simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܟܕ ܥܪܛܠܝ ܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܒܗ :
LiberGrad ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܢܫܦܪܘܢ ܠܡܚܐ ܟܠ : ܘܡܒܛܠ ܡܢ
LiberGrad ܩܕܡܝܗܘܢ : ܡܛܠ ܟܠ ܐܢܫ ܠܚܘܪܐ ܕܟܠ
LiberGrad ܕܡܘܬܐ ܕܡܪܢ ܡܘܪܒ ܟܠ ܫܡܘܥܘܗܝ̈ ܘܪܚܡܘܗܝ̈ ܒܚܘܒܗ
LiberGrad ( 24 ) ܟܠ ܗܟܝܠ ܕܫܡܫܘܗ ܒܪܘܚ
LiberGrad ܩܐܡ ܡܢ ܩܕܡ ܟܠ ܐܢܫ : ܘܕܗܘܐ
LiberGrad ܢܦܠ ܐܢܬ : ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܡܒܐܫ ܐܢܬ
LiberGrad ܕܡܚܐ ܟܠ ܘܙܐܢ ܟܠ ܒܪܚܡܘܗܝ̈ . ܫܘܒܚܐ
LiberGrad ܨܘܪܗ ܘܚܙܐ ܠܗ ܟܠ ܐܢܫ ܕܩܪܝܒ ܠܗ
LiberGrad ܕܗܝܡܢܘܬܐ : ܘܗܘܝܢ ܟܠ ܥܡ ܟܠ .
LiberGrad ܡܫܪܐ ܡܠܟܐ ܕܢܡܠܝܘܗܝ ܟܠ ܛܒܬܐ̈ ܟܠܝܘܡ ܒܝܘܡ
LiberGrad ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܘܡܫܝܢ ܟܠ . ܐܦ ܠܐܕܡ
LiberGrad ܠܩܛܘܠܘܗܝ̈ ܘܕܢܨܠܐ ܥܠ ܟܠ ܕܡܒܐܫ ܠܗ ܘܥܠ
LiberGrad ܘܬܘ ܙܠܘ ܐܟܪܙܘܢܝ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܐܡܪ ܠܟܘܢ
LiberGrad ܗܘ ܕܡܨܐ ܓܡܪ ܟܠ ܐܢ ܨܒܐ :
LiberGrad ܕܗܘܝ ܟܠ ܥܡ ܟܠ ܐܢܫ ܘܐܠܦ ܠܟܠܢܫ
LiberGrad ܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܢܥܒܕܘܢ ܟܠ ܨܒܘ ܘܢܚܬܡܘܢ ܟܠ
LiberGrad ܒܟ ܘܗܘܐ ܐܢܬ ܟܠ ܥܡ ܟܠ :
LiberGrad ܕܝܬܡܐ̈ ܘܐܪܡܠܬܐ̈ ܘܥܒܕܝܢ ܟܠ ܕܒܝܫ : ܘܡܟܝܟ
LiberGrad ܘܗܘܝܬ ܡܟܝܟܬ ܠܘܬ ܟܠ ܐܢܫ ܕܐܝܟܐ ܕܠܐ