simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ( 1 ) ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܚܙܐ ܡܪܢ
LiberGrad ( 2 ) ܟܠ ܓܝܪ ܕܒܪ ܐܕܡ
LiberGrad ( 24 ) ܟܠ ܗܟܝܠ ܕܫܡܫܘܗ ܒܪܘܚ
LiberGrad ܩܕܡ ܐܠܗܐ . ܟܠ ܕܫܐܠ ܠܟ ܗܒ
LiberGrad ܘܩܛܠܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ . ܟܠ ܢܦܫܐ ܕܝܢ ܕܡܚܒܠܝܢ
LiberGrad ܡܢ ܓܗܢܐ . ܟܠ ܐܢܫ ܐܝܟ ܥܒܕܘܗܝ̈
LiberGrad ܡܢ ܓܡܝܪܐ̈ . ܟܠ ܐܢܫ ܗܟܝܠ ܐܝܟ
LiberGrad ܘܢܬܡܟܟܘܢ ܘܢܬܝܬܪܘܢ . ܟܠ ܡܢ ܗܟܝܠ ܕܨܝܡ
LiberGrad ܐܦ ܝܘܡܢܐ . ܟܠ ܕܠܛܫ ܡܓܠܗ ܐܝܟ
LiberGrad ܥܡ ܟܠ . ܟܠ ܕܠܐ ܠܡ ܪܕܐ
LiberGrad ܐܬܛܦܝܣܢ ܠܗ . ܟܠ ܠܡ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣ
LiberGrad ܐܢܘܢ ܡܠܬܐ . ܟܠ ܕܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗ
LiberGrad ܕܠܐ ܡܬܒܥܝܢ . ܟܠ ܡܠܐ ܠܡ ܣܢܝܐ
LiberGrad ܠܐ ܢܣܬܚܦ . ܟܠ ܟܪܝܗܐ̈ ܡܫܕܪ ܠܘܬ
LiberGrad ܗܢܐ ܥܒܘܪܐ . ܟܠ ܕܐܫܟܚ ܠܡ ܢܦܫܗ
LiberGrad ܗܘܐ ܪܒܐ . ܟܠ ܕܢܡܟ ܠܡ ܢܦܫܗ
LiberGrad ܕܗܟܢܐ ܐܢܘܢ : ܟܠ ܫܥܝܢ̈ ܕܡܪܢ ܐܢܘܢ
LiberGrad ܢܦܠ ܐܢܬ : ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܡܒܐܫ ܐܢܬ
LiberGrad ܚܕ ܒܚܕ : ܟܠ ܕܠܐ ܬܐܒ ܒܚܝܘܗܝ̈
LiberGrad ܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ : ܟܠ ܛܒܬܐ̈ ܥܒܕ :