܡ ܡܘܬܐ . ܣܟܐ : ܐܢ ܬܬܦܚܡ ܟܠܗ ܡܟܝܟܘܬܢ ܥܡ ܕܡܪܢ : ܟܠ : ܕܚܢܢ ܐܝܟ ܟܝܢܢ ܕܐܝܬܝܢ ܡܝܘܬܐ̈ : ܠܘ ܐܝܟ ܗܘ ܟܝܢܐ ܡܚܐ
LiberGrad ܬܫܢܝܩܝܢ̈ ܘܡܬܚܬܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܀ ( 19 ) ܚܣ ܠܗ ܠܡܪܢ ܕܢܫܓܘܪ ܟܠ ܘܬܫܢܝܩܗ ܕܝܠܗ ܢܗܘܐ ܩܝܡ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ : ܘܗܘܐ ܚܪܝܦ ܡܢ
LiberGrad ܀ ( 29 ) ܐܘܪܚܐ ܓܡܝܪܬܐ ܗܕܐ ܗܝ : ܕܚܝܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܣܒܘܢ ܟܠ ܘܡܬܓܡܪܝܢ : ܘܗܝܕܝܢ ܫܠܝܛ ܠܗܘܢ ܕܢܗܘܘܢ ܟܠ ܥܡ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܒܗ : ܢܕܝܪ ܒܪܘܚ ܒܫܡܝܐ ܥܡ ܡܠܐܟܐ̈ : ܟܕ ܥܛܝܦ ܪܥܝܢܗ ܟܠ ܕܒܫܡܝܐ ܕܢܗܘܐ ܟܕ ܩܐܡ ܒܦܓܪ ܒܐܪܥܐ ܟܕ ܥܪܛܠܝ ܡܢ
LiberGrad : ܘܡܒܛܠ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܫܪܒܐ̈ ܕܠܐ ܫܦܝܪܝܢ ܘܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܠܐ ܟܠ ܡܟܘܢ ܘܡܫܝܢ ܘܡܪܬܐ ܘܡܠܦ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܢܫܦܪܘܢ ܠܡܚܐ
LiberGrad ܐܢܫ ܠܚܘܪܐ ܕܟܠ : ܐܝܟ ܕܢܬܕܡܪܘܢ ܘܢܐܡܪܘܢ : ܕܐܢ ܡܪܢ ܡܛܠ ܟܠ . ܡܛܠ ܕܚܙܝܢ ܕܡܪܐ ܟܠ ܣܝܒܪ ܟܠ ܩܕܡܝܗܘܢ : ܡܛܠ
LiberGrad ܫܡܘܥܘܗܝ̈ ܘܪܚܡܘܗܝ̈ ܒܚܘܒܗ ܣܓܝܐܐ . ܥܢܐ ܗܘ ܓܝܪ ܡܪܢ ܟܠ ܕܐܬܐ ܠܘܬ ܡܪܢ . ܘܗܐ ܝܪܒ ܘܐܫܬܒܚ : ܒܗܝ ܕܡܘܬܐ ܕܡܪܢ ܡܘܪܒ
LiberGrad ܗܟܝܠ ܕܫܡܫܘܗ ܒܪܘܚ ܠܗܕܐ ܝܘܕ ܡܢ ܩܕܡܝܐ̈ : ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܟܠ : ܕܡܛܠ ܚܘܒܘܗܝ̈ ܕܥܡܐ ܕܝܬܝܩܝ ܕܚܘܒܐ̈ ܐܬܪܫܡܬ ܀ ( 24 )
LiberGrad ܐܢܫ : ܘܕܗܘܐ ܫܐܠ ܒܫܠܡܐ ܕܟܠܢܫ ܩܕܡܝ : ܘܕܗܘܐ ܡܪܟܢ ܪܝܫܗ ܟܠ ܠܡ ܠܩܢܘܡܝ : ܕܐܝܟ ܥܒܕܐ ܢܝܩܪ ܠܟܠܢܫ : ܘܕܗܘܐ ܩܐܡ ܡܢ ܩܕܡ
LiberGrad ܐܡܬܝ ܕܡܒܐܫ ܐܢܬ ܠܐܢܫ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܕܒܥܐ ܐܢܬ ܕܬܗܘܐ ܓܡܝܪܐ ܟܠ ܠܓܡܝܪܘܬܐ ܡܛܐ ܐܢܬ ܟܡܐ ܕܕܐܢ ܐܢܬ ܘܡܢ ܟܐܢܘܬܐ ܢܦܠ ܐܢܬ :
LiberGrad ܒܪܚܡܘܗܝ̈ . ܫܘܒܚܐ ܠܗ ܐܡܝܢ ܀ ( 14 ) ܐܦ ܗܕܐ ܕܝܢ ܗܘܝܢ ܟܠ ܒܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܕܥܒܪܘ ܕܒܝܬ ܐܕܡ ܥܠ ܡܠܬܗ ܕܡܚܐ ܟܠ ܘܙܐܢ
LiberGrad ܐܢܫ ܕܩܪܝܒ ܠܗ . ܠܐ ܗܐ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܗܕܐ ܠܟܠ ܐܢܫ ܕܗܠܝܢ ܟܠ ܠܚܒܝܒܗ ܒܟܐ ܠܩܘܒܠܗ ܘܫܦܥܢ̈ ܕܡܥܘܗܝ̈ ܥܠ ܨܘܪܗ ܘܚܙܐ ܠܗ
LiberGrad ܥܡ ܟܠ . ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܝܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܩܫܝܢ ܡܢ ܕܚܘܒܐ ܘܥܪܩܝܢ ܟܠ ܓܝܪ ܕܚܘܒܐ ܡܟܝܟܝܢ ܐܢܘܢ ܡܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ : ܘܗܘܝܢ
LiberGrad ܛܒܬܐ̈ ܟܠܝܘܡ ܒܝܘܡ ܀ ( 2 ) ܘܐܦ ܚܫܘܠܐ̈ ܡܐ ܕܚܫܠܘ ܡܐܢܐ ܟܠ : ܚܙܝ ܡܢܐ ܡܠܐ ܐܢܬ ܠܗ . ܗܝܕܝܢ ܡܫܪܐ ܡܠܟܐ ܕܢܡܠܝܘܗܝ
LiberGrad . ܐܦ ܠܐܕܡ ܟܕ ܒܟܐ ܘܒܥܐ ܘܐܬܚܢܢ : ܐܫܬܘܕܝ ܗܘܐ ܠܗ ܕܐܬܐ ܟܠ ܓܝܪ ܕܐܬܐ ܦܪܘܩܐ ܠܥܠܡܐ : ܒܪܘܚܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܘܡܫܝܢ
LiberGrad ܕܡܒܐܫ ܠܗ ܘܥܠ ܟܠ ܕܪܚܡ ܠܗ ܀ ( 9 ) ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܢܫܐ ܕܠܗܢܐ ܟܠ : ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܨܒܐ ܡܪܢ ܕܢܠܦ ܐܦ ܠܩܛܘܠܘܗܝ̈ ܘܕܢܨܠܐ ܥܠ
LiberGrad ܐܝܟܐ ܕܐܡܪ ܠܟܘܢ : ܦܫܝܩܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܕܢܫܒܩܘܢ ܢܫܝܗܘܢ̈ ܟܠ ܢܫܝܟܘܢ̈ ܘܒܢܝܟܘܢ̈ ܘܩܢܝܢܟܘܢ : ܘܬܘ ܙܠܘ ܐܟܪܙܘܢܝ
LiberGrad ܐܢ ܨܒܐ : ܐܦܠܐ ܠܚܛܝܬܐ ܡܫܥܒܕ ܗܘܐ ܕܡܨܠܐ ܗܘܐ ܕܢܬܦܪܩ ܟܠ ܐܬܓܡܪܘ . ܠܘ ܓܝܪ ܡܓܡܪ ܠܐ ܓܡܝܪ ܗܘܐ : ܗܘ ܕܡܨܐ ܓܡܪ
LiberGrad ܐܢܫ ܘܐܠܦ ܠܟܠܢܫ ܕܠܟܠܢܫ ܬܐܬܪ . ܫܒܝܠܐ ܕܝܢ ܕܡܣܛܐ ܠܟ ܟܠ ܒܝܫܐ̈ ܀ ( 26 ) ܐܘܪܚܐ ܓܡܝܪܬܐ ܗܕܐ ܗܝ : ܕܗܘܝ ܟܠ ܥܡ
LiberGrad ܨܒܘ ܘܢܚܬܡܘܢ ܟܠ ܟܐܒܝܢ̈ . ܘܦܩܕ ܐܢܘܢ ܕܢܥܒܕܘܢ ܠܟܠܢܫ ܟܠ ܢܬܚܬܡܘܢ ܒܫܡܗܐ̈ ܢܘܟܪܝܐ̈ : ܐܠܐ ܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܢܥܒܕܘܢ
LiberGrad ܥܡ ܟܠ : ܘܡܬܠܡܕ ܐܢܬ ܚܛܝܐ̈ ܘܙܢܝܬܐ̈ ܘܠܐ ܢܕܐ ܠܟ ܡܢ ܟܠ : ܟܕ ܬܬܠ ܢܦܫܟ ܠܡܢ ܕܒܥܐ ܕܢܩܛܠܟ ܘܢܬܛܓܪ ܒܟ ܘܗܘܐ ܐܢܬ
LiberGrad ܕܒܝܫ : ܘܡܟܝܟ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܓܠܐܝܬ ܩܛܡܐ ܘܣܩܐ ܬܚܝܬ ܟܠ ܒܥܒܕܘܬܐ : ܘܒܠܥܝܢ ܒܬܐ̈ ܕܝܬܡܐ̈ ܘܐܪܡܠܬܐ̈ ܘܥܒܕܝܢ
LiberGrad ܐܢܫ ܕܐܝܟܐ ܕܠܐ ܣܒܪܬ ܬܡܢ ܡܫܟܚܬ ܐܢܫܐ ܕܐܝܕܥܬܐ ܕܡܚܘܝܢ ܟܠ ܐܬܡܟܟ ܘܐܬܟܫܦ ܩܕܡ ܡܪܢ ܘܗܘ ܓܠܐ ܠܟ . ܘܗܘܝܬ ܡܟܝܟܬ ܠܘܬ
LiberGrad ܕܡܬܓܡܪܝܢ ܘܢܦܩܝܢ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܥܒܘܪܐ ܀ ( 15 ) ܝܘܡܢ ܕܝܢ ܟܠ ܢܚܕܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܢܒܝܐ̈ ܘܫܠܝܚܐ̈ : ܘܚܕܝܢ ܥܡܗܘܢ
LiberGrad ܡܕܡ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܚܝܠ ܟܠ ܡܕܡ ܐܠܐ ܐܬܡܠܝܘ ܡܢ ܡܪܢ ܟܠ ܚܛܝܬܐ : ܡܫܠܛܐܝܬ ܐܣܪ ܠܗܘܢ ܢܡܘܣܐ : ܕܠܐ ܢܫܬܠܛܘܢ ܥܠ
LiberGrad ܕܙܠܝܠ ܘܦܩܩ ܘܒܝܫ ܒܝܫ ܡܗܠܟ . ܘܠܐ ܬܩܦ ܠܠܝܛܐ̈ ܐܘ ܟܠ ܠܐ ܬܐܙܠ . ܘܐܙܕܗܪ ܡܢ ܡܟܣܐ̈ ܘܡܢ ܚܛܝܐ̈ ܘܡܢ ܙܢܝܬܐ̈ ܘܡܢ
LiberGrad ܟܪܝܗܐ̈ ܡܫܕܪ ܠܘܬ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܘܚܝܠܬܢܐ̈ ܠܘܬ ܟܪܝܗܐ̈ : ܟܠ ܘܥܘܠ ܠܘܬ ܡܢ ܕܐܝܬ ܒܗ ܚܝܠܐ . ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܚܓܝܪ ܠܐ ܢܣܬܚܦ .
LiberGrad ܚܪܝܢ . ܘܠܐ ܡܕܓܠ ܘܠܐ ܡܢܚܫ ܐܘ ܩܨܡ ܐܘ ܡܚܪܫ ܐܘ ܐܫܦ : ܘܠܐ ܟܠ ܡܪܦܐ ܠܗ ܘܠܐ ܡܨܥܪ ܠܗ ܠܐܢܫ ܕܚܛܐ ܒܗ . ܘܒܐܝܢ ܘܠܐ ܝܡܐ ܥܠ
LiberGrad ܝܘܡ ܟܫܝܪܐܝܬ ܘܙܪܝܪܐܝܬ . ܠܐ ܕܝܢ ܢܬܡܬܠ ܒܪܢܫܐ ܬܝܒܐ ܟܠ ܘܟܢ ܙܟܝܢ ܠܗ ܠܚܛܝܬܐ : ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܝܢܝܢ ܡܩܪܒܝܢ ܥܡܗ
LiberGrad ܟܠܗ : ܐܘ ܢܨܘܪܘܢ ܡܛܠ ܛܠܝܘܬܗܘܢ ܘܡܛܠ ܟܪܝܗܘܬܗܘܢ ܟܠ ܡܣܩܬܐ̈ ܢܬܥܠܘܢ ܘܠܐ ܢܕܚܠܘܢ ܘܢܗܦܟܘܢ ܠܗܘܢ ܠܒܣܬܪܗܘܢ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܒܐܪܥܐ : ܡܛܠܗܢܐ ܠܐ ܝܕܥܘ . ܪܡܘܬܐ ܓܝܪ ܣܩܘܒܠܗ ܗܝ ܟܠ ܐܝܟܢܐ ܗܘ . ܘܐܝܬ ܕܫܚܩܘ ܪܥܝܢܗܘܢ : ܘܠܐ ܐܡܟܘ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ
LiberGrad ܒܣܪ ܐܘܪܚܗ . ܘܐܡܪ ܢܘܚ : ܚܣ ܠܟ ܕܬܚܒܠܝܗ ܠܟܠܗ ܐܪܥܐ . ܟܠ ܕܦܘܩ ܡܢ ܒܝܢܬܗܘܢ : ܕܥܛܐ ܐܢܐ ܠܟܠܒܣܪ ܕܒܪܝܬ . ܡܛܠ ܕܚܒܠ
LiberGrad : ܕܡܨܠܐ ܥܠ ܪܕܘܦܘܗܝ̈ ܘܥܠ ܩܛܘܠܘܗܝ̈ : ܐܠܐ ܠܫܦܝܪܐ̈ ܠܡ ܟܠ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܫܡܘܥܝܗܘܢ̈ ܚܝܠܗ ܕܚܘܒܐ ܗܘ ܡܚܒ ܟܠ ܘܡܫܝܢ
LiberGrad ܡܕܡ . ܡܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܥܢܕ ܐܢܬ ܡܢ ܗܢܐ ܥܠܡܐ : ܛܥܝܢ ܠܗ ܟܠ ܩܕܝܫܬܐ ܕܒܪܐ ܗܘܝܬ . ܘܐܢܐ ܐܠܒܫ ܕܡܘܬܟ ܘܐܚܘܐ ܐܢܘܢ
LiberGrad ܕܐܣܬܢܩ . ܘܡܐ ܕܡܝܬܢ ܚܠܦ ܒܝܫܐ̈ ܐܝܟ ܕܡܝܬ ܡܪܢ ܚܠܦ ܟܠ ܘܡܝܐ̈ ܠܫܡܪܝܬܐ : ܙܥܘܪ ܗܘ ܣܘܢܩܢܢ ܕܝܠܢ ܡܢ ܕܗܘ ܙܐܢ
LiberGrad ܒܝܫܢ̈ : ܘܟܣܝ ܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܘܠܐ ܦܪܣܝ ܐܢܘܢ . ܘܗܢܘܢ ܪܩܝܢ ܟܠ ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܐܝܟܐ ܩܛܠܘ ܘܐܝܟܐ ܓܢܒܘ ܘܐܝܟܐ ܥܒܕܘ
LiberGrad ܕܩܢܐ ܠܡܣܟܢܐ̈ ( 1 ) ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ : ܕܐܢ ܐܘܟܠ ܟܠ ܟܠ ܕܟܐܢܐ̈ ܘܕܙܕܝܩܐ̈ . ܡܐܡܪܐ ܕܬܡܢܝܐ ܕܥܠ ܡܢ ܕܡܘܟܠ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܒܗ : ܗܟܢܐ ܡܢ ܕܫܩܠ ܨܠܝܒܗ ܟܣܝܐ ܡܬܦܪܩ ܠܗ ܡܢ ܐܪܥܐ ܟܠ ܕܡܪܢ ܟܕ ܫܩܠ ܨܠܝܒܗ ܓܠܝܐ . ܐܬܥܠܝ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ ܐܪܥܐ ܘܡܢ
LiberGrad ܩܐܪܣܝܢ̈ ܘܡܬܒܣܡ . ܘܡܢ ܗܕܐ ܢܕܥ ܕܠܕܓܠܐ̈ ܚܣܕ ܡܪܝܐ ܟܠ ܘܢܬܟܫܦ ܟܠܗܝܢ ܫܥܘܗܝ̈ ܥܕܡܐ ܕܡܬܦܪܩ ܒܡܪܢ ܘܙܟܐ ܡܢ
LiberGrad ܕܩܢܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܡܪܢ ܘܡܚܒܝܢ ܠܗ ܠܡܪܢ ܘܪܚܡܝܢ ܠܗ ܘܠܐ ܗܘܐ ܟܠ ܩܐܡ ܩܕܡ ܒܝܡ ܒܝܘܡ ܕܝܢܐ ܀ ( 5 ) ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܝܬ ܐܢܫ ܕܫܒܩܘ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܒܐܪܥܐ ܕܐܢ ܐܫܠܡܬ ܢܦܫܟ ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ : ܐܫܠܡܬ ܢܦܫܟ ܟܠ ܘܠܫܘܒܚܐ ܡܝܬܪܐ؟ ܬܘܒ ܐܡܪ ܒܪ ܐܣܝܪܐ : ܕܐܡܟ ܢܦܫܟ ܡܢ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܒܐܪܥܐ ܠܬܚܬ ܡܢܗ ܒܚܝܠܗ ܕܡܪܢ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܘܕܠܐ ܟܠ . ܘܐܝܕܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܐܕܡ : ܘܐܝܕܗ ܕܐܕܡ ܟܒܝܫܐ ܗܘܬ ܥܠ
LiberGrad ܝܘܡ ܗܟܢܐ ܥܒܕ ܗܘܐ ܡܪܢ ܐܓܘܢܐ ܒܓܥܬܐ ܚܝܠܬܢܝܬܐ ܟܠ ܚܕܬܐ : ܕܚܢܢ ܢܥܒܕ ܐܟܘܬܗ ܘܢܙܟܐ ܐܝܟ ܕܙܟܐ . ܒܪܡ ܕܝܢ
LiberGrad ܒܝܫܢ̈ ܘܥܒܕܗ ܐܚܪܢܝܐܝܬ . ܡܛܠܗܢܐ ܐܡܪ ܦܨܢܝ ܡܪܝܐ ܡܢ ܟܠ ܠܣܛܢܐ ܘܗܦܟܗ ܠܒܪܝܬܗ ܒܝܘܠܦܢܗ ܒܝܫܐ : ܘܡܠܝܗܝ ܠܒܗ ܡܢ
LiberGrad ܡܕܡ ܕܒܝܫ ܘܢܟܐ ܠܒܪܢܫܐ ܐܘ ܡܥܝܩ ܠܟܠ ܕܐܝܬ ܒܗ ܢܦܫܐ ܀ ( 4 ) ܟܠ ܕܡܬܚܙܐ ܠܥܝܢܐ̈ ܕܒܣܪܐ : ܗܟܢܐ ܐܝܬ ܣܩܘܒܠܐ ܠܟܐܢܘܬܐ :
LiberGrad ܕܒܝܫ ܘܡܢ ܥܠܡܐ ܘܡܢ ܨܦܬܗ ܘܡܢ ܟܠ ܕܐܡܪ ܝܫܘܥ ܕܐܬܦܪܩ ܡܢܗ ܟܠ ܘܐܪܚܩ ܡܢ ܤܛܢܐ ܘܡܢ ܝܘܠܦܢܗ : ܗܢܘ ܕܝܢ : ܡܢ ܤܛܢܐ ܘܡܢ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܣܢܝܩܐ̈ ܘܡܬܥܠܐ ܠܗ ܡܢ ܡܕܡ ܕܡܬܚܙܐ : ܘܗܘܐ ܟܠ ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܪܚܡ : ܒܗܠܝܢ ܗܘܝܐ ܩܕܝܫܘܬܐ ܕܠܒܐ : ܝܗܒ ܠܗ
LiberGrad ܡܗܠܟܝܢ ܗܘܘ : ܘܡܕܡ ܕܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܗܘ ܣܥܪܝܢ ܗܘܘ : ܘܟܕ ܟܠ ܗܘܐ ܠܝܘܕ ܘܠܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ : ܘܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܡܪܝܐ ܐܚܝܕ
LiberGrad ܡܕܡ ܐܠܐ ܐܬܡܠܝܘ ܡܢ ܡܪܢ ܘܐܣܬܦܩܘ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܀ ( 18 ) ܟܠ ܢܡܘܣܐ : ܕܠܐ ܢܫܬܠܛܘܢ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܚܝܠ
LiberGrad ܟܠܗ : ܘܗܐ ܝܪܒ ܠܗ ܡܢ ܗܘ ܕܫܒܥ ܥܠ ܫܒܥܝܢ ܫܒܩ . ܘܢܐܙܠ ܝܬܝܪ ܟܠ : ܘܗܐ ܝܪܒ ܠܗ ܡܢ ܗܘ ܕܦܟܗ ܒܠܚܘܕ ܝܗܒ . ܘܠܐ ܢܬܒܥ ܣܟܠܘܬܐ
LiberGrad ܕܩܢܐ ܘܢܫܩ ܪܓܠܐ̈ ܕܒܥܠܕܒܒܘܗܝ̈ : ܗܝܕܝܢ ܚܙܐ ܡܪܢ ܟܠ ܘܒܐܝܡܡܐ : ܘܣܡ ܠܟܠܢܫ ܐܝܟ ܕܡܝܬܪ ܡܢܗ : ܘܣܪܩ ܢܦܫܗ ܡܢ
LiberGrad ܫܪܒܐ̈ ܕܝܗܒܐ ܛܝܒܘܬܐ ܐܝܟ ܕܠܒܢܝܢܐ ܕܩܢܘܡܟܘܢ . ܠܘ ܟܠ . ܟܠ ܡܠܐ ܠܡ ܣܢܝܐ ܘܒܛܠܐ ܡܢ ܦܘܡܟܘܢ ܠܐ ܬܦܘܩ : ܐܠܐ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ : ܐܠܐ ܐܬܥܢܝܘ ܒܫܩܠܗ ܘܒܫܪܝܗ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ : ܟܠ ܨܠܝܒܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܒܪܝܟܘܗܝ̈ ܕܐܒܐ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܬܦܪܩܘ ܡܢ
LiberGrad ܥܡ ܟܠܢܫ : ܕܠܟܠܢܫ ܢܥܕܪܘܢ : ܘܕܢܪܬܘܢ ܠܟܠܢܫ ܒܚܘܪܐ ܟܠ ܡܪܢ ܟܕ ܛܠܝܢ ܗܟܢ . ܘܡܐ ܕܚܨܘ ܘܪܒܘ : ܡܦܣ ܠܗܘܢ ܕܢܗܘܘܢ
LiberGrad ܛܒܐ : ܘܡܟܝܟܐܝܬ ܐܪܬܝ ܠܟܠܢܫ ܘܥܕܪ ܐܢܘܢ . ܐܢ ܐܢܫ ܓܝܪ ܟܠ ܡܟܝܟܬܐ̈ ܘܡܣܪܩܬܐ̈ ܘܒܣܝܡܬܐ̈ ܘܫܝܛܬܐ̈ : ܕܗܘܐ ܥܡ
LiberGrad ܐܘܠܨܢܝܢ̈ : ܘܢܦܨܝܢ ܡܢ ܢܣܝܘܢܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܡܪ : ܕܨܠܘ ܕܠܐ ܟܠ ܕܢܪܚܡܢ ܘܢܢܛܪܢ ܘܢܬܠ ܠܢ ܫܐܠܬܢ̈ ܫܦܝܪܬܐ̈ : ܘܢܦܪܩܢ ܡܢ
LiberGrad ܡܕܡ ܕܡܬܬܓܪ . ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܪܢܫܐ ܡܐ ܕܐܡܟ ܢܦܫܗ ܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܟܠ ܘܐܬܬܟܠ ܥܠܘܗܝ . ܗܝܕܝܢ ܡܫܪܐ ܡܠܟܐ ܠܡܣܡ ܒܗ ܟܠܝܘܡ ܒܝܘܡ
LiberGrad ܘܗܝ ܗܝ ܐܡܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥܡܝܕܐ̈ : ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܡܛܠ ܟܠ ܒܗܕܐ ܥܕܬܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܪܒܐ ܗܝ ܗܝ ܥܕܬܐ ܡܢ
LiberGrad ܐܚܐ ܕܒܝܫ ܒܝܫ ܡܗܠܟ . ܡܛܠ ܕܝܕܥܐ ܕܛܠܝܢ ܐܢܘܢ ܬܠܡܝܕܝܗ̈ ܟܠ ܠܗܘܢ ܠܬܠܡܝܕܝܗ̈ : ܕܐܪܚܩܘ ܡܢ ܠܘܬ ܒܝܫܐ̈ ܘܡܢ ܠܘܬ
LiberGrad ܕܒܝܫ ܘܡܢ ܟܠ ܡܠܐ ܣܢܝܐ : ܘܥܒܕ ܢܦܫܗ ܡܒܪܟܢܐ ܘܠܐ ܠܝܛܐ : ܟܠ ܕܚܝ ܘܛܠܐ ܦܓܪܗ : ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܡܬܐܡܢ ܒܨܠܘܬܐ ܘܢܛܪ ܢܦܫܗ ܡܢ
LiberGrad ܐܝܟ ܕܐܡܪ : ܕܡܢ ܕܠܐ ܫܒܩ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܘܟܘܠ ܕܩܢܐ ܒܐܪܥܐ ܟܠ ܨܠܝܒܗ ܘܢܐܙܠܘܢ ܒܬܪܗ ܘܢܬܓܡܪܘܢ ܒܚܘܒܗ ܡܚܒ ܟܘܠ ܘܡܫܝܢ
LiberGrad ܕܩܢܐ : ܗܘܐ ܐܝܟ ܚܢܘܟ : ܟܕ ܢܫܩܘܠ ܨܠܝܒܐ ܀ ( 5 ) ܡܢ ܕܪܕܐ ܟܠ ܠܡܬܘܫܠܚ : ܐܬܩܕܫ ܘܠܐ ܛܥܡ ܡܘܬܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܢ ܢܣܬܪܩ ܡܢ
LiberGrad ܐܚܐ ܕܒܝܫ ܒܝܫ ܡܗܠܟ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܠܝܠܘܕܐ̈ ܐܡܝܪܐ ܟܠ . ܫܒܝܠܐ ܕܝܢ ܕܡܣܛܐ ܠܟ ܡܢܗ ܗܢܘ : ܕܗܘܝܬܘܢ ܡܪܚܩܝܢ ܡܢ
LiberGrad ܡܠܐ̈ ܣܢܝܬܐ̈ ܐܡܪܝܢ ܚܕ ܥܠ ܚܕ : ܘܐܢܬ ܕܐܝܬܝܟ ܡܨܥܝܐ ܟܠ . ܘܐܠܐ ܗܦܟܝܢܢ ܡܠܝܗܘܢ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܠܫܦܝܪܬܐ̈ : ܒܥܠܬ
LiberGrad ܟܠܗ ܕܢܐܙܠ ܢܬܪܥܐ . ܘܡܢ ܕܚܠܬܗ ܠܐ ܣܠܩ ܒܗ ܒܗܕܐ ܡܣܩܬܐ . ܟܠ ܒܗܕܐ ܡܣܩܬܐ ܢܦܠ ܘܡܬܬܒܪ ܘܠܡܚܣܢ ܩܐܡ : ܐܘ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܠܟ
LiberGrad ܥܡ ܟܠ ܘܠܟܠܢܫ ܐܪܬܐ . ܘܙܥܘܪܐ ܐܡܪ : ܕܥܪܘܩ ܡܢ ܠܘܬ ܡܢ ܟܠ ܕܣܩܘܒܠܗ ܗܘ ܗܘ ܦܘܩܕܢܐ ܪܒܐ ܕܗܘ ܙܥܘܪܐ . ܪܒܐ ܐܡܪ : ܕܗܘܝ
LiberGrad ܡܘܗܒܢ̈ ܩܒܠܘ : ܗܕܐ ܗܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܪܘܚܐ ܦܪܩܠܝܛܐ : ܕܒܗ ܟܠ ܡܬܩܪܝܐ ܥܘܪܒܢܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ : ܘܐܝܬ ܕܡܘܗܒܬܐ ܕܪܒܐ ܡܢ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܗ . ܘܕܬܠܬ ܗܕܐ : ܕܝܐܐ ܠܓܒܪܐ̈ ܕܢܪܝܡܘܢ ܟܠ ܡܛܠ ܬܪܣܝܬܐ ܕܢܦܫܗ ܐܘ ܡܛܠ ܠܒܘܫܐ ܕܦܓܪܗ ܘܕܢܬܦܪܩ ܡܢ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܠܝ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܘܚܘܒܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܒܝ : ܡܕܡ ܠܐ ܝܬܪܬ : ܗܢܘ ܟܠ ܟܠ ܕܩܢܐ ܠܡܣܟܢܐ̈ ( 1 ) ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܡܪ ܫܠܝܚܐ : ܕܐܢ ܐܘܟܠ
LiberGrad ܟܠܗ ܐܘ ܢܨܘܪܘܢ ܘܢܦܠܘܢ ܒܗܘ ܥܘܡܩܐ ܣܓܝܐܐ ܘܢܚܬܘܢ ܟܠ ܠܘܥܕܗ ܕܐܘܪܚܐ : ܘܠܐ ܕܢܗܦܟܘܢ ܠܒܣܬܪܗܘܢ ܘܢܐܒܕܘܢ
LiberGrad ܒܣܪ ܒܡܘܬܗ ܘܒܫܘܥܒܕܗ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܟܬܝܒ : ܕܐܬܟܫܦ ܡܪܢ ܟܕ ܟܠ ܗܘܐ ܒܕܡܘܬܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܒܪܝܬܗ : ܡܛܠܬܗ ܕܒܪܝܬܐ : ܕܢܚܘܪ
LiberGrad ܡܢ ܗܟܝܠ ܕܨܝܡ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܡܐܟܠܬܐ̈ : ܘܥܒܪ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܟܠ ܐܢܫܐ ܕܢܨܘܡܘܢ ܘܢܬܥܕܪܘܢ ܘܢܬܡܟܟܘܢ ܘܢܬܝܬܪܘܢ .
LiberGrad ܘܫܩܠ ܨܠܝܒܗ ܘܐܬܐ ܒܬܪܝ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܕܘܒܪܝ̈ : ܠܐ ܫܘܐ ܠܝ . ܟܠ ܒܗ ܒܘܨܪܐ ܘܠܐ ܥܩܪ ܠܗ : ܠܓܡܝܪܘܬܐ ܠܐ ܡܛܐ . ܡܢ ܕܠܐ ܠܡ ܫܒܩ
LiberGrad ܝܘܠܦܢܝܢ̈ : ܡܛܠ ܕܠܘ ܙܪܥܐ ܕܟܠ ܐܢܫ ܫܘܐ ܀ ( 11 ) ܐܝܬ ܓܝܪ ܟܠ : ܠܐ ܬܠܒܫܘܢ ܦܬܟܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܙܕܗܪܘ ܠܡ ܠܐ ܬܩܒܠܘܢ
LiberGrad ܐܢܫ ܗܟܝܠ ܐܝܟ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܡܬܦܪܥ . ܠܐ ܓܝܪ ܫܘܐ ܩܛܠ ܡܐܐ ܟܠ ܠܐ ܡܛܐ . ܡܢ ܕܚܣܝܪ ܓܝܪ ܚܕܐ : ܙܥܘܪ ܗܘ ܡܢ ܓܡܝܪܐ̈ .
LiberGrad ܕܫܐܠ ܠܟ ܗܒ ܠܗ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܟ . ܐܢ ܐܪܥܢܝܬܐ̈ ܟܠ ܘܟܠ ܕܢܬܬܪܝܡ ܢܬܡܟܟ : ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܕ ܢܕܝܕ ܩܕܡ ܐܠܗܐ .
LiberGrad ܡܕܡ ܕܐܢ : ܘܗܘ ܡܢ ܐܢܫ ܠܐ ܡܬܬܕܝܢ : ܡܛܠ ܕܡܥܠܝ ܗܘ ܘܝܪܒ ܟܠ ܕܝܢ ܕܐܚܒ ܘܐܬܓܡܪ ܟܠܡܕܡ ܝܕܥ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ : ܕܓܒܪܐ ܕܒܪܘܚ
LiberGrad . ܘܕܬܕܥ ܠܟ ܕܗܕܐ ܗܟܢܐ ܗܝ : ܚܙܝ ܕܡܢ ܝܘܡܐ ܕܐܘܕܝܘ ܠܐ ܟܠ . ܘܒܗܕܐ ܪܕܐ ܐܢܘܢ : ܥܕܡܐ ܕܐܘܕܝܘ ܕܡܪܝܐ ܗܘ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
LiberGrad ܥܡ ܟܠ . ܟܠ ܕܠܐ ܠܡ ܪܕܐ ܒܥܩܒܬܝ̈ ܘܥܐܠ ܠܒܝܬ ܡܟܣܐ̈ ܟܠ ܪܚܝܩܬܐ̈ ܀ ( 6 ) ܚܫܘܒ ܠܡ ܠܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܕܡܝܬܪ ܡܢܟ ܘܗܘܝ
LiberGrad : ܘܥܡ ܟܠܢܫ ܬܗܠܟܘܢ . ܗܢܘ ܕܝܢ : ܠܐ ܫܠܝܛ ܠܟܘܢ ܥܕ ܪܒܝܢ ܟܠ ܕܝܢ ܫܠܝܛ ܠܟܘܢ ܟܡܐ ܙܒܢܐ ܕܛܠܝܢ ܐܢܬܘܢ : ܕܬܗܘܘܢ ܟܠ ܥܡ
LiberGrad ܟܠܗ ܕܠܐ ܢܬܦܢܐ ܠܒܝܬ ܚܝܐ̈ : ܠܐ ܐܡܪ ܗܘܐ ܗܟܘܬ ܕܦܓܪܝ ܗܘ ܟܠ ܕܚܝܐ̈ ܩܠܝܠ ܕܐܝܬ ܒܪܥܝܢܢ : ܘܒܥܐ ܕܢܩܛܠܢ ܥܡ ܚܛܝܬܐ
LiberGrad ܕܫܡܥ : ܘܝ ܠܘ ܐܝܟ ܕܝܐܐ ܠܐܠܗܐ ܥܒܕ ܦܠܢ : ܕܐܠܗܐ ܐܡܪ ܟܠ ܫܒܘܩ ܠܝ ܘܦܪܥ ܐܢܐ : ܘܐܬܪܚܡ ܥܠܝ . ܘܐܠܐ ܡܬܬܦܝܣ ܠܗ ܐܡܪ
LiberGrad ܕܐܝܬ ܒܐܪܥܐ : ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܠܝ ܬܠܡܝܕܐ ܕܩܕܝܫܘܬܐ : ܐܠܐ ܟܠ ܡܠܦ ܠܢ ܩܕܝܫܘܬܐ ܘܓܡܝܪܘܬܐ ܐܡܪ : ܕܐܢ ܐܢܫ ܠܐ ܡܬܦܪܩ ܡܢ