simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܕܐܝܬ ܒܗ : ܢܕܝܪ ܒܪܘܚ ܒܫܡܝܐ ܥܡ ܡܠܐܟܐ̈ : ܟܕ ܥܛܝܦ ܪܥܝܢܗ ܟܠ ܕܒܫܡܝܐ ܕܢܗܘܐ ܟܕ ܩܐܡ ܒܦܓܪ ܒܐܪܥܐ ܟܕ ܥܪܛܠܝ ܡܢ
LiberGrad : ܘܡܒܛܠ ܡܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܫܪܒܐ̈ ܕܠܐ ܫܦܝܪܝܢ ܘܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܠܐ ܟܠ ܡܟܘܢ ܘܡܫܝܢ ܘܡܪܬܐ ܘܡܠܦ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܢܫܦܪܘܢ ܠܡܚܐ
LiberGrad ܐܢܫ ܠܚܘܪܐ ܕܟܠ : ܐܝܟ ܕܢܬܕܡܪܘܢ ܘܢܐܡܪܘܢ : ܕܐܢ ܡܪܢ ܡܛܠ ܟܠ . ܡܛܠ ܕܚܙܝܢ ܕܡܪܐ ܟܠ ܣܝܒܪ ܟܠ ܩܕܡܝܗܘܢ : ܡܛܠ
LiberGrad ܫܡܘܥܘܗܝ̈ ܘܪܚܡܘܗܝ̈ ܒܚܘܒܗ ܣܓܝܐܐ . ܥܢܐ ܗܘ ܓܝܪ ܡܪܢ ܟܠ ܕܐܬܐ ܠܘܬ ܡܪܢ . ܘܗܐ ܝܪܒ ܘܐܫܬܒܚ : ܒܗܝ ܕܡܘܬܐ ܕܡܪܢ ܡܘܪܒ
LiberGrad ܗܟܝܠ ܕܫܡܫܘܗ ܒܪܘܚ ܠܗܕܐ ܝܘܕ ܡܢ ܩܕܡܝܐ̈ : ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܟܠ : ܕܡܛܠ ܚܘܒܘܗܝ̈ ܕܥܡܐ ܕܝܬܝܩܝ ܕܚܘܒܐ̈ ܐܬܪܫܡܬ ܀ ( 24 )
LiberGrad ܐܢܫ : ܘܕܗܘܐ ܫܐܠ ܒܫܠܡܐ ܕܟܠܢܫ ܩܕܡܝ : ܘܕܗܘܐ ܡܪܟܢ ܪܝܫܗ ܟܠ ܠܡ ܠܩܢܘܡܝ : ܕܐܝܟ ܥܒܕܐ ܢܝܩܪ ܠܟܠܢܫ : ܘܕܗܘܐ ܩܐܡ ܡܢ ܩܕܡ
LiberGrad ܐܡܬܝ ܕܡܒܐܫ ܐܢܬ ܠܐܢܫ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܕܒܥܐ ܐܢܬ ܕܬܗܘܐ ܓܡܝܪܐ ܟܠ ܠܓܡܝܪܘܬܐ ܡܛܐ ܐܢܬ ܟܡܐ ܕܕܐܢ ܐܢܬ ܘܡܢ ܟܐܢܘܬܐ ܢܦܠ ܐܢܬ :
LiberGrad ܒܪܚܡܘܗܝ̈ . ܫܘܒܚܐ ܠܗ ܐܡܝܢ ܀ ( 14 ) ܐܦ ܗܕܐ ܕܝܢ ܗܘܝܢ ܟܠ ܒܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܕܥܒܪܘ ܕܒܝܬ ܐܕܡ ܥܠ ܡܠܬܗ ܕܡܚܐ ܟܠ ܘܙܐܢ
LiberGrad ܐܢܫ ܕܩܪܝܒ ܠܗ . ܠܐ ܗܐ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܗܕܐ ܠܟܠ ܐܢܫ ܕܗܠܝܢ ܟܠ ܠܚܒܝܒܗ ܒܟܐ ܠܩܘܒܠܗ ܘܫܦܥܢ̈ ܕܡܥܘܗܝ̈ ܥܠ ܨܘܪܗ ܘܚܙܐ ܠܗ
LiberGrad ܥܡ ܟܠ . ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܝܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܩܫܝܢ ܡܢ ܕܚܘܒܐ ܘܥܪܩܝܢ ܟܠ ܓܝܪ ܕܚܘܒܐ ܡܟܝܟܝܢ ܐܢܘܢ ܡܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ : ܘܗܘܝܢ
LiberGrad ܛܒܬܐ̈ ܟܠܝܘܡ ܒܝܘܡ ܀ ( 2 ) ܘܐܦ ܚܫܘܠܐ̈ ܡܐ ܕܚܫܠܘ ܡܐܢܐ ܟܠ : ܚܙܝ ܡܢܐ ܡܠܐ ܐܢܬ ܠܗ . ܗܝܕܝܢ ܡܫܪܐ ܡܠܟܐ ܕܢܡܠܝܘܗܝ
LiberGrad . ܐܦ ܠܐܕܡ ܟܕ ܒܟܐ ܘܒܥܐ ܘܐܬܚܢܢ : ܐܫܬܘܕܝ ܗܘܐ ܠܗ ܕܐܬܐ ܟܠ ܓܝܪ ܕܐܬܐ ܦܪܘܩܐ ܠܥܠܡܐ : ܒܪܘܚܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܘܡܫܝܢ
LiberGrad ܕܡܒܐܫ ܠܗ ܘܥܠ ܟܠ ܕܪܚܡ ܠܗ ܀ ( 9 ) ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܢܫܐ ܕܠܗܢܐ ܟܠ : ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܨܒܐ ܡܪܢ ܕܢܠܦ ܐܦ ܠܩܛܘܠܘܗܝ̈ ܘܕܢܨܠܐ ܥܠ
LiberGrad ܐܝܟܐ ܕܐܡܪ ܠܟܘܢ : ܦܫܝܩܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܕܢܫܒܩܘܢ ܢܫܝܗܘܢ̈ ܟܠ ܢܫܝܟܘܢ̈ ܘܒܢܝܟܘܢ̈ ܘܩܢܝܢܟܘܢ : ܘܬܘ ܙܠܘ ܐܟܪܙܘܢܝ
LiberGrad ܐܢ ܨܒܐ : ܐܦܠܐ ܠܚܛܝܬܐ ܡܫܥܒܕ ܗܘܐ ܕܡܨܠܐ ܗܘܐ ܕܢܬܦܪܩ ܟܠ ܐܬܓܡܪܘ . ܠܘ ܓܝܪ ܡܓܡܪ ܠܐ ܓܡܝܪ ܗܘܐ : ܗܘ ܕܡܨܐ ܓܡܪ
LiberGrad ܐܢܫ ܘܐܠܦ ܠܟܠܢܫ ܕܠܟܠܢܫ ܬܐܬܪ . ܫܒܝܠܐ ܕܝܢ ܕܡܣܛܐ ܠܟ ܟܠ ܒܝܫܐ̈ ܀ ( 26 ) ܐܘܪܚܐ ܓܡܝܪܬܐ ܗܕܐ ܗܝ : ܕܗܘܝ ܟܠ ܥܡ
LiberGrad ܨܒܘ ܘܢܚܬܡܘܢ ܟܠ ܟܐܒܝܢ̈ . ܘܦܩܕ ܐܢܘܢ ܕܢܥܒܕܘܢ ܠܟܠܢܫ ܟܠ ܢܬܚܬܡܘܢ ܒܫܡܗܐ̈ ܢܘܟܪܝܐ̈ : ܐܠܐ ܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܢܥܒܕܘܢ
LiberGrad ܥܡ ܟܠ : ܘܡܬܠܡܕ ܐܢܬ ܚܛܝܐ̈ ܘܙܢܝܬܐ̈ ܘܠܐ ܢܕܐ ܠܟ ܡܢ ܟܠ : ܟܕ ܬܬܠ ܢܦܫܟ ܠܡܢ ܕܒܥܐ ܕܢܩܛܠܟ ܘܢܬܛܓܪ ܒܟ ܘܗܘܐ ܐܢܬ
LiberGrad ܕܒܝܫ : ܘܡܟܝܟ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܓܠܐܝܬ ܩܛܡܐ ܘܣܩܐ ܬܚܝܬ ܟܠ ܒܥܒܕܘܬܐ : ܘܒܠܥܝܢ ܒܬܐ̈ ܕܝܬܡܐ̈ ܘܐܪܡܠܬܐ̈ ܘܥܒܕܝܢ
LiberGrad ܐܢܫ ܕܐܝܟܐ ܕܠܐ ܣܒܪܬ ܬܡܢ ܡܫܟܚܬ ܐܢܫܐ ܕܐܝܕܥܬܐ ܕܡܚܘܝܢ ܟܠ ܐܬܡܟܟ ܘܐܬܟܫܦ ܩܕܡ ܡܪܢ ܘܗܘ ܓܠܐ ܠܟ . ܘܗܘܝܬ ܡܟܝܟܬ ܠܘܬ