simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܒܝܫܬܐ ܘܬܗܘܐ ܚܫܠ ܟܠ ܒܝܫܢ̈ ܀ (
LiberGrad ܕܡܚܒ ܟܠ ܘܡܫܝܢ ܟܠ . ܗܝܡܢܘܬܐ ܓܝܪ
LiberGrad ܕܠܐ ܡܬܦܪܫ ܡܢ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܘܫܩܠ
LiberGrad . ܘܦܪܥ ܐܢܘܢ ܟܠ ܫܦܝܪܬܐ̈ ܚܠܦ ܣܢܝܬܐ̈
LiberGrad ܒܝܫܐ ܘܢܐܒܕܘܢ ܠܗܘܢ ܟܠ ܟܠܗ . ܡܛܠ
LiberGrad ܘܡܢ ܨܦܬܗ ܘܡܢ ܟܠ ܕܐܡܪ ܝܫܘܥ ܕܐܬܦܪܩ
LiberGrad ܕܗܟܢܐ ܐܢܘܢ : ܟܠ ܫܥܝܢ̈ ܕܡܪܢ ܐܢܘܢ
LiberGrad ܠܐ ܬܗܘܐ ܒܛܠ ܟܠ ܟܠܗ ܡܢ ܬܪܬܝܗܝܢ̈
LiberGrad ܡܢ ܕܗܘ ܡܥܬܪ ܟܠ ܕܐܬܡܣܟܢ : ܕܚܢܢ
LiberGrad ܡܝܬܪ ܘܫܒܝܚ ܡܢ ܟܠ ܫܘܒܚܝܢ̈ . ܡܬܓܡܪܝܢ
LiberGrad ܫܠܝܛ ܠܗܘܢ ܕܢܗܘܘܢ ܟܠ ܥܡ ܟܠ ܀
LiberGrad 14 ) ܥܠ ܟܠ ܢܣܝܘܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܡܢ
LiberGrad ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܟܠ ܐܢܫ . ܪܘܚܐ
LiberGrad ܗܢܐ ܥܒܘܪܐ . ܟܠ ܕܐܫܟܚ ܠܡ ܢܦܫܗ
LiberGrad ܐܡܪ : ܕܗܘܝ ܟܠ ܥܡ ܟܠ :
LiberGrad ܕܡܪܐ ܟܠ ܣܝܒܪ ܟܠ ܩܕܡܝܗܘܢ : ܡܛܠ
LiberGrad ܕܝܢ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܡܪܝܐ ܠܐ
LiberGrad ܗܘ ܟܝܢܐ ܡܚܐ ܟܠ ܕܛܥܡ ܡܘܬܐ .
LiberGrad ܘܗܘܐ ܚܪܝܦ ܡܢ ܟܠ ܬܫܢܝܩܝܢ̈ ܘܡܬܚܬܝ ܡܢ
LiberGrad ܕܢܗܘܘܢ ܟܠ ܥܡ ܟܠ ܀ ( 29