simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܩܕܡ ܐܠܗܐ . ܟܠ ܕܫܐܠ ܠܟ ܗܒ
LiberGrad ܕܟܠ : ܕܒܪܐ ܟܠ ܘܐܚܝܕ ܟܠ :
LiberGrad ܘܗܘܝܬ ܡܟܝܟܬ ܠܘܬ ܟܠ ܐܢܫ ܕܐܝܟܐ ܕܠܐ
LiberGrad ܕܡܪܐ ܟܠ ܣܝܒܪ ܟܠ ܩܕܡܝܗܘܢ : ܡܛܠ
LiberGrad ܗܢܐ ܟܠ ܥܡ ܟܠ ܗܘܝܢ ܕܠܟܠ ܐܢܫ
LiberGrad : ܘܫܘܚܕܐ ܥܠ ܟܠ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘ ܠܐ
LiberGrad ܪܘܚܗ ܕܡܫܝܚܐ : ܟܠ ܛܒܬܐ̈ ܥܒܕ :
LiberGrad ܗܝ ܘܦܐܪܝܗ̈ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܟܠ ܕܒܝܫ ܘܣܢܐ :
LiberGrad ܕܡܣܟܠ ܘܒܥܐ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܕܚܙܐ ܠܗ
LiberGrad ܓܝܪܐ̈ : ܘܥܡ ܟܠ ܐܚܐ ܕܒܝܫ ܒܝܫ
LiberGrad ܘܣܪܩ ܢܦܫܗ ܡܢ ܟܠ ܕܩܢܐ ܘܢܫܩ ܪܓܠܐ̈
LiberGrad ܗܟܢܐ ܠܒܢܝ̈ ܒܣܪܢ ܟܠ ܥܒܕܝܢ ܗܘܝܢ .
LiberGrad ܘܐܣܘܛܐ̈ ܘܠܝܛܐ̈ ܘܥܡ ܟܠ ܕܒܝܫܝܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ .
LiberGrad 14 ) ܥܠ ܟܠ ܢܣܝܘܢܝܢ̈ ܕܝܢ ܡܢ
LiberGrad ܘܗܘܝܢ ܟܠ ܥܡ ܟܠ . ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܝܢ
LiberGrad ܡܚܒ ܟܠ ܘܡܫܝܢ ܟܠ : ܕܡܨܠܐ ܥܠ
LiberGrad ܚܘܘܬܐ̈ : ܕܬܗܘܘܢ ܟܠ ܥܡ ܟܠ :
LiberGrad ܘܗܘܐ ܚܪܝܦ ܡܢ ܟܠ ܬܫܢܝܩܝܢ̈ ܘܡܬܚܬܝ ܡܢ
LiberGrad ܠܩܛܘܠܘܗܝ̈ ܘܕܢܨܠܐ ܥܠ ܟܠ ܕܡܒܐܫ ܠܗ ܘܥܠ
LiberGrad : ܘܚܕܝܢ ܥܡܗܘܢ ܟܠ ܕܡܬܓܡܪܝܢ ܘܢܦܩܝܢ ܡܢ